S¸ch míi sè 05/2011tải về 0.73 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 05/2011


S¸ch míi sè 05/2011


ChÝnh trÞ

Globalising democracy: Party Politics in Emerging Democracies/ Peter Burnell . - USA : Routledge, 2006 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Lv 712/ VCONNGUOI / Mfn: 90949

Tõ kho¸ : D©n chñ; D©n chñ toµn cÇu; NÒn d©n chñ;

§¶ng chÝnh trÞ


Rethinking human security/ Moufida Goucha, John Crowley . - USA : Wiley Blackwell, 2008 . - 148 p.

Ký hiÖu kho : Ll 822/ VCONNGUOI / Mfn: 90946

Tõ kho¸ : An ninh con ng­êi; ChÝnh s¸ch an ninh;

M¹ng l­íi an sinh; ThÕ giíi


B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : V 2478/ VCHAUAU / Mfn: 91140

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

B×nh æn kinh tÕ vÜ m«; B¸o c¸o th­êng niªn; ViÖt Nam
Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp hµng ®Çu ViÖt Nam/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ x· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 2472/ VCHAUAU / Mfn: 91088

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


B¶n lÜnh Putin/ D­¬ng Minh Hµo, TriÖu Anh Ba s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : V 2493 / VCHAUAU / Mfn: 91155

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; B¶n lÜnh chÝnh trÞ;

Putin; Nga
BÝ mËt vÒ nhiÖm kú cña Tæng thèng George W. Bush: Vô viÖc næi tréi nhÊt trªn b¸o New York Times bao gåm nhiÒu vô viÖc tÖ h¹i h¬n vô Watergate / John W. Dean; Kh¸nh V©n d. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7160/ VSUHOC / Mfn: 91015

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng; Tæng thèng;

NhiÖm kú tæng thèng; George W. Bush; Mü


C¸c thÓ chÕ hiÖn ®¹i: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1186/ VGIADINH / Mfn: 90858

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; X· héi häc chÝnh trÞ; Nhµ n­íc;

§æi míi Nhµ n­íc; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Qu¶n lý nhµ n­íc;

B¸o c¸o ph¸t triÓn; 2010; ViÖt Nam
ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina . H. : Tri thøc, 2008 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5173, VV 5174/ VDANTOC / Mfn: 90874

Tõ kho¸ : D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

BÇu cö; §¶ng chÝnh trÞ; Nga


ChÕ ®é tæng thèng Mü: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : V 2488/ VCHAUAU / Mfn: 91150

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; Ph­¬ng thøc thiÕt lËp;

HiÕn ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü
ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i cña c¸c n­íc lín vµ quan hÖ víi ViÖt Nam trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Xu©n S¬n, NguyÔn V¨n Du ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 2261/ VCHAUAU / Mfn: 91094

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i;

ThÕ kû 21; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChiÕn l­îc nh©n tµi cña Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay/ NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2289/ VCONNGUOI / Mfn: 90989

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng Céng s¶n; Nh©n tµi;

ChiÕn l­îc nh©n tµi; Ph¸t triÓn nh©n tµi; Trung quèc


ChiÕn tranh ViÖt Nam nh×n tõ phÝa bªn kia. - H. : D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7561/ VSUHOC / Mfn: 91024

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp/ Lª Xu©n B¸, Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008. - 118 tr.

Ký hiÖu kho : V 2368/ VCHAUAU / Mfn: 91102

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Vèn ®Çu t­; Huy ®éng nguån vèn;

§æi míi c«ng nghÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ bµi häc cho ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009- 205 tr.

Ký hiÖu kho : V 2466/ VCHAUAU / Mfn: 91093

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Kinh nghiÖm;

Vèn ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh trÞ häc nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b.; L­u V¨n Qu¶ng, Ph¹m §øc Th¾ng, Tæng §øc Th¶o b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : V 2417/ VCHAUAU / Mfn: 91089

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; Lý luËn; Thùc tiÔn; HÖ thèng chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Con ng­êi vµ v¨n hãa tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2267/ VCONNGUOI / Mfn: 90998

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam


C¬ së lý luËn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ trong qu¸ tr×nh x©y dùng Chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ Lª Minh Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : V 2303/ VCHAUAU / Mfn: 91111

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; Chñ nghÜa x· héi;

C¬ së lý luËn; ViÖt Nam


C¬ së lÝ luËn x©y dùng chiÕn l­îc trong gi¸o dôc/ NguyÔn Léc . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VL 675/ VTAMLY / Mfn: 91048

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; ChiÕn l­îc gi¸o dôc; C¬ së lý luËn;

X©y dùng chiÕn l­îc gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc;

ViÖt Nam


Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam - T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7560/ VSUHOC / Mfn: 91023

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Phe ®ång minh; LÞch sö ngo¹i giao;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam
§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / NguyÔn V¨n Nh· b.d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1632, VL 1633/ VDANTOC / Mfn: 90882

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Nguyªn nh©n khñng ho¶ng;

DiÔn biÕn khñng ho¶ng; 2008; ThÕ giíi
§¹i t­íng Mai ChÝ Thä: ChuyÖn ®êi chuyÖn ng­êi. Ký sù nh©n vËt / NguyÔn ThÞ Ngäc H¶i . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49103, Vb 49104/ VTTKHXH / Mfn: 91206

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ qu©n sù; KÝ sù;

§¹i t­íng; HiÖn ®¹i; Mai ChÝ Thä; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7566/ VSUHOC / Mfn: 91029

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh ph¸t triÓn x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi kú ®æi míi;

ViÖt Nam
§Þnh h­íng chiÕn l­îc ®èi ngo¹i ViÖt Nam ®Õn 2020/ Ph¹m B×nh Minh ch.b. .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 239 tr.Ký hiÖu kho : V 2481/ VCHAUAU / Mfn: 91143

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §Þnh h­íng chiÕn l­îc;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : V 2497/ VCHAUAU / Mfn: 91159

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam


§ét ph¸ ph¸t triÓn: Gîi ý tõ kinh nghiÖm / TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : V 2482/ VCHAUAU / Mfn: 91144

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i cã yÕu tè n­íc ngoµi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Trung TÝn ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 2480/ VCHAUAU / Mfn: 91142

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Tranh chÊp th­¬ng m¹i;

Hoµ gi¶i th­¬ng m¹i; Träng tµi th­¬ng m¹i;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
Giíi thiÖu vÒ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ViÖt Nam/ §µo Thanh H¶i s.t., t.ch. .- H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 611 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1483/ VGIADINH / Mfn: 90838

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n; Bé m¸y nhµ n­íc;

Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; §Þa chØ; V¨n kiÖn; B¸o c¸o;

§¹i héi §¶ng 10; ViÖt Nam
Hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn - xu thÕ lín trªn thÕ giíi hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 2490/ VCHAUAU / Mfn: 91152

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xu thÕ chÝnh trÞ; Hoµ b×nh;

Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn ®Êt n­íc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hîp t¸c quèc tÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu ë ch©u Phi/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : V 2324/ VCHAUAU / Mfn: 91127

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn toµn cÇu; C¶i c¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Ch©u Phi


Khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ gi¶i ph¸p cña ViÖt Nam. - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : V 2486/ VCHAUAU / Mfn: 91148

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Kinh tÕ toµn cÇu; Gi¶i ph¸p ®èi phã; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008- 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 2331/ VCHAUAU / Mfn: 91123

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ; 2007-2008; ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam - Th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ (1988 - 2008) = Vietnam economic - trade and investment (1998 - 2008). - TP. Hå ChÝ Minh : Thèng kª, 2008 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : V 2379/ VCHAUAU / Mfn: 91096

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; §Çu t­; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; C¬ cÊu ®æi míi; ViÖt Nam


Liªn bang Nga trªn con ®­êng ph¸t triÓn nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn An Hµ ch.b.; TrÇn Ph­¬ng Hoa, Phan Anh Dòng, NguyÔn An Hµ b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2315/ VCHAUAU / Mfn: 91160

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Dù b¸o ph¸t triÓn; Nga
LÞch sö bÝ mËt ®Õ chÕ Hoa Kú. Nh÷ng s¸t thñ kinh tÕ, nh÷ng kÎ ®¸nh thuª vµ sù thËt vÒ n¹n tham nhòng toµn cÇu/ John Perkins; Nhãm Golden Pages d. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : V 2365/ VCHAUAU / Mfn: 91108

Tõ kho¸ : LÞch sö bÝ mËt; S¸t thñ kinh tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ;

N¹n tham nhòng; Quan hÖ quèc tÕ;

Khñng ho¶ng ®Þa chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi
LÞch sö §¶ng bé tØnh Lai Ch©u/ Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh Lai Ch©u . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10718/ VTTKHXH / Mfn: 91253

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1945-2009; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam: 1945 - 1950 / §Þnh ThÞ Thu Cóc ch.b.; §ç ThÞ NguyÖt Quang, §inh Quan H¶i b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 656 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 1945/ VSUHOC / Mfn: 91021

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; X©y dùng chÝnh quyÒn;

X©y dùng lùc l­îng vò trang; ChiÕn th¾ng biªn giíi;

1945-1950; ViÖt Nam

Mao Tr¹ch §«ng - Ngµn n¨m c«ng téi/ T©n Tö L¨ng . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2008 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : C§ 151/ VGIADINH / Mfn: 90848

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng v¨n ho¸; Chñ nghÜa x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸; Chñ tÞch n­íc;

Mao Tr¹ch §«ng; Trung Quèc


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 2489/ VCHAUAU / Mfn: 91151

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay/ §ç Hoµi Nam, Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 4644/ VSUHOC / Mfn: 91017

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

§æi míi kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n hãa x· héi c¸c d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn hiÖn nay/ D­¬ng ThÞ H­ëng, §ç §×nh H·ng, §Ëu TuÊn Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2274/ VCONNGUOI / Mfn: 90963

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; ChÝnh s¸ch d©n téc; ChÝnh s¸ch x· héi;

D©n téc thiÓu s«; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ xung ®ét s¾c téc vµ t«n gi¸o ë §«ng Nam ¸/ Ph¹m ThÞ Vinh ch.b.; NguyÔn Huy Hång, Lª Thanh H­¬ng, Vò Quang ThiÖn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : V 2322/ VCHAUAU / Mfn: 91161

Tõ kho¸ : Xung ®ét t«n gi¸o; Xung ®ét s¾c téc; An ninh khu vùc;

Khñng bè; Chèng khñng bè; §«ng Nam ¸


Mét thiªn lÞch sö s¸u ®êi tæng thèng Mü-Trung/ Patrick Tyler; NguyÔn ChÝ Thµnh, Ph¹m Ngäc Th¹ch d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : V 2296/ VCHAUAU / Mfn: 91120

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; Mü; Trung Quèc


NghÖ thuËt chØ ®¹o cña §¶ng kÕt thóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc: 1973-1975 / NguyÔn Xu©n Tó . - H. : Q§ND, 2010 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49056, Vb 49057/ VTTKHXH / Mfn: 91183

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; §¶ng Céng s¶n; NghÖ thuËt chØ ®¹o;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1973-1975; ViÖt Nam


Ngo¹i giao ViÖt Nam 1945 - 2000. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 1739 / VSUHOC / Mfn: 91018

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1945-2000; ViÖt Nam


NhËn thøc th¸i ®é hµnh vi cña céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ®èi víi chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ NguyÔn §×nh TÊn, TrÇn ThÞ BÝch H»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2299/ VCONNGUOI / Mfn: 90974

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Th¸i ®é; ViÖt Nam


Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ/ Thi Anh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : V 2329/ VCHAUAU / Mfn: 91129

Tõ kho¸ : KiÒm chÕ l¹m ph¸t; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; æn ®Þnh kinh tÕ;

BiÖn ph¸p ChÝnh phñ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn: §iÒu kú diÖu vµ bÝ Èn/ Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2298/ VCONNGUOI / Mfn: 90981

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; T­ duy chiÕn l­îc;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : V 2485/ VCHAUAU / Mfn: 91147

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
Phßng, chèng "diÔn biÕn hoµ b×nh" vµ "c¸ch m¹ng mµu" ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Ngäc HiÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 2487/ VCHAUAU / Mfn: 91149

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; DiÔn biÕn hoµ b×nh;

C¸ch m¹ng mµu; Ph¶n ®éng quèc tÕ;

BiÖn ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Quan hÖ Mü - ASEAN (1967-1997): LÞch sö vµ triÓn väng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : V 2463/ VCHAUAU / Mfn: 91091

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; TriÓn väng hîp t¸c;

1967-1997; Mü; ASEAN


Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú h­íng vÒ phÝa tr­íc/ NguyÔn Mai ch.b. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : V 2370/ VCHAUAU / Mfn: 91134

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; Mü


Qu¶n lý lÔ héi truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ Bïi Hoµi S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5215, VV 5216/ VDANTOC / Mfn: 90911

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; LÔ héi; Qu¶n lý lÔ héi;

Tæ chøc lÔ héi; ViÖt Nam


Qu¶n lý rñi ro ®Ó t¨ng tr­ëng c«ng b»ng: B¸o c¸o xu thÕ ph¸t triÓn toµn cÇu vµ khu vùc vµ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thËp niªn tíi / Colin Kirkpatrick, Nick J. Freeman, Kim N. B. Ninh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1910/ VCONNGUOI / Mfn: 90993

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng c«ng b»ng; Rñi ro kinh tÕ;

T¸c ®éng kinh tÕ; ViÖt Nam
Sæ tay c«ng t¸c n÷ c«ng: L­u hµnh néi bé / Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Ban n÷ c«ng . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1538/ VGIADINH / Mfn: 90860

Tõ kho¸ : C«ng t¸c c«ng ®oµn; C¸n bé c«ng ®oµn;

H­íng dÉn nghiÖp vô; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Tý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : V 2510/ VCHAUAU / Mfn: 91166

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

Kinh nghiÖm quèc tÕ; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; C«ng b»ng x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng vµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam: Bµi to¸n huy ®éng vµ sö dông vèn / Vâ TrÝ Thµnh ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : V 2491/ VCHAUAU / Mfn: 91153

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Huy ®éng vèn; Vèn ®Çu t­;

HiÖn ®¹i ho¸; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ;

ViÖt Nam


TÖ quan liªu, l·ng phÝ vµ mét sè gi¶i ph¸p phßng, chèng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 666 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7147/ VSUHOC / Mfn: 91013

Tõ kho¸ : Quan liªu; L·ng phÝ; Gi¶i ph¸p phßng chèng;

§¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; ViÖt Nam


T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng bÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng ngo¹i giao 2006 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : V 2476/ VCHAUAU / Mfn: 91138

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi viÕt;

Bµi ph¸t biÓu; ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng bÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng ngo¹i giao 2007 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 .- 287 tr.

Ký hiÖu kho : V 2475/ VCHAUAU / Mfn: 91137

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 2484/ VCHAUAU / Mfn: 91146

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi viÕt;

Bµi ph¸t biÓu; 2008; ViÖt Nam; Thª giíi


T«n gi¸o - quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5169, VV 5170/ VDANTOC / Mfn: 90877

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §­êng lèi t«n gi¸o;

§æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam
Tæng thèng Bush vµ chÝnh s¸ch toµn cÇu/ Bill Sammon; Kh¸nh V©n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : V 2374/ VCHAUAU / Mfn: 91131

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

ChÝnh s¸ch toµn cÇu; George W. Bush; Mü


Trao ®æi lý luËn lÇn thø hai gi÷a §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ §¶ng Céng s¶n NhËt B¶n: L­u hµnh néi bé / T« Huy Røa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2315/ VCONNGUOI / Mfn: 90965

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng ph¸p luËn;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Chñ nghÜa x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m, M.L. Titarenko ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1651, VL 1652/ VDANTOC / Mfn: 90924

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ kinh tÕ;

Trung Quèc; ThÕ giíi
Trung Quèc n¨m 2008 - 2009/ §ç TiÕn S©m ch.b.; Nguyªn Xu©n C­êng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : V 2467/ VCHAUAU / Mfn: 91092

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2008-2009; Trung Quèc


V¨n kiÖn §¶ng vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 2474/ VCHAUAU / Mfn: 91136

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Th­¬ng m¹i; DÞch vô; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7565/ VSUHOC / Mfn: 91028

Tõ kho¸ : VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


VÒ B¶o trî vµ Thóc ®Èy x· héi: ThiÕt kÕ vµ triÓn khai c¸c m¹ng l­íi an sinh hiÖu qu¶ / Margaret Grosh, Carlo del Ninno, Emil Tesliuc,... . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1849/ VCONNGUOI / Mfn: 90939

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; An sinh x· héi; Phóc lîi x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; M¹ng l­íi an sinh x· héi; ThÕ giíi


ViÖt Nam - §iÓm ®Õn lý t­ëng ®Ó hîp t¸c ®Çu t­ = Vietnam - An ideal destination for cooperation and investment / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : V 2367/ VCHAUAU / Mfn: 91099

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; Hîp t¸c ®Çu t­; M«i tr­êng ®Çu t­;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­;

ViÖt Nam
ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n .- H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 2327/ VCHAUAU / Mfn: 91124

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ; Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ;

§ång tiÒn chung ch©u ¸; §«ng ¸; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c Hå: Nh÷ng c©u nãi næi tiÕng, nh÷ng ngµy lÔ kû niÖm - gi¶i th­ëng / TrÇn §×nh Ba . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49186/ VTTKHXH / Mfn: 91250

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

C©u nãi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


B¸c Hå víi ®ång bµo c¸c d©n téc. - H. : Th«ng tÊn, 2006 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7153/ VSUHOC / Mfn: 91014

Tõ kho¸ : Bµi nãi; Bµi ph¸t biÓu; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
120 c©u nãi, bµi nãi næi tiÕng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh/ Hå ChÝ Minh; NguyÔn S«ng Lam, B×nh Minh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49184/ VTTKHXH / Mfn: 91248

Tõ kho¸ : C©u nãi; Bµi nãi; S­u tËp; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ v¨n hãa tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2267/ VCONNGUOI / Mfn: 90998

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam


120 ®Þa danh Hå ChÝ Minh/ NguyÔn S«ng Lam, B×nh Minh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49185/ VTTKHXH / Mfn: 91249

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; §Þa danh;

§Þa danh lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c¸c n­íc Ch©u ¸ (1954 - 1969) / Khu di tÝch Hå ChÝ Minh t¹i Phñ Chñ tÞch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7563/ VSUHOC / Mfn: 91026

Tõ kho¸ : Quan hÖ ngo¹i giao; C«ng t¸c ®èi ngo¹i;

Chñ tÞch n­íc; 1954-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh biªn niªn ho¹t ®éng 1941-1945/ §ç Hoµng Linh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49181, Vb 49182/ VTTKHXH / Mfn: 91246

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

1941-1945; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh lÞch sö ®· chøng minh ch©n lý cña ng­êi/ §ç Hoµng Linh, Ph¹m Hoµng §iÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49175, Vb 49176/ VTTKHXH / Mfn: 91243

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Håi kÝ;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hå ChÝ Minh vµ vËn mÖnh ®Êt n­íc/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49177, Vb 49178/ VTTKHXH / Mfn: 91244

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng ®¹o ®øc;

TruyÒn thèng ®¹o ®øc; T©m thøc folklore;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh vÒ båi d­ìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng cho ®êi sau: Hái - §¸p / TrÇn V¨n MiÒu, NguyÔn ViÖt Hïng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49187/ VTTKHXH / Mfn: 91251

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; ThÕ hÖ c¸ch m¹ng; Hái ®¸p;

Båi d­ìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
MiÒn Nam lu«n ë trong tr¸i tim t«i/ Vò Kim YÕn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49179, Vb 49180/ VTTKHXH / Mfn: 91245

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; C©u nãi;

ChuyÖn kÓ; Hå ChÝ Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam


30 n¨m t×m ®­êng cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc/ Ph¹m Quý ThÝch . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49183/ VTTKHXH / Mfn: 91247

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; C©u nãi;

ChuyÖn kÓ; Hå ChÝ Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Nh÷ng mÈu chuyÖn lµm b¸o cña B¸c Hå/ V¨n HiÒn . - H. : Thanh niªn, 2010 . 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49188/ VTTKHXH / Mfn: 91252

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Ho¹t ®éng b¸o chÝ; 1919-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ Nhµ n­íc ph¸p quyÒn: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 2307/ VCHAUAU / Mfn: 91119

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; HiÕn ph¸p; ViÖt Nam


D©n téc häc

Ai CËp huyÒn bÝ = A search in secret Egypt / Paul Brunton; NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49096, Vb 49097/ VTTKHXH / Mfn: 91202

Tõ kho¸ : Nghi lÔ t«n gi¸o; §êi sèng t©m linh; LÞch sö v¨n ho¸;

Ghi chÐp du hµnh; Ai CËp; Anh


An Giang ®«i nÐt v¨n hãa ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2310/ VTAMLY / Mfn: 91070

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng sinh ho¹t;

V¨n häc nghÖ thuËt; V¨n ho¸ t©m linh;

TØnh An Giang; ViÖt Nam


Ên t­îng ngµn n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi ViÖt Mü . - H. : Thêi ®¹i, 2010- 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49191, Vb 49192/ VTTKHXH / Mfn: 91255

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn;

Di tÝch lÞch sö; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

LÔ héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån, ph¸t huy di s¶n v¨n hãa c¸c téc ng­êi £ §ª, M'n«ng/ Tr­¬ng Bi, Bïi Minh Vò . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5217, VV 5218/ VDANTOC / Mfn: 90914

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; B¶o tån di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc £ §ª;

D©n téc M'n«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
BiÕn ®æi kinh tÕ v¨n hãa x· héi cña céng ®ång ng­êi Ch¨m vµ Kh¬me t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh/ §¹i häc Quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2264/ VCONNGUOI / Mfn: 90971

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; D©n téc Ch¨m;

D©n téc Kh¬me; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
C¸c nhµ v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi nãi vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh s.t., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49139, Vb 49140/ VTTKHXH / Mfn: 91224

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ nghÖ thuËt; Bµi viÕt;

Bµi nghiªn cøu; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
C¶ng thÞ n­íc mÆn vµ v¨n hãa cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2318/ VTAMLY / Mfn: 91074

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cæ truyÒn;

Phong tôc tËp qu¸n; C¶ng thÞ n­íc mÆn; TØnh B×nh §Þnh;

ViÖt Nam
C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi vïng d©n téc thiÓu sè hiÖn nay. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5221, VV 5222/ VDANTOC / Mfn: 90910

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi;

ViÖt Nam
C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2317/ VTAMLY / Mfn: 91065

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

C­ d©n Faifo; Héi An; ViÖt Nam
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương