Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 39.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích39.81 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1419/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 09 tháng 5 năm 2011


QuyÕt ®Þnh

V/v ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế

các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh HO¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-BYT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2011 của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4439/Q§-BYT ngµy 13/11/2009 cña Bé Y tÕ vÒ phª duyÖt dù ¸n Hç trî y tÕ c¸c tØnh B¾c Trung Bé, sö dông vèn vay Ng©n hµng ThÕ giíi;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1993/Q§-UBND ngµy 30/6/2009 vÒ thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n (BQLDA) “Hç trî y tÕ c¸c tØnh B¾c Trung Bé” tØnh Thanh Ho¸ vay vèn Ng©n hµng ThÕ giíi (WB); Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động 18 tháng đầu của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ tỉnh Thanh Hoá vay vốn Ngân Hàng thế giới của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị tại tờ trình số 61/TTr-BQLBTB ngày 25/4/2011 của Ban QLDA “Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ” tỉnh Thanh Hoá (kèm theo các văn bản số: 615/STC-QLNSHX ngày 29/3/2011 của Sở Tài chính; số 442/SLĐTBXH-BTXH ngày 23/3/2011 của Sở Lao động TB&XH; số 10/BHXH-PT 23/3/2011 của BHXH tỉnh; số 325/STP-XDVB ngày 19/4/2011 của Sở Tư pháp) về việc ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ”, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện hỗ trợ người cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ tỉnh Thanh hoá chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động TB&XH, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Lao động TB& XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban QLDA “ Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ”, tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3 QĐ PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban QLDA TW;

- Chủ tịch, các PCT;

- Lưu: VT,VX.

MuatheBHYT.


Vương Văn Việt (đã ký)


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Về việc thực hiện hỗ trợ người cận nghèo

tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc

Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1419/QĐ-UBND ngày 09 /5/2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa )Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hộ/Thành viên thuộc hộ cận nghèo là người có mức thu nhập được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ - TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

- Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thành viên thuộc hộ cận nghèo khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) được Nhà nước hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (sau đây gọi là Dự án) hỗ trợ từ 30-40%; cụ thể:

2.1. Dự án hỗ trợ 40% mệnh giá thẻ BHYT cho mỗi thẻ đối với các hộ cận nghèo có 100% số thành viên trong hộ tham gia BHYT.

2.2. Dự án hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho mỗi thẻ đối với các hộ cận nghèo không có đủ 100% số thành viên trong hộ tham gia BHYT.Chương II

XÁC ĐỊNH HỘ, THÀNH VIÊN THUỘC HỘ CẬN NGHÈO

Điều 3. Trước tháng 11 hàng năm, căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 và văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người cận nghèo nói chung và thực hiện BHYT cho người cận nghèo nói riêng.

Điều 4. Việc xác định hộ/thành viên thuộc hộ cận nghèo do UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Điều 5. Vào tháng 12 hàng năm Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách hộ/thành viên thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tổng hợp gửi Sở Y tế (BQL dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa); Sở Tài chính; Sở Lao động TBXH và Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng cấp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Chương III

VẬN ĐỘNG HỘ CẬN NGHÈO THAM GIA BHYT

Điều 6. Cơ quan BHXH tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền ở địa phương tổ chức hệ thống đại lý vận động người cận nghèo tham gia BHYT, chịu trách nhiệm cấp thẻ BHYT cho người cận nghèo trên địa bàn theo quy định cụ thể:

6.1. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể chính quyền ở địa phương tổ chức tuyên truyền vận động tới tận người cận nghèo để họ tự giác tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

6.2. Hàng tháng, các Đại lý BHYT ở xã, phường, thị trấn thu tiền 20% hoặc 10% mệnh giá BHYT của người mua, nộp tiền và gửi danh sách đã thu tiền (theo mẫu quy định) về BHXH huyện, thị xã, thành phố vào ngày cuối cùng của tháng.

6.3. Trong 10 ngày làm việc, BHXH huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ phát hành thẻ BHYT cho người cận nghèo và bàn giao lại cho đại lý BHYT hoặc UBND xã để chuyển đến tận tay người mua thẻ. Đồng thời gửi danh sách người cận nghèo đã được mua thẻ BHYT (theo mẫu quy định) về BHXH tỉnh.

6.4. Hàng quí (chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý), cơ quan BHXH tỉnh tập hợp danh sách người cận nghèo đã mua BHYT gửi cho Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Ban quản lý Dự án tỉnh cùng với công văn đề nghị: Cơ quan tài chính tỉnh thanh toán 50% mệnh giá BHYT do Nhà nước hỗ trợ; Ban quản lý Dự án thanh toán 30-40% mệnh giá BHYT do Dự án hỗ trợ cho BHXH tỉnh.

6.5. Khi phát hiện có sai sót về các thông tin trên thẻ hoặc mất thẻ, Đại lý BHYT hoặc UBND xã lập thủ tục theo quy định gửi BHXH huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian 7 ngày làm việc, BHXH huyện có trách nhiệm cấp hoặc đổi thẻ lại, thực hiện thu phí cấp lại thẻ, đổi thẻ theo quy định.Điều 7. Vận động và kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế, xã hội ở địa phương (gọi chung là các tổ chức) hỗ trợ người cận nghèo 10-20% mệnh giá BHYT còn lại để họ được cấp thẻ BHYT hàng năm.

Điều 8. Việc bán, cấp thẻ BHYT cho người cận nghèo phải bảo đảm giá trị sử dụng 1 năm (12 tháng) kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/TTLT-BTC-BYT ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế-Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT để Ban quản lý Dự án và Sở Tài chính có cơ sở chuyển kinh phí hỗ trợ cho mỗi người tham gia đủ 12 tháng kể từ khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Điều 9. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách và công văn đề nghị, Ban quản lý Dự án có trách nhiệm thanh toán khoản tiền Dự án hỗ trợ cho người cận nghèo mua BHYT theo chế độ.

Điều 10. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách và công văn yêu cầu, Sở Tài chính có trách nhiệm thanh toán khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho người cận nghèo mua BHYT theo chế độ.

Chương IV

BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH

Điều 11. Hàng năm, theo quy trình lập và cân đối kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch ngân sách địa phương:

11.1. Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn và bảo đảm ngân sách chi:

- Hỗ trợ 50% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo mua thẻ BHYT để thanh toán cho BHXH tỉnh.

- Chi phí rà soát, xác định, lập danh sách hộ/thành viên thuộc hộ cận nghèo hàng năm.

11.2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Hàng năm Sở Lao động - TBXH chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số lượng đối tượng hộ/người cận nghèo trên địa bàn gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để xây dựng dự toán, cân đối ngân sách 50% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo.

11.3. Sở Y tế và Ban quản lý Dự án tỉnh có trách nhiệm:

- Bảo đảm ngân sách chi hỗ trợ 30-40% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo tham gia BHYT.

11.4 Cơ quan BHXH tỉnh có trách nhiệm: Hết năm ngân sách lập báo cáo quyết toán về số đối tượng và kinh phí thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT gửi Sở Tài chính và Sở Y tế (Ban quản lý dự án)

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Phân công trách nhiệm:

12.1. Sở Y tế làm thường trực và là đầu mối phối hợp các ban ngành tổ chức hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT giai đoạn từ nay đến hết 2016 (giai đoạn kết thúc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ).

12.2. Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án tỉnh có trách nhiệm tổ chức các hội nghị hội thảo mang tính phối hợp liên ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT.

12.3. Các Sở, ban, ngành chức năng chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định cụ thể trong quy chế này.

12.4. Định kỳ hàng quý: Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Ban Quản lý Dự án tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả và đề xuất các biện pháp cụ thể trong hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT với UBND tỉnh để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động này.

12.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp các đoàn thể , các Tổ chức xã hội các cấp tổ chức vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm v.v. hỗ trợ người cận nghèo phần 10-20% mệnh giá BHYT còn lại; đồng thời vận động người cận nghèo để tự nguyện đóng góp và tham gia BHYT.Điều 13. Giao liên ngành Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện qui định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Văn Việt (đã ký)


: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương