TÀi liệu tham khảo a./ Tiếng Việttải về 39.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.04.2018
Kích39.85 Kb.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

A./ Tiếng Việt 1. Amy Y.C.Liu, Bất bình đẳng giới trong thu nhập theo khu vực ở Việt Nam, Hà Nội, 2004.

 2. Nguyễn Thị Tuệ Anh (Chủ biên), Bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Hà Nội, 2004.

 3. Bùi Thị Bình, Một số chính sách cần quan tâm đối với vùng dân tộc, miền núi khi tham gia quyết định chính sách kinh tế- xã hội, http://www.na.gov.vn/nnsvn/Upload/Images/file/HT%2520Phutho/DBQH%2520va%2520chinh%2520sach%2520dan%...

 4. Brassard, Những qui định về lao động và tiền lương ở Việt Nam trong chương trình giảm nghèo, 2004.

 5. Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Điều tra tình trạng rối loạn thiếu i-ốt và bệnh bướu cổ, 2008.

 6. Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo MDG Việt Nam 2010.

 7. Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 2011.

 8. Bộ Y tế, Điều tra về sức khỏe phụ nữ, 2010.

 9. Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh, Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nxb ĐH KTQD, Hà Nội, 2008.

 10. Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, Kết hôn sớm và tảo hôn ở một số tỉnh, thành phố các khuyến nghị trong tương lai, http://treem.molisa.gov.vn/SIte/vi-VN/13/367/17374/Default.aspx, 2012.

 11. Cục thống kê tỉnh Bắc Giang (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang.

 12. Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn.

 13. Cục thống kê tỉnh Cao Bằng (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng.

 14. Cục thống kê tỉnh Điện Biên (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên.

 15. Cục thống kê tỉnh Hà Giang (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang.

 16. Cục thống kê tỉnh Hòa Bình (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình.

 17. Cục thống kê tỉnh Lai Châu (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu.

 18. Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn.

 19. Cục thống kê tỉnh Lào Kai (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Lào Kai.

 20. Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ.

 21. Cục thống kê tỉnh Sơn La (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Sơn La.

 22. Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên.

 23. Cục thống kê tỉnh Tuyên Quang (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang.

 24. Cục thống kê tỉnh Yên Bái (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái.

 25. David Begg, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch, Kinh tế học Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995.

 26. Nguyễn Hữu Dũng, Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực con người ở Việt Nam, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 2003.

 27. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 04/NQTW về Đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, Hà Nội, 1993.

 28. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

 29. Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 37/CT-TW “Về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”, Hà Nội, 1999.

 30. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

 31. Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội, 2007.

 32. Trần Thọ Đạt (Chủ biên), Các mô hình tăng trưởng kinh tế, Hà Nội, 2005.

 33. Trần Thọ Đạt- Đỗ Tuyết Nhung, Nghiên cứu: ‘Tác động của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành phố Việt Nam”, Hà Nội, 2008.

 34. Cù Chí Lợi chủ biên, Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009.

 35. Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001.

 36. Vũ Đình Hòe, Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên hiện nay, NXB CTQG , Hà Nội 2008.

 37. Hồ Chí Minh toàn tập: tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1989.

 38. Hội LHPNVN, Dự án điều tra cơ bản về gia đình và vai trò của người phụ nữ trong gia đình”- 2008.

 39. Lê Văn Sang, Kim Ngọc, Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn “thần kỳ” và Việt nam thời kỳ “đổi mới”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999.

 40. Tài liệu Việt Nam, 2009, Một thoáng ngân hàng grameen, http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/mot-thoang-ngan-hang-grameen.7738.html, 2009.

 41. Võ Trí Thành- Đỗ Hoài Nam, Phát triển con người Việt Nam 1999- 2004 những thay đổi và xu hướng chủ yếu, Hà Nội 2006.

 42. Nguyễn Đăng Thành và nhóm nghiên cứu, Đề tài khoa học: “Luận cứ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Hà Nội 2011.

 43. Hoàng Bá Thịnh, Luận án tiến sỹ Xã hội học:"Vai trò của người phụ nữ trong công nghiệp hoá nông thôn", Hà nội 2001.

 44. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 19/2002/QĐ-Ttg phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010, 21- 01- 2002.

 45. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2351/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, ngày 24-12- 2010.

 46. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 579/QĐ-TTg, về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, ngày 19-4-2011.

 47. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1216/QĐ-TTg của thủ tướng CP về Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. ngày 22-07-2011.

 48. Lê Thị Thúy, Khảo sát về phát triển nguồn nhân lực nữ ở nông thôn MNPB 5/2011 tại huyện Mù Cang Chải và Phú Lương, 2011.

 49. Hà Thư, HIV "tấn công" các tỉnh phía Bắc, http://giadinh.net.vn/ 20090826081235706p0c1054/hiv-tan-cong-cac-tinh-phia-bac.htm, 26/08/2009.

 50. Tổng cục thống kê, ĐTDS & KHHGĐ 2010, Nxb Thống kê, Hà Nội.

 51. Tổng cục thống kê (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010), Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội.

 52. Tổng cục thống kê (2002, 2004, 2006, 2008), VHLSS (Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam) Nxb Thống kê, Hà Nội.

 53. Tổng cục thống kê, Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu- 2011, Nxb Thống kê, Hà Nội.

 54. Tổng cục Thống kê, 2011, Dân số trong độ tuổi LĐ chia theo các đặc trưng, http://www.gso.gov.vn/khodulieuldvl/OlapCube.aspx?CubeName=RGFuc29UdW9pTEQ%3d&NhomCT=3&MaCT=311&DataName=UAddG7kSBsaeG7h3U%3d, tháng 7 năm 2011.

 55. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001.

 56. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Phát triển con người Việt Nam 1999 - 2004 - những thay đổi và xu hướng chủ yếu, Hà Nội 8/2006.

 57. Trung tâm Nghiên cứu gia đình và phụ nữ (2001), "Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và vai trò của người phụ nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá", 1998 – 2000.

 58. UNDP, Báo cáo phát triển con người 1995, New York : Oxford Univercity Press.

 59. UNDP, Báo cáo phát triển con người 2000, New York : Oxford Univercity Press.

 60. UNDP. Báo cáo Quốc gia về phát triển con người 2011.

 61. UNDP, Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, http://www.undp.org.vn/mdgs/what-are-the-mdgs/?languageId=4

 62. UNESCO, năm 1995.

 63. Ủy ban Dân tộc Miền núi, 2010. Một số thông tin cơ bản các tỉnh vùng dân tộc và miền núi,

http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&mcid=2035#ixzz1vaJftq8p

 1. Viện dinh dưỡng Quốc gia, Điều tra thiếu máu và thiếu Vitamin A lâm sàng, 2008

 2. Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Số liệu 2010.

 3. WB; http://www. WB.org.vn.

 4. WB, Đưa vấn đề giới vào phát triển thông qua sự bình đẳng về quyền hạn, nguồn lực và tiếng nói, Nxb Văn hóa- Thông tin, 2001.

 5. Wikipedia, 2011, Ngân hàng Grameen, sửa lần cuối ngày 12 tháng 9 năm 2011; Đọc thêm tại: vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Grameen.

B./ Tiếng Anh. 1. Appleton and Balihutta, “Education and agriculture productivity:Evidences from Uganda”, Journal of International development, 1996.

 2. Becker, “A Treatise on the Family”. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1981.

 3. Bindlish và Evénon, “Gender, agricultural production, and the theory of the household”, Journal of Political Economy, 1993.

 4. Birdsall, Ross D. & Sabot R, “Inequality and growth reconsider”, The World Bank Economic Review, 9(3), 1995.

 5. Currie Janet, "Is the Impact of Health Shocks Cushioned by Socioeconomic Status? The case of Low Birthweight,"1999 American Economy Review 89(2).

 6. Deutsch Ruthanne, "Does Child Care pay? Labor Force Participation and the Earnings Effects of Access to child Care in the Favelas of Rio de Janeiro", 1998.

 7. Foster và Rosenzweig, “Information, Lerning, and wage Rates in Low-Income Rural Areas”, Univercity of Chicago Press, 1995.

 8. Grameen bank, 2011, Biography of Dr. Muhammad Yunus, www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=363, Last update August 23, 2011

 9. Helliwell, J. F. Putnam; R. D. “Education and social capital”; Eastern Economic Journal 33 (1),2007.

 10. ILO, “Foreign direct investment spillovers, absorptive capacities and human capital development : evidence from Argentina”, 2005.

 11. Klasen, "Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? Evidence from Cross-contry Regressions" Background paper for Engendering Development; World Bank, Washington, D.C Available; 1999.

 12. Krueger, Alan B. and Lindahl, Mikael, “Education for Growth in Sweden and the World”, (June 1999).

 13. Nadler & Nadler; The Handbook of human resource development” 1-3; New York: John Wiley, 1990.

 14. Psacharopoulos,”Woman’s Employment and pay in Latin America: Overview and Methodology”, Washington, D.C:Would Bank,1992.

 15. Rosenzweig, Mark R. and Kenneth I. Wolpin; “Are There Increasing Returns to the Intergenerational Prodution of Human Capital? Maternal Schooling and Child Intellectual Achievement"; Journal of Human Resources 29(2), 1994.

 16. Schultz ; 1990"Testing the Neoclassical Model of Family Labor Supply and Fertility";1991"Reseach in Population Economics"; Greenwich,Conn, and London:JAI Press.

 17. Schultz W. Theodore, “The Economic Value of Education”, Columbia University Press, New York and London, 1990.

 18. Sen Amartya K., "Development and Freedom" New York; 1999.

 19. Tzannatos, “Woman’s Labour Incomes”, New York and London: Garland Publishing, 1998

 20. Todaro Michael P., Smith Stephen C. : "Economic Development"; Pearson Addison Wesley, 2006.

 21. WB, The East Asian Miracle: “Economic Growth and Public Policy”, Oxford, 1993.

 22. WB, “World Development Indicators”, Oxford, London, 2000.

 23. www.aworc.org/org/kwdi/kwdi.html

 24. www.grameensocialbusiness.org/

 25. www.pbs.org/opb/thenewheroes/meet/yunus.html

 26. www.scwo.org.sg/

 27. Yoshihara Kunio, “Asia per capita: why national incomes differ in East Asia”, Publisher: RoutledgeCurzon; March 30, 2000.

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương