S¸ch míi sè 12/2012tải về 0.64 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.64 Mb.
#17715
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 12/2012


S¸ch míi sè 12/2012


ChÝnh trÞ


An Economic History of Cambodia in the Twentieth Century/ Margaret Slocomb . - [s.l.]: NUS Press, 2010 . - 345 p.

Ký hiÖu kho : LV3673/ VDNA / Mfn: 100340

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ThÕ kØ 20; Campuchia


Between UMNO and a Hard Place: The Najib Razak Era Begins / Ooi Kee Beng. - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 144 p.

Ký hiÖu kho : LB1392/ VDNA / Mfn: 100353

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

§¶ng ph¸i chÝnh trÞ; Thñ t­íng; Najib Razak; Malaysia


East Asia as a Discovery/ Chung Moongil, Choi Wonsik, Baik Youngseo ed. . - Seoul : Northeast Asian History Foundation, 2009 . - 429 p.

Ký hiÖu kho : LV3662/ VDNA / Mfn: 100329

Tõ kho¸ : §Þa chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n hãa;

Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o tÝn ng­ìng; ThÕ kØ 21;

§«ng ¸
India and ASEAN: Partners at Summit / P.V. Rao . - New Dehli : KW Publishers Pvt. Ltd., 2008 . - 438 p.

Ký hiÖu kho : LV3669/ VDNA / Mfn: 100336

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Ên §é; Trung Quèc; §«ng Nam ¸


Islamization and Activism in Malaysia/ Julian C.H. Lee . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 162 p.

Ký hiÖu kho : LV3683/ VDNA / Mfn: 100350

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; Ho¹t ®éng truyÒn gi¸o;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; MalaysiaKorea's Changing Roles in Southeast Asia: Expanding Influence and Relations / David I. Steinberg ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 380 p.

Ký hiÖu kho : LV3668/ VDNA / Mfn: 100335

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hµn Quèc; §«ng Nam ¸


Malaysia's Foreign Policy the First Fifty Years: Alignment, Neutralism, Islamism / Johan Saravanamuttu . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 388 p.

Ký hiÖu kho : LV3674/ VDNA / Mfn: 100341

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1957-2009; Trung lËp;

Håi gi¸o; Malaysia
Political Change, Democratic Transitions and Security in Southeast Asia/ Mely Caballero Anthony ed. . - Lond. : Routledge, 2009 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : LV3664/ VDNA / Mfn: 100331

Tõ kho¸ : D©n chñ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ hãa;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi chÝnh trÞ;

An ninh quèc gia; §«ng Nam ¸
Political Reform in Indonesia after Soeharto/ Harold Crouch . - Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 390 p.

Ký hiÖu kho : LV3660/ VDNA / Mfn: 100327

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

Thêi hËu Soeharto; Indonesia


Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment / Michael G. Plummer, Chia Siow Yue ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2009 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : LV3667/ VDNA / Mfn: 100334

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; HiÖu qu¶ kinh tÕ; Th­¬ng m¹i tù do;

Céng ®ång kinh tÕ; ASEAN
Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012 / Michael J. Montesano, Lee Poh Onn ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2011 . - 183 p.

Ký hiÖu kho : LB1393/ VDNA / Mfn: 100354

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; An ninh khu vùc;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 2011-2012; §«ng Nam ¸
Road to Recovery: Singapore's Journey Through the Global Crisis / Sanchita Basu Das . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 227 p.

Ký hiÖu kho : LV3681/ VDNA / Mfn: 100348

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Phôc håi kinh tÕ; 2008-2009; Singapore
Ruling Myanmar: From Cyclone Nargis to National Elections / Nick Cheesman, Monique Skidmore, Trevor Wilson ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 353 p.

Ký hiÖu kho : LV3677/ VDNA / Mfn: 100344

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ChÝnh phñ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng th«n; Quan hÖ quèc tÕ;

Cøu trî nh©n ®¹o; 2008; Myanmar
Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand / Soren Ivarsson, Lotte Isager ed. . - Copenhaghen : NIAS Press, 2010 . - 271 p.

Ký hiÖu kho : LV3655/ VDNA / Mfn: 100322

Tõ kho¸ : D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; NÒn qu©n chñ;

Qu©n chñ lËp hiÕn; Th¸i Lan


Southeast Asia and the Vietnam War/ Ang Cheng Guan . - Lond. : Routledge, 2010 . - 131 p.

Ký hiÖu kho : LV3685/ VDNA / Mfn: 100351

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; Ngo¹i giao;

LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1950-1975;

ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
Southeast Asia in the Global Economy: Securing Competitiveness and Social Protection / Helen Sharmini Nesadurai, Joseph Soedradjad Djiwandono . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2009 . - 278 p.

Ký hiÖu kho : LV3663/ VDNA / Mfn: 100330

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Toµn cÇu hãa; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c¹nh tr¹nh; §«ng Nam ¸
Sustainability of Thailand's Competitiveness: The Policy Challenges / Patarapong Intarakumnerd, Yveline Lecler ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 329 p.

Ký hiÖu kho : LV3672/ VDNA / Mfn: 100339

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

N¨ng lùc c¹nh tranh; Th¸i Lan

Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula / Michael J. Montesano, Patrick Jory ed. . - [s.l.]: NUS Press, 2008 . - 413 p.

Ký hiÖu kho : LV3658/ VDNA / Mfn: 100325

Tõ kho¸ : Xung ®ét d©n téc; Quan hÖ d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

TÝn ng­ìng t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Xung ®ét d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc; MiÒn Nam;

Th¸i Lan; Malaysia


The Cambodia Forum. - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2011 . - 59 p.

Ký hiÖu kho : LB1391/ VDNA / Mfn: 100352

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

Quan hÖ kinh tÕ; Campuchia; Singapore
The EU Through The Eyes of Asia. Vol. 2 : New Cases, New Findings / Natalia Chaban, Martin Holland, Peter Ryan ed. . - Jon Tuck Link : World Scientific, 2008 . - 271 p.

Ký hiÖu kho : LV3656/ VDNA / Mfn: 100323

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc;

Hîp t¸c khu vùc; Ch©u ¸; Ch©u ¢u


Torn Between America and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy / Daniel Novotny . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - 400 p.

Ký hiÖu kho : LV3676/ VDNA / Mfn: 100343

Tõ kho¸ : NhËn thøc chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Indonesia; Mü; Trung Quèc


An sinh x· héi ë ViÖt Nam h­íng tíi 2020/ Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50430/ VTTKHXH / Mfn: 100042

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; Phóc lîi x· héi; B¶o hiÓm y tÕ;

B¶o hiÓm x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2020;

ViÖt Nam
B¸n cÇu ch©u ¸ míi sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng/ Kishore Mahbubani . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001278,LSS1001279/TVKHXHHCM/Mfn: 100252

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Ch©u ¸;

Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi


Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng trong chÝnh s¸ch cña Mü, NhËt B¶n vµ Trung Quèc/ Ng« Xu©n B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB4619/ VDNA / Mfn: 100382

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü; NhËt B¶n;

Trung Quèc; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
ChÝnh s¸ch l­¬ng 2008: ChÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé c«ng chøc vµ ng­êi lao ®éng ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 649 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1396/ BTDTHVN / Mfn: 100169

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; L­¬ng; ChÝnh s¸ch l­¬ng;

C¸n bé c«ng chøc; Ng­êi lao ®éng; 2008; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m TÊt Th¾ng, NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng s.t., t.ch.; NguyÔn Thµnh Lîi b.d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001371/ TVKHXHHCM / Mfn: 100254

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; C«ng t¸c lý luËn;

§æi míi lÝ luËn; ChiÕn l­îc c¶i c¸ch; Trung Quèc


C«ng t¸c x©y dùng ngµnh ngo¹i giao vµ x©y dùng §¶ng ë n­íc ngoµi theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: Thµnh c«ng vµ kinh nghiÖm. L­u hµnh néi bé / Hoµng L­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50413/ VTTKHXH / Mfn: 100025

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao;

X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c §¶ng ngoµi n­íc; ViÖt Nam


Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50429/ VTTKHXH / Mfn: 100041

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam
Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001362/ TVKHXHHCM / Mfn: 100249

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Di chóc; Thùc hiÖn di chóc;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§¹i c­¬ng lÞch sö t­ t­ëng chÝnh trÞ ViÖt Nam tõ thÕ kû XVI ®Õn thÕ kû XIX/ NguyÔn Hoµi V¨n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001499,LSS1001500/TVKHXHHCM/Mfn: 100246

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 16-19; ViÖt Nam


§¹i t­íng tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001375,LSS1001376/TVKHXHHCM/Mfn: 100259

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§ç M­êi nh÷ng bµi nãi vµ viÕt chän läc. T. 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 .- 1289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11789/ VTTKHXH / Mfn: 100015

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Phã Thñ t­íng; Tæng BÝ th­;

Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng; Bµi nãi;

Bµi viÕt; §ç M­êi; ViÖt Nam
§éng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50427/ VTTKHXH / Mfn: 100039

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§ét ph¸ ph¸t triÓn: Gîi ý tõ kinh nghiÖm / TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009. - 281 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001382,LSS1001383/TVKHXHHCM/Mfn: 100261

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh kinh tÕ Ên §é/ §ç §øc §Þnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11788/ VTTKHXH / Mfn: 100014

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ;

Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

TriÓn väng kinh tÕ; Gi¸o tr×nh; Ên §é
Indonesia - S¸u n¨m sèng trong nguy hiÓm: Tõ thêi Tæng thèng Habibie ®Õn Tæng thèng Yudhoyono / Kh¸nh V©n d. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2009 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : VB4631/ VDNA / Mfn: 100386

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

Khñng ho¶ng chÝnh trÞ; §¶ng ph¸i chÝnh trÞ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Indonesia
Kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ môc tiªu trô h¹ng/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11777/ VTTKHXH / Mfn: 100003

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; Kinh doanh bÊt ®éng s¶n;

ThÞ t­êng bÊt ®éng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2009: Ng¨n chÆn suy gi¶m t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11782/ VTTKHXH / Mfn: 100008

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ; Suy gi¶m kinh tÕ;

Kinh tÕ vÜ m«; 2009 - 2010; ViÖt Nam


LÞch sö biªn niªn Xø uû Nam Bé vµ Trung ­¬ng Côc miÒn Nam: 1954-1975 / TrÞnh Nhu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1454 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1405, VL 1406/ BTDTHVN / Mfn: 100173

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Xø ñy Nam Bé; Trung ­¬ng Côc;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1954-1975; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn/ Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b.; NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng, Ph¹m HiÖp b.s., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001359,LSS1001360/TVKHXHHCM/Mfn: 100297

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c lý luËn; ViÖt Nam


60 n¨m t¸c phÈm söa ®æi lèi lµm viÖc/ B¸o §iÖn tö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 594 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1401, VL 1402/ BTDTHVN / Mfn: 100171

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

C«ng t¸c x©y dùng §¶ng; C«ng t¸c c¸n bé;

C«ng t¸c quÇn chóng; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò x· héi cña Hµn Quèc = Social Issues of the Republic of Korea / Ng« Xu©n B×nh . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : VB4618/ VDNA / Mfn: 100381

Tõ kho¸ : VÊn ®Ò x· héi; BÊt b×nh ®¼ng x· héi; An sinh x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

Hµn Quèc
Ph¸ rµo”' trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc ®æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001148/ TVKHXHHCM / Mfn: 100267

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §ét ph¸ kinh tÕ;

§æi míi kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n hãa trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VB4621/ VDNA / Mfn: 100383

Tõ kho¸ : V¨n hãa; Ph¸t triÓn v¨n hãa; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n hãa tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n hãa; Thêi k× ®æi míi;

ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001393,LSS1001394/TVKHXHHCM/Mfn: 100258

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh ph¸t triÓn x· héi;

§¶ng l·nh ®¹o; §Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 7 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1092 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11790/ VTTKHXH / Mfn: 100016

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n;

Giai cÊp v« s¶n; §Êu tranh giai cÊp; ThÕ kØ 20; ThÕ giíi


Phßng, chèng “DiÔn biÕn hßa b×nh” vµ “C¸ch m¹ng mµu” ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Ngäc HiÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001390,LSS1001391/TVKHXHHCM/Mfn: 100255

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; DiÔn biÕn hßa b×nh;

C¸ch m¹ng mµu; Ph¶n ®éng quèc tÕ;

BiÖn ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Quan hÖ quèc tÕ thêi hiÖn ®¹i: Nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra / §ç Thanh B×nh, V¨n Ngäc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50420/ VTTKHXH / Mfn: 100032

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi th¶o; ThÕ giíi


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50422/ VTTKHXH / Mfn: 100034

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn, Ph¹m V¨n §øc, §inh Minh TrÝ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 .- 233 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001385,LSS1001386/TVKHXHHCM/Mfn: 100251

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

LuËt m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

ViÖt Nam
TrÝ thøc hãa c«ng nh©n ViÖt Nam: Trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay / Bïi ThÞ Kim HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50425/ VTTKHXH / Mfn: 100037

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; TrÝ thøc;

Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n hãa §¶ng/ Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - In lÇn 2 . - H: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001384/ TVKHXHHCM / Mfn: 100248

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n hãa §¶ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tù phª b×nh vµ phª b×nh trong §¶ng/ Cao V¨n Thèng ch.b.; §ç Hïng C­êng, §ç Xu©n TuÊt, Ph¹m §øc TiÕn, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50423/ VTTKHXH / Mfn: 100035

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng §¶ng; Phª b×nh; Tù phª b×nh;

§¶ng viªn; ViÖt Nam
V¨n hãa ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001350/ TVKHXHHCM / Mfn: 100312

Tõ kho¸ : V¨n hãa; Ph¸t triÓn v¨n hãa; X©y dùng v¨n hãa;

§æi míi v¨n hãa; ChÝnh s¸ch v¨n hãa; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b.; LÖ Xu©n d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : VB4595/ VDNA / Mfn: 100362

Tõ kho¸ : D©n téc; VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


ViÖt Nam - Ch©u Phi: Tõ ®oµn kÕt h÷u nghÞ truyÒn thèng h­íng tíi hîp t¸c toµn diÖn, ®èi t¸c chiÕn l­îc / §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50415/ VTTKHXH / Mfn: 100027

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; Ch©u Phi


ViÖt Nam gia nhËp ASEAN tõ n¨m 1995 ®Õn nay: Thµnh tùu, vÊn ®Ò vµ triÓn väng. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50426/ VTTKHXH / Mfn: 100038

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ; ASEAN;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


ViÖt Nam trong thËp niªn tíi vµ giai ®o¹n xa h¬n: C¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc then chèt / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11775/ VTTKHXH / Mfn: 100001

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

2011 - 2020; B¸o c¸o; ViÖt Nam


X©y dùng nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VB4608/ VDNA / Mfn: 100374

Tõ kho¸ : V¨n hãa; X©y dùng v¨n hãa; Qu¶n lÝ v¨n hãa;

ChÝnh s¸ch v¨n hãa; Trung Quèc


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n hãa cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2010- 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50408/ VTTKHXH / Mfn: 100020

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; Giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Namch ñ nghÜa m¸c lªnin

C«ng t¸c x©y dùng ngµnh ngo¹i giao vµ x©y dùng §¶ng ë n­íc ngoµi theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: Thµnh c«ng vµ kinh nghiÖm. L­u hµnh néi bé / Hoµng L­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50413/ VTTKHXH / Mfn: 100025

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao;

X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c §¶ng ngoµi n­íc; ViÖt NamDi chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001362/ TVKHXHHCM / Mfn: 100249

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Di chóc; Thùc hiÖn di chóc;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
MiÒn T©y Nam Bé nhí m·i B¸c Hå/ TrÇn B×nh, L­¬ng Minh Hinh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50412/ VTTKHXH / Mfn: 100024

Tõ kho¸ : §Òn thê; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

MiÒn T©y Nam Bé; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n hãa §¶ng/ Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - In lÇn 2 . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001384/ TVKHXHHCM / Mfn: 100248

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n hãa §¶ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tù phª b×nh vµ phª b×nh trong §¶ng/ Cao V¨n Thèng ch.b.; §ç Hïng C­êng, §ç Xu©n TuÊt, Ph¹m §øc TiÕn, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50423/ VTTKHXH / Mfn: 100035

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng §¶ng; Phª b×nh; Tù phª b×nh;

§¶ng viªn; ViÖt Nam
VÊn ®Ò chñ nghÜa x· héi khoa häc trong t¸c phÈm cña C. M¸c, Ph. ¡ngghen, V.I. Lªnin/ TrÇn ChÝ Mü, Do·n ChÝnh, §inh Ngäc Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001372/ TVKHXHHCM / Mfn: 100241

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi khoa häc;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; LÝ luËn chñ nghÜa x· héi


D©n téc häc

East Asia as a Discovery/ Chung Moongil, Choi Wonsik, Baik Youngseo ed. . - Seoul : Northeast Asian History Foundation, 2009 . - 429 p.

Ký hiÖu kho : LV3662/ VDNA / Mfn: 100329

Tõ kho¸ : §Þa chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n hãa;

Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o tÝn ng­ìng;

ThÕ kØ 21; §«ng ¸
Identity and Ethnic Relations in Southeast Asia: Racializing Chineseness / Chee Kiong Tong . - N.Y. : Springer, 2010 . - 274 p.

Ký hiÖu kho : LV3665/ VDNA / Mfn: 100332

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n téc; B¶n s¾c v¨n hãa;

Quan hÖ d©n téc; Ng­êi Hoa; §«ng Nam ¸


Èm thùc Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001126,LSS1001127/TVKHXHHCM/Mfn: 100265

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa Èm thùc; Èm thùc;

§å ¨n; §å uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Chî Hµ Néi x­a vµ nay/ §ç ThÞ H¶o . - H. : Phô n÷, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001128,LSS1001129/TVKHXHHCM/Mfn: 100266

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Chî; Chî x­a; Chî nay;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50429/ VTTKHXH / Mfn: 100041

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam
D©n téc häc ViÖt Nam ®Þnh h­íng vµ thµnh tùu nghiªn cøu: 1973-1998 / BÕ ViÕt §¼ng . - H. : KHXH, 2006 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : VL 992, VL 993/ BTDTHVN / Mfn: 100157

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; Thµnh tùu nghiªn cøu; ViÖt Nam
tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương