S¸ch míi sè 07/2011tải về 0.74 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 07/2011


S¸ch míi sè 07/2011


ChÝnh trÞ

Nature, Society and Environmental Crisis/ Bob Carter, Nickie Charles ed. . - Oxford : Wiley-Blackwell, 2010 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : LV 778/ VCONNGUOI / Mfn: 91840

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

¤ nhiÔm m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch x· héi; ThÕ giíi


Security and Global Health: Toward the Medicalization of Insecurity/ Stefan Eble.- Cambridge : Polity, 2010 . - 220 p.

Ký hiÖu kho : Lv 763/ VCONNGUOI / Mfn: 91854

Tõ kho¸ : Søc kháe; Ch¨m sãc søc kháe; An ninh quèc gia;

An ninh con ng­êi; DÞch bÖnh; ChÝnh s¸ch y tÕ;

ChÝnh s¸ch an ninh; ThÕ giíi
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: Kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 3 : ChÝnh trÞ / ñy ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1692/ VDANTOC / Mfn: 91746

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Bé m¸y nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc;

HÖ thèng chÝnh trÞ; Tæ chøc hµnh chÝnh; Qu©n sù;

An ninh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; Hµ Néi; ViÖt Nam
Bµn vÒ c«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn cña §¶ng: S¸ch tham kh¶o / L­u ChÊn Hoa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10983/ VTTKHXH / Mfn: 92073

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng;

X©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn; Ph­¬ng thøc cÇm quyÒn;

X©y dùng s¸ch l­îc cÇm quyÒn; Trung Quèc
C¸c ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc vµ héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1930-2006) / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . 728 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1372, Vv 1373/ VTRIETHOC / Mfn: 91648

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn ®¹i héi; 1930-2006; ViÖt Nam
C¸c v¨n b¶n cña TØnh uû S¬n La kho¸ XII nhiÖm kú 2005 - 2010 ban hµnh n¨m 2008/ §¶ng bé tØnh S¬n La . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 896 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10907, Vv 10908/ VTTKHXH / Mfn: 91963

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; ChØ thÞ;

NghÞ quyÕt; 2008; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Hoa . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10935, Vv 10936/ VTTKHXH / Mfn: 91977

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc trong quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Vò Quang Vinh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8883, Vb 8884/ VTRIETHOC / Mfn: 91613

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

§æi míi t­ duy; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc trong quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Vò Quang Vinh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901284, LSS0901283/ TVKHXHHCM / Mfn: 91876

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

§æi míi t­ duy; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Con ®­êng dÉn ®Õn tù do/ §ç Träng B¸ . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901227, LSS0901226/ TVKHXHHCM / Mfn: 91881

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; §­êng lèi t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ
Con ®­êng phi th­êng cña §Æng TiÓu B×nh/ Lé TiÓu Kh¶ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901258/ TVKHXHHCM / Mfn: 91908

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Phã Thñ t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; §Æng TiÓu B×nh; Trung Quèc


D©n chñ trong nghiªn cøu khoa häc x· héi - nh©n v¨n: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 378tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8893, Vb 8894/ VTRIETHOC / Mfn: 91618

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n; Nghiªn cøu;

Lý luËn; Thùc tiÔn; D©n chñ; Sù nghiÖp ®æi míi; ViÖt Nam


D©n chñ, nh©n quyÒn - Gi¸ trÞ toµn cÇu vµ ®Æc thï quèc gia/ Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 472 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10897, Vv 10898/ VTTKHXH / Mfn: 91958

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; Chñ quyÒn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng, cñng cè Nhµ n­íc (1986-1996): S¸ch chuyªn kh¶o / §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49351, Vb 49352/ VTTKHXH / Mfn: 92022

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; L·nh ®¹o nhµ n­íc;

X©y dùng nhµ n­íc; 1986-1996; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam - Tr¸ch nhiÖm tr­íc d©n téc vµ lÞch sö: L­u hµnh néi bé / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49387, Vb 49388/ VTTKHXH / Mfn: 92040

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; X©y dùng Tæ quèc;

B¶o vÖ Tæ quèc; X©y dùng §¶ng; Bµi viÕt; ViÖt Nam


§¶ng ta lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh/ Tr­¬ng Ngäc Nam, Hoµng Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49327, Vb 49328/ VTTKHXH / Mfn: 92010

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Bµi nãi; Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng mèc son lÞch sö/ Quang Minh, TiÕn §¹t . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2011 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10981/ VTTKHXH / Mfn: 92071

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; B¸o c¸o chÝnh trÞ;

C­¬ng lÜnh §¶ng; §iÒu lÖ §¶ng; §¹i héi 1-11; ViÖt Nam


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë N«ng th«n ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1782/ VGIADINH / Mfn: 91710

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI th«ng qua ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2011 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49411, Vb 49412/ VTTKHXH / Mfn: 92052

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §iÒu lÖ §¶ng; ViÖt Nam
§éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - Môc tiªu chiÕn l­îc vµ con ®­êng tiÕp cËn/ §inh TrÇn D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10933, Vv 10934/ VTTKHXH / Mfn: 91976

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; LÞch sö §¶ng; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; §éc lËp d©n téc;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong thêi kú míi/ §ç Quang TuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8871, Vb8872/ VTRIETHOC / Mfn: 91607

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o;

MÆt trËn Tæ quèc; §oµn thÓ; ViÖt Nam§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi tri thøc n­íc ta hiÖn nay/ Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8900/ VTRIETHOC / Mfn: 91622

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o;

TrÝ thøc; §¶ng l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§æi míi ë ViÖt Nam: Nhí l¹i vµ suy ngÉm / §µo Xu©n S©m, Vò Quèc TuÊn ch.b. . - H.: Tri thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1788/ VGIADINH / Mfn: 91708

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; C«ng cuéc ®æi míi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ®æi míi; 1979-2007; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö/ Phan Ngäc Liªn, NguyÔn Ngäc C¬, NguyÔn ThÞ C«i . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2005 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901294/ TVKHXHHCM / Mfn: 91899

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; 1890-1969; Hå ChÝ Minh


Hîp t¸c chiÕn l­îc ViÖt - Nga nh÷ng quan ®iÓm, thùc tr¹ng vµ triÓn väng/ Vò §×nh HoÌ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901235, LSS0901234/ TVKHXHHCM / Mfn: 91886

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc hîp t¸c; Quan ®iÓm; Thùc tr¹ng;

TriÓn väng; ViÖt Nam; Nga
KÕ s¸ch An ninh th«ng tin/ NguyÔn Thanh H¶i . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901200, LSS0901201/ TVKHXHHCM / Mfn: 91884

Tõ kho¸ : Th«ng tin; An ninh th«ng tin; ChiÕn l­îc th«ng tin; ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8881, Vb 8882/ VTRIETHOC / Mfn: 91612

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ; 2007; 2008; ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2010: Nh×n l¹i m« h×nh t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001-2010 / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10925, Vv 10926/ VTTKHXH / Mfn: 91972

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

M« h×nh kinh tÕ; §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ; 2001-2010;

2010; 2011-2020; ViÖt Nam
Kû yÕu Héi th¶o khoa häc: Quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo: DiÔn ra t¹i Hoµ B×nh 1947 - 1989 / TØnh uû Hoµ B×nh . - Hoµ B×nh : [k.nxb.], 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10982/ VTTKHXH / Mfn: 92072

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; Héi th¶o khoa häc; KØ yÕu;

1947-1989; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam; Lµo
Lª DuÈn tuyÓn tËp. T. 1 : 1950-1965 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901204/ TVKHXHHCM / Mfn: 91880

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o; ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng;

ChiÕn l­îc kinh tÕ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi; TuyÓn tËp;

1950-1965; Lª DuÈn; ViÖt Nam
Lª DuÈn tuyÓn tËp. T. 2 : 1965-1975 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1370 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10879, Vv 10880/ VTTKHXH / Mfn: 91949

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o; ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng;

1965-1975; TuyÓn tËp; Lª DuÈn; ViÖt Nam


Lª Kh¶ Phiªu tuyÓn tËp. T. 2 : 1999-2010 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10881, Vv 10882/ VTTKHXH / Mfn: 91950

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng bÝ th­;

§¶ng Céng s¶n; Bµi nãi; Bµi viÕt; TuyÓn tËp;

1999-2010; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam
LÞch sö biªn giíi trªn ®Êt liÒn gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc l¸ng giÒng: L­u hµnh néi bé / Tr­¬ng Nh­ V­¬ng ch.b.; Hoµng Ngäc S¬n, TrÞnh Xu©n H¹nh b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10978/ VTTKHXH / Mfn: 92068

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Biªn giíi;

LÞch sö ®­êng biªn giíi; TiÕn tr×nh ®µm ph¸n;

Biªn giíi ®Êt liÒn; V¨n b¶n ph¸p luËt; HiÖp ­íc biªn giíi;

ViÖt Nam; Trung Quèc; Lµo; Campuchia


LÞch sö phong trµo c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn §­êng s¾t ViÖt Nam: 1880-2010 / Khæng §øc Thiªm ch.b.; Khæng §øc Thiªm, NguyÔn Nh· b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia- Sù thËt, 2011 . - 882 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10913, Vv 10914/ VTTKHXH / Mfn: 91966

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Phong trµo c«ng ®oµn;

LÞch sö ph¸t triÓn; Ngµnh ®­êng s¾t; 1880-2010; ViÖt Nam


MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng ViÖt Nam. - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10895, Vv 10896/ VTTKHXH / Mfn: 91957

Tõ kho¸ : MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

V¨n kiÖn; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; HiÖn ®¹i;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
M« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ mét sè n­íc trªn thÕ giíi/ T« Huy Røa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8869, Vb 8870/ VTRIETHOC / Mfn: 91606

LSS0901237/ TVKHXHHCM / Mfn: 91868Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

M« h×nh tæ chøc; M« h×nh ho¹t ®éng; ThÕ giíiMét sè vÊn ®Ò vÒ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : KHXH, 2008 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1376, Vv 1377 / VTRIETHOC / Mfn: 91650

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49317, Vb 49318/ VTTKHXH / Mfn: 92005

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Nguyªn t¾c ngo¹i giao; Ph­¬ng ph¸p ngo¹i giao;

LÜnh vùc ngo¹i giao; C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao;

Ngo¹i giao ®a ph­¬ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


NguyÔn V¨n Cõ - Mét sè t¸c phÈm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10986/ VTTKHXH / Mfn: 92076

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tæng bÝ th­; Bµi nãi;

Bµi viÕt; NguyÔn V¨n Cõ; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay. T. 1 / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8899/ VTRIETHOC / Mfn: 91621

Tõ kho¸ : Lý luËn; Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa t­ b¶n;

Quy luËt ph¸t triÓn x· héi ; ThÕ giíi


Nãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch = Say it like Obama: The power of speaking with purpose and vision / Shell Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1269/ VCONNGUOI / Mfn: 91816

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; DiÔn v¨n;

DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn; Kü n¨ng hïng biÖn;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Thµnh tùu, c¬ héi, th¸ch thøc vµ triÓn väng / NguyÔn Quang Th¸i, Ng« Quang Lîi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8873, Vb8874/ VTRIETHOC / Mfn: 91608

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh ®æi míi t­ duy lý luËn cña §¶ng tõ n¨m 1986 ®Õn nay/ T« Huy Røa . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1354, Vv 1355 / VTRIETHOC / Mfn: 91639

Tõ kho¸ : T­ duy lý luËn; §¶ng Céng s¶n; C«ng cuéc ®æi míi;

§æi míi t­ duy lý luËn; ViÖt Nam


Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ - Nh÷ng mèc ph¸t triÓn/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2011 .- 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49397, Vb 49398/ VTTKHXH / Mfn: 92045

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; V¨n ho¸;

V¨n nghÖ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam


Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn X« (1917-1991): Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö / NguyÔn ThÞ Hång V©n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49313, Vb 49314/ VTTKHXH / Mfn: 92003

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ; Sù kiÖn lÞch sö;

Sù kiÖn ngo¹i giao; 1917-1991; ViÖt Nam; Liªn X«


Sæ tay c«ng t¸c n÷ c«ng: L­u hµnh néi bé / Ban N÷ c«ng. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1536/ VGIADINH / Mfn: 91673

Tõ kho¸ : Phô n÷; C«ng t¸c n÷ c«ng; Lao ®éng n÷;

ChÝnh s¸ch lao ®éng n÷; Søc khoÎ phô n÷;

Sæ tay; ViÖt Nam
Sù sôp ®æ c¸c nÒn kinh tÕ trong t­¬ng lai: Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c quèc gia cã thÓ thÞnh v­îng khi gi¸ dÇu lªn tíi 200USD/thïng / Stephen Leeb, Glen Strathy; Ph¹m Thä Quang, Ph¹m Khoa An, TrÇn TrÝ Dòng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49359, Vb 49360/ VTTKHXH / Mfn: 92026

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng n¨ng l­îng;

C«ng nghiÖp dÇu má; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Mü; ThÕ giíi
Tham luËn t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10984/ VTTKHXH / Mfn: 92074

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi ®¹i biÓu; §¹i héi 11; Bµi tham luËn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Thanh niªn xung phong ViÖt Nam - 60 n¨m lµm theo lêi th¬ B¸c Hå d¹y/ NguyÔn Anh Liªn ch.b.; Vâ V¨n CËn, §inh Phong, TrÇn V¨n M·nh b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10985/ VTTKHXH / Mfn: 92075

Tõ kho¸ : Thanh niªn; Thanh niªn xung phong; ChiÕn tranh chèng Mü; LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
Th«ng tin - gi¸o dôc - truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi trong phßng chèng HIV/AIDS: Tµi liÖu dµnh cho häc viªn thuéc hÖ thèng Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh . - H. : KHXH, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1524/ VGIADINH / Mfn: 91688

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS;

ChÝnh s¸ch phßng chèng HIV/AIDS;

Th«ng tin truyÒn th«ng; ViÖt Nam
ThÕ giíi quanh ta/ Cao Huy ThuÇn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2006 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901537/ TVKHXHHCM / Mfn: 91920

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Chñ nghÜa d©n téc; Toµn cÇu ho¸; ThÕ giíi


Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49361, Vb 49362/ VTTKHXH / Mfn: 92027

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Trung Quèc con rång lín ch©u ¸: S¸ch tham kh¶o / Daniel Burstein, Arne de Keijzer . TP. Hå ChÝ Minh : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 603tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901270, LSS0901271/ TVKHXHHCM / Mfn: 91890

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Trung Quèc


TruyÒn th«ng ®¹i chóng trong hÖ thèng tæ chøc quyÒn lùc chÝnh trÞ ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn/ L­u V¨n An . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901223/ TVKHXHHCM / Mfn: 91888

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng;

Vai trß truyÒn th«ng ®¹i chóng; ThÕ giíi
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1361, Vv 1362 / VTRIETHOC / Mfn: 91643

Tõ kho¸ : T­ duy kinh tÕ; LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ c¬ b¶n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901213/ TVKHXHHCM / Mfn: 91873

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; TrÇn Danh T¹o, Ng« Lan Anh d.; NguyÔn H÷u ChÝ h.®. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 .- 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8867, Vb 8868/ VTRIETHOC / Mfn: 91605

Tõ kho¸ : Lý luËn chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ x· héi; D©n chñ t©n tù do


Vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi ph¸t triÓn vµ qu¶n lý x· héi/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49311, Vb 49312/ VTTKHXH / Mfn: 92002

Tõ kho¸ : Tæ chøc x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lý x· héi; Ho¹t ®éng x· héi; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ NguyÔn Duy Hïng, Lª Minh NghÜa, NguyÔn §×nh Phan, NguyÔn V¨n Lanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1897/ VCONNGUOI / Mfn: 91796

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi


V¨n kiÖn §¶ng vÒ lao ®éng, viÖc lµm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10901, Vv 10902/ VTTKHXH / Mfn: 91960

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Lao ®éng; ViÖc lµm; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 2006 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1901/ VCONNGUOI / Mfn: 91788

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; N«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChØ thÞ; NghÞ quyÕt;

B¸o c¸o; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú ®æi míi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 738 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1898/ VCONNGUOI / Mfn: 91797

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1386 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1900/ VCONNGUOI / Mfn: 91799

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChØ thÞ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 528 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1343, Vv 1344 / VTRIETHOC / Mfn: 91633

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi 10; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 11/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49405, Vb 49406/ VTTKHXH / Mfn: 92049

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt Nam


V¨n kiÖn vÒ th­¬ng m¹i - dÞch vô/ NguyÔn Duy Hïng, Lª Minh NghÜa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1899/ VCONNGUOI / Mfn: 91798

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

ChØ thÞ; B¸o c¸o; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; DÞch vô; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5341, VV 5342/ VDANTOC / Mfn: 91728

Tõ kho¸ : D©n téc; VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


VÊn ®Ò së h÷u vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ L­¬ng ViÖt H¶i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1366 - Vv 1370/ VTRIETHOC / Mfn: 91646

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Së h÷u; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Kinh tÕ t­ nh©n; ThÕ kû 21;

ViÖt Nam; Trung Quèc
VËn dông vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta: Thêi kú tr­íc ®æi míi / Bïi §×nh Phong, Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10941, Vv 10942/ VTTKHXH / Mfn: 91980

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ChiÕn l­îc §¶ng Céng s¶n;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
"VÕt Xe §æ" vµ bµi häc kinh nghiÖm/ Mai Trung HËu, Ng« Hoan . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 145 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901260, LSS0901259/ TVKHXHHCM / Mfn: 91907

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Nguyªn nh©n sôp ®æ;

Bµi häc kinh nghiÖm; Liªn X«


ViÖt Lµo hai n­íc chóng ta/ NguyÔn V¨n Khoan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901272/ TVKHXHHCM / Mfn: 91910

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; Lµo


ViÖt Nam tæng kÕt mét chiÕn th¾ng hay ®Ó hiÓu ViÖt Nam = Vietnam: Bilan d'une victoire ou Pour comprendre le Vietnam / NguyÔn Kh¾c ViÖn; Ph¹m Trî, DiÖu B×nh d. .- H. : Tri thøc, 2008 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901266, LSS0901265/ TVKHXHHCM / Mfn: 91913

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Bµi pháng vÊn; ViÖt Nam


V­ît th¸ch thøc, më thêi c¬ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b.; TrÇn Hång Minh, Ng« V¨n Giang b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1813/ VGIADINH / Mfn: 91665

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Gi¶i ph¸p kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Chñ nghÜa m¸c lªnin
Bãc lét - C¸ch nh×n vµ øng xö: S¸ch tham kh¶o / L¹i ThÞ Ngäc H¶i ch.b.; §Æng §øc Quy, Ph¹m Anh TuÊn, NguyÔn V¨n BÈy b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8889, Vb 9890/ VTRIETHOC / Mfn: 91616

Tõ kho¸ : Bãc lét; Quan ®iÓm bãc lét; B¶n chÊt bãc lét;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc trong quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Vò Quang Vinh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901284, LSS0901283/ TVKHXHHCM / Mfn: 91876

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

§æi míi t­ duy; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p hai con ng­êi lµm nªn huyÒn tho¹i. T. 1 : Chñ tÞch Hå ChÝ Minh / Ph¹m Hïng ch.b.; Lª Trung Kiªn, NguyÔn Ngäc Quúnh, Kh¾c Hoµ, ... b.s. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10955, Vv 10956/ VTTKHXH / Mfn: 92054

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương