Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸tải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.23 Kb.

Uû ban nh©n d©n


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh Thanh Ho¸


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè : 1290/Q§-UB

Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 1998


quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

V/v bæ sung thµnh viªn Uû ban d©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh

vµ Uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ em

-----

Chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 05/7/1994;

- C¨n cø Th«ng t­ sè 31/TTLB ngµy 10/11/1993 cña Ban Tæ chøc-c¸n bé ChÝnh phñ vµ Uû ban quèc gia d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh h­íng dÉn vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë ®Þa ph­¬ng.Th«ng t­ sè 13/1998/TTLT-TCCP-BV vµ CSTEVN ngµy 7/1/1998 cña BanTæ chøc – c¸n bé ChÝnh phñ vµ Uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em ViÖt Nam h­íng dÉn vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña Uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em ë ®Þa ph­¬ng.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Y tÕ t¹i c«ng v¨n sè 241/TC-YT ngµy 08/4/1998 cña Chñ nhiÖm Uû ban d©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh tØnh t¹i c«ng v¨n sè 57/TC-DS cña Chñ tÞch Uû ban b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em tØnh t¹i c«ng v¨n sè 85/CV-UB cña Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1:- Bæ sung bµ §ç ThÞ ChÊt, Phã Gi¸m ®èc Së Y tÕ gi÷ c¸c chøc vô sau, thay cho PTS §inh V¨n Hai

- Phã chñ nhiÖm (kiªm nhiÖm) Uû ban D©n sè-KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh.

- Phã chñ nhiÖm (kiªm nhiÖm) Uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em tØnh.

- Uû viªn Uû ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷.

NhiÖm vô cña BS ChÊt ë c¸c Uû ban trªn do Chñ nhiÖm Uû ban ph©n c«ng.§iÒu 2:- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh , Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh ,Gi¸m ®èc Së Y tÕ, Chñ nhiÖm Uû ban d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, Chñ nhiÖm uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ en , Chñ nhiÖm uû ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷ vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan «ng, bµ cã tªn ë §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT/chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 2 Q§ phã chñ tÞch- L­u VP

§· ký: NguyÔn §×nh B­u
: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương