Danh saùch lôùp Ca Tröôûng Caáp III washington dctải về 38.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích38.49 Kb.
#16909

Danh saùch lôùp Ca Tröôûng Caáp III Washington DC


Töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2009

Teân vaø ca ñoaøn, Coäng ñoaøn phuïc vuï

Soá Phone

E-mail


01

Pheâroâ Phaïm Trung

Ca ñoaøn TTHNGÑ

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN,Toronto


416-244-9524

Tpham2186@rogers.com

02

Vincent Nguyeãn Vaên Hieån

Ca Ñoaøn TTHNGÑ

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN, Toronto


416-806-5384 (C)

905-840-5384 (H)hienvanguyen@gmail.com

hienphuongnguyen@hotmail.com

03

Catarina Nguyeãn Thò Vaân

Coäng ñoaøn Meï Vieät Nam, New Orleans, Louisiana504-432-0233

vannguyen­­_91@yahoo.com

04

Theresa Nguyeãn Thu Hoàng Anh

Ca Ñoaøn Thaùnh Linh

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN, Toronto


289-649-0161

tytyhanguyen@yahoo.com

05

p Giuse Vuõ Troïng Phöôùc

p Ca ñoaøn Teresa

Giaùo xöù St. Jane Frances, Toronto


905-897-0172

phuocvu@yahoo.com

06

Tereâsa Ñoã Ñaøo Nguyeân

Ca ñoaøn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN Montreal, Canada


514-656-6614

donguyen231@yahoo.com

07

Giuse Nguyeãn Vaên Voïng

Coäng ñoaøn Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Việt Nam,


Arlington, Virginia

571-437-4586

Vsnguyen57@gmail.com

08

Giuse Leâ Xuaân Loäc

Ca ñoaøn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN

Montreal, Canada514-575-8246

lexuanloc@yahoo.com

09

Anna Nguyeãn Thò Thaønh

Ca Ñoaøn La Vang,

Giaùo xöù La Vang, New Orleans, LA


504-615-7890
10

Maria Traàn Thò Loan (Sr.)

Ca Ñoaøn Hoäi Doøng Meán Thaùnh Giaù

Los Angeles


714-265-5922

loan222@gmail.com

11

Gioan Maria Buøi Hữu Thư

Ca ñoaøn Anna Leâ Thò Thaønh,

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Việt Nam,
Arlington, Virginia


703-281-7929 (H)
703-627-0099 (C)

thumaibui@yahoo.com12

Andrew AndrewTröông Đöùc Đoä

Ca ñoaøn Giuse


Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Việt Nam,
Arlington, Virginia

703.608.3420 (c)

703-339-9322 (H)
andrew_truong@freddiemac.com

13

Marie-Theùreøse Trần Tuyết Mai

Ca ñoaøn Giuse


Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Việt Nam,
Arlington, Virginia

703.577.0951 (c)


maitran2020@yahoo.com14

Giuse Đỗ Thanh Lieâm

Ca đoaøn Cecilia


Giaùo xöù Mẹ Việt Nam
Silver Spring, Maryland

240.688.5013 (c)

lthanhdo@yahoo.com15

Giuse Hoaøng Höõu Thoï

Ca Ñoaøn Thieân Cung,

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN

Montreal, Canada514-593-7206

huuthohoang@yahoo.com


16

Giuse Maria Phaïm vaên Haøo (Thaøy Saùu)

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam, Kansas City, MO816-200-9201
17

Teresa Traàn Thanh Lily

Ca ñoaøn Teresa,

Coäng ñoaøn Thaùnh Anre Duõng Laïc, Portland Oregon


503-432-9850

503-432-9851hoanglilyvn@yahoo.com

lilytran01@yahoo.com

18

Gioan B. Nguyeãn Theá Hoaøng

Ca Ñoaøn La Vang,

Giaùo xöù Ñöùc Meï La Vang, Portland Oregon


503-860-0226
19

Marie Augustine Nguyeãn Hoà Truùc Ngoïc

Ca Ñoaøn Hieån Linh,

Giaùo xöù Ñöùc Meï Loä Ñöùc, Houston Texas


832-877-191920

Vincent Nguyeãn Dieân Vónh Thuïy

Ca Ñoaøn Ñöùc Meï Leân Trôøi

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam, Houston, Texas


832-725-2540
21

Phanxicoâ Xavieâ Traàn Tieán Duïng

Ca ñoaøn Thieân CungGiaùo xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN,Montreal, Canada

514-276-4084

dungmtl@yahoo.ca

Каталог: groups -> 25997440
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
25997440 -> Tiếng Việt : Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

tải về 38.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương