Số: 641/QĐ-ubndtải về 12.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.86 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 641/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 02 tháng 4 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ

cho các hộ dân thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL14

đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài (đợt 16)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-GTVT ngày 03/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt BCNCKT dự án Nâng cấp, mở rộng QL14, lý trình Km 113+779 - Km 116+979 và Km 121+027 - Km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2005 và số 519/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung chính sách đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu khu vực giải toả mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng QL14, lý trình Km113+779 - Km 116+979 và Km 121+027 - Km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh về việc bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu khu vực giải toả mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất cho các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị xã Đồng Xoài;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 267/STC-GCS ngày 25/3/2008, theo Tờ trình số 24/TTr-HĐ ngày 12/3/2008 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ & TĐC dự án Quốc lộ 14,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 16), cụ thể như sau:

1. Danh sách các h theo phương án:

- Gồm 14 hộ.

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 14 hộ.

(Kèm theo Bảng tổng hợp dự toán bồi thường, hỗ trợ).

2. Tng chi phí bi thường, h tr: 372.714.300 đồng (Ba trăm by mươi hai triu, by trăm mười bn ngàn, ba trăm đồng).

Trong đó:

+ Bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp : 369.818.800 đồng

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc : 1.270.500 đồng

+ Bồi thường cây trồng : 1.625.000 đồngĐiu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ & tái định cư dự án QL14 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương