cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
upload_images/files
  21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
vhtt/system/files
  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
  THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B04A3EF7A83656F4472572DE00391C5C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
uploads/laws
  Quảng Nam, ngày tháng năm 2014
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
uploads/news
  Mã chương : 425 Mẫu số B04 H
Portals/23/Bao tang
  Văn Thánh Khổng Miếu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia
upload_images/files
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/nq-cp ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
uploads/news
  Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/23/file
  Đôi hành chính Chánh) 0982363012 3814 143 0984 562 970 (bsi thái) Linh tài chính: 0905 018 912
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
upload_images/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 3586/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/default/files
  KẾ hoạch tập huấn phần mềm Adobe Audition cho Đài truyền thanh cơ sở năm 2017
directory vhtt  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương