Mã chương : 425 Mẫu số B04 Htải về 72.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích72.33 Kb.


Mã chương : 425
Mẫu số B04 - HĐơn vị báo cáo : Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch.( Ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS : 1075058


ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính )

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

Năm …………….


Đơn vị tính:..............

S
T
T

 

Đơn

Số

Tăng

Giảm

Số

- Loại tài sản cố định

vị tính

đầu năm

trong năm

trong năm

cuối năm

- Nhóm tài sản cố định

số lượng

SL

GT

SL

GT

SL

GT

SL

GT

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

TSCĐ khác

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 Ngày 28 tháng 02 năm 2012

Người lập biểuKế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
BM 05/KHTC-03 Ban hành ngày: 19/9/2012


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương