Ủy ban nhân dân tỉnh an giangtải về 11.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.87 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG


Số:1563/UBND-VX

V/v treo khẩu hiệu cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLong Xuyên, ngày 17 tháng 5 năm 2007


Kính gởi: - Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp cấp tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Để phục vụ cho việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày 20/5/2007, tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi cho ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc treo khẩu hiệu cổ động cho bầu cử như sau:

* Thời gian: Các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công ty, xí nghiệp treo băng rôn cổ động từ ngày 19/5 đến hết ngày 20/5/2007.

* Nội dung: Chọn một trong các câu khẩu hiệu sau đây để cổ động cho ngày bầu cử:

1. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII!

2. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII - ngày 20 tháng 5 năm 2007!

3. Bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!

5. Sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài bầu vào Quốc hội khóa XII!

6. Bầu cử đại biểu Quốc hội là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII!

8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công ty, xí nghiệp thực hiện nghiêm tinh thần công văn nầy./.


Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh (b/c);

- Như trên;

-Sở VHTT;

- Chánh VP.UBND tỉnh, Phó VP-VX;

- Lưu VT, VHXH, TH.

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Võ Hùng Dũng

: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương