Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011tải về 18.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích18.03 Kb.


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1115/Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
QUYẾT ĐỊNH


Về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số

1033/QĐ-UBND và Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 .

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong GPMB; Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn; Quyết định số 345/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phòng mặt bằng;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND; Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc Hoá dầu Nghi sơn,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 1033/QĐ-UBND; Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; cụ thể như sau:

1. Đính chính phụ lục tại Điều 1, Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
TT

Nội dung chi, tên hộ

Kinh phí (đồng)

Ghi chú

1

Vũ Văn Thông (Thôn Bắc Yến)

2.286.500

 

2

Vũ Thị Lượng (Thôn Bắc yến)

5.416.500

 
Cộng bồi thường

10.703.000

 

2. Đính chính cụm từ " các hộ dân xã Hải Hà" đã ghi trong Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh lại là " các hộ dân xã Hải Yến".

Điều 2. Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; UBND huyện Tĩnh Gia; Ban quản lý dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

Điều 3. Quết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Trưởng Ban quản lý dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3, Quyết định; PHÓ CHỦ TỊCH

- Đ/c CT UBND tỉnh (báo cáo);

- L­ưu: VT, KTTC (2).GPMB 11-075
Lê Đình Thọ (đã ký): vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương