Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãatải về 8.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.43 Kb.

ñy ban nh©n d©n

TØnh thanh hãa


Sè: 2607/UBND-DTMN

V/v Đính chính Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Thanh Ho¸, ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2011

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


Tại Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, như Điều 3 đã ghi: " Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Thanh Ho¸, Gi¸m ®èc c¸c Së: Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, X©y dùng, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, UBND huyÖn Qu¶ng X­¬ng vµ thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy”.

Nay đính chính lại Điều 3, Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: " Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Thanh Ho¸, Gi¸m ®èc c¸c Së: Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, X©y dùng, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh; UBND huyÖn Quan Ho¸ vµ thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy”.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, DTMN(2).


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Viết Bốn (đã ký)

: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương