Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiệntải về 38.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích38.55 Kb.
#840
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

trong phạm vi địa phương

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (theo mẫu);

(2) 01 đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:

- Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau).

- Mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi;

- Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc thi;

- Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải;

- Trách nhiệm và quyền lợi của người tổ chức, thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải;

- Dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo;

- Dự kiến danh sách Ban Tổ chức, Ban giám khảo bà Quy chế hoạt động;

- Dự kiến kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Theo mẫu).

(3) 01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức cuộc thi.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu).

- Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

(Điều 17 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu)* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2013.

Phụ lục I

(Mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu;

lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi

Người đẹp, người mẫu trong nước
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị...…… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:………………………..............................................................

2. Tên cuộc thi:………………………………………………….…...............

3. Nội dung cuộc thi:.......................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:………………………………..…..........

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....................

6. Địa điểm:.....................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục II

(Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm,

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA THÍ SINH

DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU

Kính gửi:

….…Tên Ban tổ chức cuộc thi 1. Họ và tên:……………………………………………………………..

 2. Quốc tịch:……………………………………………………………..

 3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./………

 4. Nơi sinh……………………………………………………………….

 5. Số CMND:………………… , ngày cấp:…../..…/.…Nơi cấp:……….

 6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

 7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………

 8. Điện thoại cố định:…………………Điện thoại di động:…………….

 9. Địa chỉ Email: ………………………………………………………..

Facebook:……………………………………………………………….

 1. Nghề nghiệp:…………………………………………………………

 2. Nơi học tập/ công tác:………………………………………………..

 3. Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …......................................................

 4. Tình trạng hôn nhân:

  1. Độc thân  

  2. Đã kết hôn 

  3. Ly hôn 

 1. Trình độ học vấn:

a. Tốt nghiệp Phổ thông trung học 

b. Trung cấp 

c. Cao đẳng 

d. Đại học 

đ. Sau đại học 


 1. Đăng ký nơi tham gia sơ tuyển: ………….………………………….

 2. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi;- Đồng ý những điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia.

Hồ sơ kèm theo gồm:

- 01 ảnh chân dung;

- 01 ảnh toàn thân (ký và ghi rõ họ tên);

- 01 ảnh chụp mặc trang phục bikini;

- 01 bản sao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản sao Giấy Khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản sao Giấy CMND có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
………, ngày….. tháng ….. năm …..
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)Каталог: vhtt -> system -> files
vhtt -> 21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
files -> THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
vhtt -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vhtt -> Quảng Nam, ngày tháng năm 2014
vhtt -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
vhtt -> Mã chương : 425 Mẫu số B04 H
vhtt -> Văn Thánh Khổng Miếu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia
vhtt -> Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/nq-cp ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
vhtt -> Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 38.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương