Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.48 Kb.
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 518 /SVHTTDL-VHGĐ
Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2015
V/v báo cáo sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động
phòng, chống bạo lực gia đình

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thị xã.


Căn cứ Công văn số 4042/BVHTTDL-GĐ ngày 11/11/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2015;

Căn cứ công văn số 732/BVHTTDL-GĐ ngày 06/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Công văn số 4143/UBND-VX ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian báo cáo tình hình triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2911/QĐ-BCĐGĐ 2911/QĐ-BCĐGĐ ngày 30/12/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã báo cáo các nội dung sau:

1. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước);

2. Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015);

Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 báo cáo tình hình triển khai thực hiện (Theo đề cương hướng dẫn báo cáo gửi kèm và phụ lục 1a, 1b).

Đề nghị UBND các huyện, thị xã các huyện, thị xã báo cáo theo đề cương và các phụ lục 1a, 1b, 2, 3 gửi kèm công văn này.

Để thuận tiện hơn trong việc lập báo cáo, các đơn vị có thể vào website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://vhttdlbinhphuoc.gov.vn), mục Văn bản phát hành để nhận bản mềm của đề cương hướng dẫn báo cáo, các phụ lục và các văn bản của UBND tỉnh ban hành.

Báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) trước ngày 29/5/2015 bằng 02 hình thức:

- Báo cáo bằng văn bản qua đường bưu điện.

- Gửi tệp điện tử (báo cáo) về địa chỉ email: camdinh7x@gmail.com.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã khẩn trương lập báo cáo gửi về đúng với thời gian quy định để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời tổng hợp, báo cáo để gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã;

- Lưu: VT, VHGĐ(D).


PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)Lê Văn Quang

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương