SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.91 Kb.
#22925

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 543/SGD&ĐT –VP

V/v: Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên
Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường ĐH, CĐ, TCCN;

- Các trường THPT, các trường PTDTNT;

- Các trung tâm HN&GDTX;

- Các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở.

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở, các trường ĐH, CĐ, TCCN, các trường THPT, các trường PTDTNT và các trung tâm HN&GDTX triển khai một số công việc sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2015 của tỉnh: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”; Công văn số 385/SGD&ĐT-VP ngày 02/3/2015 của Sở GD&ĐT.

2. Trưởng phòng của các Phòng GD&ĐT, Trưởng các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở, Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT và Giám đốc các Trung tâm HN&GDTX tiếp tục quán  triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; đặc biệt nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ trưa; không nghỉ làm việc để tổ chức tham quan, du lịch.

3. Thực hiện kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời gian làm việc, quy định nền nếp, thực hiện văn minh (trang phục, đeo thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử…) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khi làm việc, trong giảng dạy, học tập.

4. Xử lý nghiêm theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các quy định của Điều lệ trường học.

5. Trưởng phòng của các Phòng GD&ĐT, Trưởng các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở, Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT và Giám đốc các Trung tâm HN&GDTX chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT trong việc triển khai các nội dung trên tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

6. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh việc thực hiện các quy định trên và đề xuất, kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

7. Các tập thể, cá nhân nếu phát hiện những vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT theo số điện thoại: Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, di động 0912.977.323; đồng chí Đinh Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, đi động: 0912.667.212 để kịp thời xử lý theo quy định.


Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng của các Phòng GD&ĐT, Trưởng các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở, Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, Giám đốc các Trung tâm HN&GDTX nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Như trên;

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

- Công đoàn ngành GD;

- Cổng thông tin điện tử;- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)


Vũ Liên Oanh
Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam

tải về 13.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương