THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang10/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
§iÖn Biªn

350

05...08

14

- T©y Chang – H. §iÖn Biªn (Kinh ®é: 1020 55’53; - VÜ ®é: 210 1525)

14

-

14

-

Lai Ch©u
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108:

- B×nh L­, huyÖn Phong Thæ (Kinh ®é: 103029' 38" - VÜ ®é: 22019'05")

B¾c Trung Bé

25150
1006
330

56

169

372

Thanh Ho¸

12600
504
144

0

36

144BØm S¬n

1800

-

72

- Yªn Duyªn - TX BØm S¬n: X: 2223319; 2222169; 2221769; 2222319; 2222449; Y: 595829; 595979; 596179; 596489; 595839; 595488

- Má §«ng S¬n: X: 2221 870; 2221 720; 2221 320; 2222 000; 2222 500; 2222 000; Y: 596 440; 596 590; 596 790; 597 100; 596 450; 596 100-


-

(®· ®­îc CP

KT ®ñ cho d/c 1 cßn l¹i 78 cho D/c 2)-BØm S¬n MR

2000

04....08

80

-

-


Nghi S¬n 1

2150
86

- Má phÝa Nam Hoµng Mai A (diÖn tÝch ®­îc khai th¸c lµ 145,6 ha) ®­îc giíi h¹n bëi ®iÓm gãc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Kinh ®é: 105030’00-1050 52’30 - VÜ ®é: 1804830-190 0830)

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

(®· ®­îc CP khai th¸c cßn

l¹i 193)


-Nghi S¬n 2

2150

05....08

86

- Má phÝa B¾c Hoµng Mai A

- Kinh ®é: 1050 30’00- 1050 52’30 - VÜ ®é: 180 4830 - 190 0830-

-

(tr÷ l­îng ®· ®­îc CPKT

®ñ cho d/c 2)-C«ng Thanh 1

900

06....08

36

- Thanh Kú - T©n Tr­êng T©n Tr­êng: X: 2143350; 2143965; 2144895; 4144895; 2144155; 2144155; 2143550; Y: 565995; 565995; 565310; 564810; 864810; 565170; 565170;

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

36

-C«ng Thanh 2

3600

10....11

144

- Thanh Kú - T©n Tr­êng T©n Tr­êng: X: 2142045; 2142545; 2142470; 4142215; 2141670; 2141965; 2141865; Y: 571140; 570505; 569830; 569830; 570640; 570860; 571005; X: 2139685; 2140225; 2140300; 4140210; 2140515; 2140340;2139920; 2140080; 2139765; 2139575; 2139310; Y: 572595; 572350; 571855; 571745; 571475; 571240; 571520; 571730; 572010; 572010; 572515;

144

-

-

144
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108

+ T©y Thanh Ho¸

- CÈm Phong – H. CÈm Thuû-

-

-

-
Quy häach th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng

- Nói Søt - Thuý S¬n – H. Ngäc L¹c

- Yªn Th¸i – H. N«ng Cèng-

-

-

-

NghÖ An

3200
128
17

0

36

30Hoµng Mai

1400
56

- Hoµng Mai B (HÖ UTM): X: 2133636; 2133913; 2133915; 2134580; 2134814; 2134040; 2136040; 2135920; 2134788; 2134436; 2133920; 2133636 ; Y: 576440; 576382; 576293; 576253; 576403; 5763065; 576534; 576058; 576740; 576516

-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c cßn l¹i 119)

-§« L­­¬ng 1

900

06....08

36

- Hång S¬n - Bµi S¬n: X: 2092 403; 2092 967; 2092 822; 2092 629;

2092 651; 2092 061; 2092 262; Y: 535 491; 535 809; 536 119; 536 239 536 555; 536 217; 535 849(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

36

-19/5 QK4

400

10....13

16

- §¸ v«i 19/5, x· Héi S¬n - H. Anh S¬n: I ( 209537; 105 32 32); II ( 20 94 72; 105 31 56); III ( 20 94 43; 105 32 81)

13

-

-

13 (®· ®­îc KT cßn l¹i 3 )12/9 Anh S¬n

500

10....13

20

- Bắc Kim Nham, x· Hội Sơn - H. Anh Sơn

X: 2092000 - 2095000; Y: 505000 - 50800017 (TD

bæ sung)-

-

17 (®· ®­îc cÊp cßn l¹i 3)
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108

+ §« L­¬ng 2

- Hång S¬n - Bµi S¬n, x· Bµi S¬n – H. §« L­¬ng

(Kinh ®é : 1050 20’14” ; VÜ ®é: 180 5604)


Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng

- LÌn Rái - HuyÖn T©n Kú

- X· Nghĩa L©m - huyÖn NghÜa §µnHµ TÜnh
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM Theo Q§ 108

- La Khª, huyÖn H­¬ng Khª

Qu¶ng B×nh

5300
212
100

56

14

142S«ng Gianh 1

1400

02....05

56

- TiÕn Ho¸, X TiÕn Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸, diÖn tÝch: 23 ha (X: 1967.880; 1967.450; 1967.250; 1967.710 ; Y: 631.730; 632.400; 632.100; 631.520)

-

-

(®· ®­îc CP khai th¸c)

-S«ng Gianh 2

1400

11...13

56

- TiÕn Ho¸, X TiÕn Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸

-

56

-

56Bè Tr¹ch

1800

10....12

72

- H¹ Trang, x· V¨n Hãa - H.Tuyªn Hãa; diÖn tÝch 2,325 km2 (X: 1965.851; 1965.799; 1965.564; 1965.376; 1964.821;1964.631; 1964.700; 1964.815; 1965030; 1964.913; 1965.201; 1965204; 1965.118; 1964.847; 1964.682; 1964.429; 1964.208; 1965.006; 1965.191; Y: 633.089; 633.601; 634.487; 635.199; 635.992; 635.892; 635.325; 635.335; 634.490; 634.289; 634.260; 634.131; 633.982; 634.104; 634.091; 634.250; 634493; 633.951; 633.000; 632.943)

72

-

-

72Thanh Tr­êng

350

10....13

14

TiÕn Ho¸ - X.TiÕn Ho¸ - H.Tuyªn Ho¸

14

-

-

14¸ng S¬n

350

.....10

14

- §¸ v«i LÌn ¸ng - thÞ trÊn n«ng tr­êng LÖ Ninh - huyÖn LÖ Thñy

- Kinh ®é: 1060 35’40 - VÜ ®é: 170170014

-

14

-
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng

+ T©n Êp, x· H­íng Ho¸, H. Tuyªn Ho¸ (Kinh ®é:105050'30"; VÜ ®é:18002'45").

+ §¸ v«i x· S¬n Ho¸ -H.Tuyªn Ho¸ (Kinh ®é: 106003'23"; VÜ ®é: 17024'16")

+ §¸ v«i x· Th¹ch Ho¸ -H.Tuyªn Ho¸ (Kinh ®é:106007'19"; VÜ ®é: 17022'38")


Qu¶ng TrÞ

350
14
0

0

14

0Qu¶ng TrÞ

350

05....07

14

-T©n L©m - khèi B - T©n L©m - Khèi D - x· Cam TuyÒn - H. Cam Lé

(Kinh ®é: 106050' 45"; VÜ ®é: 16047'50")(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

14

-

Thõa Thiªn - HuÕ

3700
148
69

0

69

56Luksvaxi 1 & 2

500
20

- V¨n X¸, ThÞ trÊn Tø H¹ - H. H­¬ng Trµ


65

(th¨m dß bæ sung)-

65 (tr÷ l­îng ®­îc CPKT cßn l¹i 13)

-

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

18

Luksvaxi d/c 4

1000

08….09

40§ång L©m

1400

10…14

56

- Phong Xu©n (3 khèi ), H. Phong §iÒn

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

-

56Long Thä

350

05….07

14

- Long Thä, X· Thuû BiÓu - TP HuÕ;

Kinh ®é : 1070 33’00 - VÜ ®é: 160 264511 (th¨m dß bæ sung)

-

11 (®· ®­îc CP khai th¸c cßn l¹i 3)

-
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108

- Th­îng Long, Th­îng Qu¶ng – H. Nam §«ng

Nam Trung Bé

1400
56
0

0

0

56

Qu¶ng Nam

1400
56
0

0

0

56Th¹nh Mü

1400

10...14

56

- Th¹nh Mü, X· Zê N«ng - H. Gi»ng

0

-

-

56

T©y Nguyªn

350
14
14

0

0

14

Gia Lai

350
14
14

0

0

14S«ng §µ Yaly

350

10...15

14

- H'B«ng, H. Ch­ Sª, Gia Lai: X: 195980 - 196660; Y: 1502268 - 1502555

14

-

-

14

§«ng Nam Bé

3.400
136
0

0

0

0

B×nh Ph­­íc

2.000
80
0

0

0

0B×nh Ph­­íc 1

2000

03....07

80

- Tµ ThiÕt, x· Léc Thµnh - huyÖn Léc Ninh, diÖn tÝch : 2,25 km2.

(X: 1299290; 1299120; 1298760; 1298410; 1298400; 1298 325; 1298250; 1297300; 1297150; 1297310; 1297000; 1297000; 1297560; Y: 657565; 657925; 657750; 658030; 658175; 658200; 658325; 658300; 658125; 658 050; 657770; 657000; 656 720)(®· ®­îc cÊp phÐp

th¨m dß)


-

(®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c)

-
Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108:

+ B×nh Ph­íc 2:

- Tµ ThiÕt, x· Léc Thµnh - HuyÖn Léc Ninh


Quy hoạch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng

- §¸ v«i An Phó, x· An Phó, H. B×nh Long ( P: 173,4 triÖu tÊn)

- §¸ v«i Minh T©m, x· Minh T©m, H. B×nh Long (DiÖn tÝch: 200 ha; tµi nguyªn kho¶ng 200 triÖu tÊn. X: 1289946; 1289934; 1288805; 1288349; 1288958; Y: 659574; 661084; 660300; 659550; 658877)(cÊp phÐp

th¨m dß)

(cÊp phÐp

khai th¸c)-

T©y Ninh

1400
56
-

-

-

-T©y Ninh

1400

04....08

56

- Sroc Con Tr¨ng, T©n Hßa - H T©n Ch©u: X: 1287423; 1287143; 1286052; 1286452; Y: 657203; 657972; 657882; 656783.

- Chµ Vµ, x· T©n Hoµ - H. T©n Ch©u (Kinh ®é: 106024’25 - VÜ ®é: 1103600)

- Sroc T©m, x· Suèi Ng« - T©n Ch©u (Kinh ®é: 106022’13-VÜ ®é: 1103803)


-
- CP th¨m dß

-
-

- ®· ®­îc cÊp phÐp KT

- CP khai th¸c-
-


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương