TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.72 Kb.
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----❀----- -------✪------- Trch.10

Sè: 1403 /Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2003

QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸


V/v CÊp giÊy chøng nhËn QuyÒn sö dông ®Êt

cho Tæng côc HËu cÇn (K661).

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 09 /CP ngµy 12/02/1996 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ®Êt quèc phßng, an ninh vµ Th«ng t­ liªn tÞch sè 2708 /TT-LT ngµy 14/10/1997 cña liªn Bé: Quèc phßng, Bé Néi vô vµ Tæng côc §Þa chÝn vÒ h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 09 /CP ngµy 12/02/1996.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 197 /TTg ngµy 01/4/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Phª duyÖt qui ho¹ch ®Êt quèc phßng do qu©n ®éi qu¶n lý trªn ®Þa bµn Qu©n khu IV.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 328/Q§-TTg ngµy 03/5/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu håi ®Êt quèc phßng ®Ó giao cho UBND tØnh Thanh Ho¸ qu¶n lý vµ giao ®Êt cho Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc phßng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 728 NN/UBTH ngµy 17/6/1994 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ v/v cÊp GiÊy CNQSD ®Êt cho ®¬n vÞ 20065 thuéc Côc X¨ng dÇu (nay lµ ®¬n vÞ K661 Tæng côc HËu CÇn).

- Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc HËu cÇn (CV sè 1539/HC-30 ngµy 30/12/2002) v/v xin cÊp ®æi GiÊy CNQSD§ cho K661.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa (tê tr×nh sè: 401 /§C-§KTK ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2003).quyÕt ®Þnh

§iÒu1: CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt quèc phßng cho Tæng côc HËu cÇn (§¬n vÞ K661) t¹i ph­êng Ngäc Tr¹o vµ ph­êng §«ng VÖ, thµnh phè Thanh Ho¸:

- Tæng diÖn tÝch: 17.102,0 m2, trong ®ã:

a/. T¹i ph­êng Ngäc Tr¹o: DiÖn tÝch: 16.372,0 m2; vÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Ngäc Tr¹o, tû lÖ 1/5000, tê b¶n ®å sè 5, thöa sè 295.

b/. T¹i ph­êng §«ng VÖ: DiÖn tÝch 730 m2 ; vÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng §«ng VÖ tû lÖ 1/2000, tê b¶n ®å sè 20, gåm c¸c thöa: 145; 146; 171; 173.

- Môc ®Ých sö dông ®Êt: x©y dùng doanh tr¹i Qu©n ®éi.

- Thêi h¹n sö dông ®Êt: l©u dµi.§iÒu2: Tæng côc HËu cÇn (§¬n vÞ K661) cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých.

- ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

- Kh«ng cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt t¹i vµo sæ ®Þa chÝnh UBND ph­êng Ngäc Tr¹o vµ ph­êng §«ng VÖ.

§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Chñ tÞch UBND thµnh phè ThanH Ho¸, Chñ tÞch UBND c¸c ph­êng Ngäc Tr¹o, §«ng VÖ vµ Tæng côc tr­ëng Tæng côc HËu CÇn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

Nh÷ng v¨n b¶n tr­íc ®©y liªn quan tíi khu ®Êt, nÕu tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy, ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc./.N¬i nhËn: K.T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

-Nh­ ®iÒu 3 Q§. Phã chñ tÞch-L­u VP. (qddc1403)


L«i Xu©n Len (§· ký)
: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương