Sè: 1679/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2011tải về 1.93 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.93 Mb.
#23133
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1679/Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2011


quyÕt ®Þnh

Vv Phª duyÖt ph­­¬ng ¸n tæng thÓ båi th­­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ thùc

hiÖn Dù ¸n: H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp I dÞch vô dÇu khÝ Nghi S¬n.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H §ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù thñ tôc båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­ khi nhµ n­íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai; NghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­­ khi Nhµ n­­íc thu håi ®Êt; NghÞ ®Þnh sè 69/2009/N§-CP ngµy 13/8/2009 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt, thu håi ®Êt, båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1048/Q§-UBND ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2008 cña UBND tØnh vÒ ®¬n gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n trong gi¶i phãng mÆt b»ng; QuyÕt ®Þnh 345/2010/Q§-UBND ngµy 25/01/2010 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc ban hµnh ®¬n gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n trong gi¶i phãng mÆt b»ng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4555/2010/Q§-UBND ngµy 20/12/2010 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ n¨m 2011; C¨n cø QuyÕt ®Þnh 4366/2009/Q§-UBND ngµy 09/12/2009 cña UBND tØnh V/v ban hµnh quy ®Þnh chÝnh s¸ch hç trî vµ t¸i ®Þnh c­­­ khi Nhµ n­­íc thu håi ®Êt trong Khu kinh tÕ Nghi S¬n;

XÐt ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ t¹i Tê tr×nh sè 1115/TTr-STC ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2011; Tê tr×nh sè 121/TTr-XLDKTH-KH§T ngµy 09/5/2011 cña C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p dÇu khÝ Thanh Ho¸ thuéc tæng c«ng ty cæ phÇn XLDK ViÖt Nam vÒ viÖc ®Ò nghÞ phª duyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn dù ¸n: H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp I dÞch vô dÇu khÝ Nghi S¬n,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn dù ¸n: H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp I dÞch vô dÇu khÝ Nghi S¬n, cô thÓ nh­ sau:
1. Môc ®Ých dù ¸n: §Çu t­ x©y dùng H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp I dÞch vô dÇu khÝ Nghi S¬n.

2. Quy m« møc ®é ¶nh h­ëng cña dù ¸n:

2.1. §Þa ®iÓm thùc hiªn dù ¸n: T¹i 2 x· (Mai L©m vµ x· TÜnh H¶i huyÖn TÜnh Gia).

2.2. DiÖn tÝch ®Êt ph¶i thu håi ®Ó thùc hiÖn dù ¸n:

* Tæng diÖn tÝch ph¶i thu håi: 1.569.573,2 m2 .

- Khu sè 01: 899.989,9 m2 ( Bao gåm ®Êt t¹i x· Mai L©m vµ x· TÜnh H¶i )

- Khu sè 02 : 669.583,3 m2 (T¹i x· Mai L©m)

* C¬ cÊu ®¸t ph¶i thu håi:

- §Êt N«ng nghiÖp: 910.330,8 m2

+ §Êt s¶n xuÊt NN trång c©y hµng n¨m : 876.041,8 m2

+ §Êt trrång c©y l©u n¨m : 1378,2 m2

+ §Êt nu«i trång thuû s¶n : 202,1 m2

+ §Êt rõng SX 32.708,7 m2

- §Êt phi N«ng nghiÖp: 426.969,4 m2

+ §Êt ë hé d©n c­: 306.211,3 m2

+ §Êt XD c«ng së: 3.787,8 m2

+ §Êt giao th«ng thuû lîi: 73.815,9 m2

+ §Êt tr¹m x¸ vµ phôc vô y tÕ: 874,7 m2

+ §Êt lµm chî: 7.562, 0 m2

+ §Êt XD nghÜa trang: 34.717,7 m2

- §Êt hoang: 232.273,0 m2

2.3. §èi t­îng bÞ ¶nh h­ëng bëi dù ¸n.

- Hé tËp thÓ : cã 02 ®¬n vÞ , lµ UBND x· Mai L©m gåm 18 phßng lµm viÖc, Tr¹m y tÕ x· Mai L©m gåm 09 phßng ®iÒu trÞ vµ c«ng tr×nh chî x· Mai L©m. Toµn bé c«ng tr×nh trªn ph¶i di chuyÓn.

- Hé gia ®×nh c¸ nh©n: 1372 hé.

+ Khu sè 01: 552 hé, trong ®ã: Hé cã ®Êt n«ng nghiÖp bÞ ¶nh h­ëng: 400 hé, hé cã ®Êt ë bÞ ¶nh h­ëng: 152 hé.

+ Khu sè 02: 820 hé, trong ®ã: Hé cã ®Êt n«ng nghiÖp bÞ ¶nh h­ëng: 617 hé, hé cã ®Êt ë: 203 hé.

Trong tæng sè hé bÞ ¶nh h­ëng dù ¸n, cã:

- Sè hé gia ®inh ph¶i di chuyÓn t¸i ®Þnh c­: 355 hé

- Sè hé gia ®×nh ph¶i chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp: 1.372 hé.

- Tæng sè khÈu thuéc c¸c hé gia ®×nh bÞ ¶nh h­ëng dù ¸n: 4.200 khÈu.

- Tæng sè må mµ n»m trong khu vùc dù ¸n ph¶i di dêi kho¶ng: 1850 ng«i mé3. Ph­¬ng ¸n t¸i ®Þnh c­:

- §Þa ®iÓm bè trÝ t¸i ®Þnh c­ cho c¸c hé d©n: T¹i khu t¸i ®Þnh c­ v· Mai L©m ®· ®­îc quy ho¹ch.

- §Þa ®iÓm di dêi UBND x· vµ Tr¹m y tÕ x· Mai L©m: T¹i Khu t¸i ®Þnh c­ x· Mai L©m theo quy ho¹ch.

- §Þa ®iÓm di dêi mé c¸c lo¹i: Di dêi vÒ khu nghÜa trang hiÖn cã cña ®Þa ph­¬ng phÝa §«ng Nam khu t¸i ®Þnh c­ x· Mai L©m.4. Kh¸i to¸n kinh phÝ thùc hiÖn båi thõêng GPMB :

Tæng kh¸i to¸n kinh phÝ båi th­êng GPMB lµ: 435.019.336.106 ®ång (Bèn tr¨m ba l¨m tû, kh«ng tr¨m m­êi chÝn triÖu, ba tr¨m ba s¸u ngµn, mét tr¨m lÎ s¸u ®ång), h¹ng môc chÝnh nh­ sau :§VT : §ång

TT

H¹ng môc båi th­êng, hæ trî

Tæng kh¸i to¸n

Trong ®ã

Khu sè 01

Khu sè 02
Tæng sè kinh phÝ

435.019.336.106

182.692.875.398

252.326.460.709

1

Båi th­êng ,hæ trî vÒ ®Êt

235.371..424.120

88.425.322.000

146.946.102.120

2

Båi th­¬ng nhµ cöa VKT

44.449.751.247

18.660.528.889

25.789.222.358

3

BT di chuyÓn c«ng tr×nh c«ng céng

1.521.073.967

-

1.521.073.967

4

Båi th­êng c©y cèi hoa mÇu

7.756.301.494

3.528.484.009

4.227.817.485

5

Di chuyÓn må m·

2.735.769.038

2.735.769.038

-

6

Chinh s¸ch hæ trî

95.883.448.500

49.477.770.750

46.405.677.750

7

Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn (2%KT BT-HTr )

7.754.355.367

3.256.557.494

4.497.797.155

8

Dù phßng (10% )

39.547.212.373

16.608.443.218

22.938.769.155

( Cã b¶ng phô lôc chi tiÕt kÌm theo )

5. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn: Tõ nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p dÇu khÝ Thanh Ho¸.

6. TiÕn ®é thùc hiÖn: Hoµn thµnh viÖc båi th­êng, hæ trî vµ t¸i ®Þnh c­ trong thêi gian 07 th¸ng kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi thuêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸.

Ph­¬ng ¸n tæng thÓ båi th­êng , hæ trî vµ t¸i ®Þnh c­ trªn ®©y ®­îc phª duyÖt lµm c¬ së cho viÖc triÓn khai c¸c b­íc tiÕp theo vÒ thu håi ®Êt, tr×nh tù vÒ c«ng t¸c GPMB cña dù ¸n. ViÖc chi tr¶ båi th­êng, hç trî, vµ t¸i ®Þnh c­ trùc tiÕp cho ®èi t­îng bÞ thu håi ®Êt chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®· ®­îc H§KK-BT-GPMB cña dù ¸n kiÓm kª ®o ®Õm ¸p gi¸ tr×nh duyÖt vµ cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n kinh phÝ båi th­êng, hæ trî vµ t¸i ®Þnh c­ cho tõng ®èi t­îng bÞ ¶nh h­ëng.§iÒu 2. C¸c Së, Ngµnh: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, UBND huyÖn TÜnh Gia, Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ Nghi S¬n, C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p dÇu khÝ Thanh Ho¸ theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc liªn quan ®Õn ngµnh, ®¬n vÞ m×nh, ®¶m b¶o dù ¸n triÓn khai ®óng tiÕn ®é.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng; Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p dÇu khÝ Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND huyÖn TÜnh Gia, Tr­ëng Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ Nghi S¬n; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; Phã Chñ tÞch

- §/c CT UBND tØnh ( B¸o c¸o);

- L­u: VT, KTTC.GPMB 11-117.


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 1.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương