Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 14.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.22 Kb.

ñy ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh thanh hãa §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

-------------- --------------------------

Sè: 1429/Q§-CT Thanh Hãa, ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2003.
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

V/v cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho Tr­êng TiÓu häc, Tr­êng Trung häc C¬ së, Tr­êng MÇm non

x· ThiÖu Trung, huyÖn ThiÖu Hãa.
chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa


  • C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ UBND ngµy 05/7/1994.

  • C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu n¨m 1998 vµ 2001).

  • C¨n cø Th«ng t­ 1990/2001/TT-TC§C ngµy 30/11/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ ®¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

  • XÐt tê tr×nh sè: 54 /TT-UB ngµy 03/4/ 2003 cña Chñ tÞch UBND huyÖn ThiÖu Hãa, kÌm theo Tê tr×nh sè: 01/ TT-UB ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2003 cña Chñ tÞch UBND x· ThiÖu Trung.

  • Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i Tê tr×nh sè: 400 /§C-§KTK ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2003.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ba Tr­êng häc x· ThiÖu Trung, huyÖn ThiÖu Hãa, theo néi dung sau:

1. Tr­êng TiÓu häc x· ThiÖu Trung: DiÖn tÝch: 7930m2; vÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· ThiÖu Trung, tû lÖ 1/2000 - tê b¶n ®å sè: 2, thöa sè: 271/3621 XD, 210/1112 XD, 313/1550 XD, diÖn tÝch kh«ng thöa 1647m2 .

2. Tr­êng Trung häc c¬ së x· ThiÖu Trung: DiÖn tÝch: 5754,5m2; vÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· ThiÖu trung – tû lÖ 1/2000- Tê b¶n ®å sè : 2, thöa sè: 690/5754,5 XD

3. Tr­êng MÇm non x· ThiÖu Trung: DiÖn tÝch: 2280m2; vÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· ThiÖu Trung – tû lÖ 1/2000- Tê b¶n ®å sè: 2, thöa sè: 689/2280 XD

- Môc ®Ých sö dông ®Êt: X©y dùng Tr­êng häc.

- Thêi h¹n sö dông ®Êt: L©u dµi.§iÒu 2: HiÖu tr­ëng Tr­êng TiÓu häc, Tr­êng Trung häc c¬ së vµ Tr­êng MÇm non x· ThiÖu Trung, huyÖn ThiÖu Hãa cã tr¸ch nhiÖm:

  • Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, diÖn tÝch, ranh giíi ®­îc giao.

- Kh«ng cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.

  • Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt theo c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Chñ tÞch UBND huyÖn ThiÖu Hãa, Chñ tÞch UBND x· ThiÖu Trung vµ HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng cã tªn t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: KT. chñ tÞch UBND TØNH THANH Hãa

  • Nh­ ®iÒu 3. phã chñ tÞch

  • L­u VP. (qddc1429)L«i Xu©n Len (§· ký)


: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương