THỦ TƯỚng chính phủ


Phô lôc II Nhu cÇu tr÷ l­îng c¸c má kho¸ng s¶n thùc tÕ cÇn ®¸p øngtải về 3.62 Mb.
trang3/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Phô lôc II

Nhu cÇu tr÷ l­îng c¸c má kho¸ng s¶n thùc tÕ cÇn ®¸p øng

cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng trong c¶ n­íc tõ nay ®Õn n¨m 2020

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 105/2008/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

_________


TT

Tªn nhµ m¸y

Nhu cÇu tr÷ l­îng nguyªn liÖu (triÖu tÊn)

Quy ho¹ch má kho¸ng s¶n

Ghi chó

Tªn má

Tr÷ l­îng toµn má (triÖu tÊn)

Tr÷ l­îng ®· cÊp cho n/m (triÖu tÊn)

Tr÷ l­îng ®Ò nghÞ cÊp phÐp: th¨m dß (TD); khai th¸c (KT) (tr.tÊn)

Tæng nhu cÇu tr÷ l­îng c¸c má kho¸ng s¶n cÇn cÊp phÐp th¨m dß, cÊp phÐp khai th¸c cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng trong Toµn Quèc
giai ®o¹n 2006 - 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 1.204,7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 1.123,4 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 324,4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 319,8 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 318,8 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 287,91 triÖu tÊn
giai ®o¹n 2011 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß : 274 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 1048,5 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 45,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 265,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß : 43,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 127,2 triÖu tÊn
Tæng céng 2006 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 1.478,7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 2.171,9 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 369,9 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 585,3 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 362,4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 415,11 triÖu tÊn

I. Vïng ®ång b»ng s«ng hång
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 622,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 560,8 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 134,9 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 136,8 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 143,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 114,71 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 108 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 396,5 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 27 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 101 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 22,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 56 triÖu tÊn

h¶i phßngXi m¨ng H¶i Phßng míi

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

-Trµng Kªnh

- Hang L­¬ng, N¨m Quan - Gia §­íc

- Ph­¬ng Nam – U«ng BÝ


-

30,8 (trong ®ã:

C1: 4,2; C2: 26,6)

19


13,05 (cßn l¹i 12,54)

-
-


-

CP KT: 30,8


CP TD & KT 13

(§· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c cßn l¹i 12,54)


§Êt sÐt: 14

- Nói Na Yªn H­ng (Q. Ninh)

- M· Chang – L­u KiÕm – Liªn Khª – H. Thuû NguyªnB : 4,4;

C1+ C2: 54,71

C1+ C2: 41,345


59,1

(cßn l¹i 59,1)

-


-
-

§ang khai th¸c

®ang xin th¨m dßPhô gia: 7,6

§iatomit Ph¸p Cæ

A: 0,384 ; B : 3,5

4,4

CP khai th¸c: 4,47


Xi m¨ng ChinFon 1

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

- ¸ng Vµng

- Chu D­¬ng14,4

100


14,4 (TL cßn l¹i: 9,04)

100 (cßn l¹i: 95,2)-

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 14

- §ång Hang

- §· N¨n


1,6

13


1,6

13


-

§ang khai th¸c

Phô gia: 7,6

Silic §åi Phi LiÖt

Nói Ph¸p Cæ

Nói Löa


8,6

2,65


2,87
CP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng ChinFon 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

ChÝn §Ìn

Nói C­1­ - TT Minh §øc29,6

B + C1: 16,6629,6 (TL cßn l¹i: 20)

-


CP TD vµ KT: 12

-

§Êt sÐt: 14

M· Chang

ThiÓm Khª41,3

38,5


41,3

38,5


CP TD & KT: 14
Phô gia: 3,2

§iatomit Liªn Khª

7,5
CP TD vµ KT: 3,2

phô gia cung cÊp t¹i chç
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ ®Õn 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 25 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 55,8 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 14,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 10,8 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 15,27 triÖu tÊn

vÜnh phócXi m¨ng T©n Phó ThÞnh

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Ao Sen, x· ThiÖn KÕ, huyÖn S¬n D­¬ng, Tuyªn QuangCP TD vµ KT: 14
§Êt sÐt: 3,5

- §¹i Th¾ng - x· Yªn

- ThiÕu Xu©n - x· §ång Thinh.

- Th­îng Yªn - x· §ång Thinh

H. LËp Th¹ch

CP TD vµ KT: 3,5
Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp ®Õn 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

hµ t©yXi m¨ng Mü §øc

Giai ®o¹n 2010 - 2014

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Nam Hîp TiÕn, xã Hîp TiÕn

Xã Hîp Thanh, H. Mü §øcB + C1: 51,04

-

CP khai th¸c: 56

®· cã GP th¨m dß 80,3 ha

§Êt sÐt: 14

V¨n Phó, X.An Phó, H. Mü §øc

B + C1: 14,2

-

CP khai th¸c: 14

®ang tr×nh H§TL

Phô gia: 7,6

C¸t s«ng §·yCP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng Sµi S¬n

Giai ®o¹n 2010 - 2011

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

- Má Nói Sen – x· Liªn S¬n - L­¬ng S¬n – Hoµ B×nh

- Má Nói Th«ng – x· T©n TiÕn –Ch­¬ng MüC1: 24
24

-
-

-
CP TD vµ KT: 14

§ang xin cÊp phÐp§Êt sÐt: 3,5

Má §åi Ngµi – x· Nam Ph­¬ng – Ch­¬ng Mü

C1: 6

-

CP TD vµ KT: 3,5

§ang xin cÊp phÐp

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng Tiªn S¬n

Giai ®o¹n 2011 - 2015

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Nói Mét – Thung R¸c , x· T­îng TÜnh – Kim B¶ng
500.000 m3 (1,35)

§· ®­îc cÊp KT: 7,5CP TD vµ KT: 6,5

-

§Êt sÐt: 3,5


CP TD vµ KT: 3,5

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 76,5 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 21 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß : 7,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 11,6 triÖu tÊn

h¶i d­¬ngXi m¨ng Hoµng Th¹ch 1 + 2

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 2,3 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 92

- Nói Han (má A,B, C, D, E, F)

- ¸ng D©u

- ¸ng Rong


48,6

20

B + C1: 31,848,6 (cßn l¹i: 17,87) 20

B + C1: 31,8CP TD & KT: 32

§ang khai th¸c

§ang khai th¸c

§ang khai th¸c


§Êt sÐt: 23

X· Minh T©n (®åi G 1 ®Õn G 7A)

23,758

23,758 (cßn l¹i: 14,75)

-

§ang khai th¸c

Phô gia:12,5


CP TD vµ KT: 12,5


Xi m¨ng Hoµng Th¹ch 3

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

- ¸ng D©u

- ¸ng RongB + C1+ C2: 50,45

B + C1: 31,8
CP TD vµ KT: 56


§Êt sÐt: 14

G 7B

Nói GiÕng

Má Cóc Tiªn

§¸ sÐt X. Duy T©n, X. T©n D©n – H. Kinh M«nB + C1: 3,2

C2: 23

B + C1: 21

-


-

-


CP khai th¸c: 14

-


-

§ang xin CP TD vµ KTPhô gia: 7,6


CP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng Phóc S¬n

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 1,8 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 72

Tr¹i S¬n Khu A

Nham D­¬ng


Tr¹i S¬n khu C, x· An S¬n vµ L¹i Xu©n- H. Thuû Nguyªn – H¶I Phßng

34,9 (C1:19; C2:15,9)

C2: 38,7


B + C1: 57,2

(Khu A: ®· ®­îc cÊp KT: 73,55 bÞ c¾t l¹i 29,84 cßn l¹i: 42,2)

-


-

-
-§ang khai th¸c

§ang khai th¸c


§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 18

®¸ sÐt Nói C«ng

®¸ sÐt HiÖp H¹

sÐt HiÖp H¹ vµ c¸c ®åi l©n cËn


B + C1: 3,59

C1: 8,0

C2: 8,2


3,59 (cßn l¹i: 3,4)

8,0


®· ®­îc cÊp KT

cßn l¹i 11,2CP TD vµ KT: 7

§ang khai th¸c

§ang xin CP

-


Phô gia: 10

C¸t kÕt nói GiÕng

C1: 1,17; C2: 2,1

3,27

CP TD vµ KT: 7,6

§ang khai th¸cXi m¨ng Thµnh C«ng

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

- Nói Ngang x· Duy T©n, H. Kinh M«n

- D­¬ng §ª (Qu¶ng Ninh)

- Ph­¬ng Nam (Qu¶ng Ninh)


P: 8

P: 6,5


P: 7,1

-

-

-CP khai th¸c: 8

CP TD & KT: 6-

Dù kiÕn lÊy tõ Qu¶ng NinhКаталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương