QuyÕt ®Þnh V/v Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ xy dùng c ng tr×nh: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóatải về 93.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích93.05 Kb.


Uû Ban Nh©n D©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1744/Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2011
quyÕt ®Þnh

V/v Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng sè: 16/2003/QH11 ®­îc Quèc Héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

XÐt ®Ò nghÞ t¹i Tờ trình số 482/UBND-NN ngày 26/04/2011 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Triệu Sơn về việc thẩm định dự án đầu tư (DAĐT) Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; V¨n b¶n sè: 725/SNN&PTNT-QLXDCT ngµy 6/5/2011 cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ®Ò nghÞ t¹i V¨n b¶n thÈm ®Þnh sè: 1001/SKH§T-T§ ngµy 25/5/2011 cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa víi c¸c néi dung chÝnh sau:

1. Tên dự án: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo tiêu cho 450ha đất canh tác của 02 xã Minh Sơn và Thọ Tân, huyện Triệu Sơn.

4. Quy mô và nội dung đầu tư: 

4.1. Nội dung đầu tư:

Xây dựng trạm bơm tiêu Hoàng Đồng (04 máy, công suất mỗi máy Q=4.000 m3/h); hệ thống kênh tiêu dài L=5.973m (gồm kênh chính, kênh T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8); trạm biến áp gồm 02 máy 560KVA và 31,5KVA; nhà quản lý; cống tiêu Hoàng Đồng 1 thay thế cống cũ đã hư hỏng; tu bổ nâng cấp tuyến đê tả sông Nhơm dài L=2.048m.

4.2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:

4.2.1. Chỉ tiêu thiết kế:

- Tần suất đảm bảo tiêu P= 10%;

- Hệ số tiêu thiết kế q=7,52 l/s/ha.

- Lưu lượng tiêu thiết kế Q=4,4 m3/s.

4.2.2. Trạm bơm: Xây dựng mới trạm bơm phía đồng đê tả sông Nhơm cách cống tiêu Hoàng Đồng 1 khoảng 200m.

* Thông số kỹ thuật:

- Trạm bơm: 04 máy bơm trục đứng; thông số kỹ thuật của máy bơm: Lưu lượng mỗi máy Q=4.000 m3/h; tổng cột áp H=5m; công suất Nđc=90KW.

- Cao trình sàn động cơ: +8.50;

- Mực nước thiết kế bể hút +5.40; mực nước max bể hút +6.00; cao trình đáy bể hút +3.85.

- Mực nước bể xả +7.95; cao trình đáy bể xả +5.65.

* Giải pháp kỹ thuật: Nhà trạm bơm 02 tầng, kiểu buồng ướt, máy bơm đặt chìm trong nước; kích thước mặt bằng BxL=(8,7x10,5)m gồm 05 gian (04 gian đặt máy và 01 gian lắp ráp sửa chữa).

+ Tầng dưới: Bố trí đặt máy bơm và buồng hút; bản đáy, trụ pin, tường buồng hút, tường ngực bằng BTCT; nền đóng cọc tre; cửa vào buồng hút bố trí phai và lưới chắn rác, nâng hạ phai và lưới chắn rác bằng hệ thống dầm cầu trục.

+ Tầng trên: Bố trí động cơ, hệ thống điện động lực, cầu trục; kết cấu khung, cột, mái bằng BTCT; tường xây gạch tiêu chuẩn, trát vữa xi măng, lăn sơn trực tiếp; mái đổ BTCT; xây thu hồi, lắp xà gồ thép lợp tôn chống nóng; cửa đi, cửa sổ sử dụng gỗ nhóm 3; sàn lát gạch xi măng.

+ Bể hút: Tường và đáy bằng BTCT.

+ Bể xả: Tường và đáy bằng BTCT; nền đóng cọc tre; đỉnh thành bể xả bố trí lan can thép. Sau bể xả bố trí cống qua đê tả sông Nhơm, kích thước nx(bxh)=2x(2,0x1,8)m kết cấu BTCT, đóng mở cống bằng ổ khóa V5; sau cống là bể tiêu năng và sân tiêu năng kết cấu bằng bê tông và BTCT.

4.2.3. Nhà quản lý: Diện tích mặt bằng xây dựng 67m2, nhà cấp 4, móng xây đá hộc kết hợp giằng BTCT; tường xây gạch tiêu chuẩn, trát vữa xi măng, lăn sơn trực tiếp; mái đổ BTCT; xây thu hồi, lắp xà gồ thép lợp tôn chống nóng; nền nhà lát gạch Viglacera; cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa gỗ nhóm 3.

4.2.4. Điện cho trạm bơm và nhà quản lý:

- Xây dựng mới trạm biến áp, kiểu trạm trệt, gồm 02 máy 560KVA, 31,5KVA, hệ thống đường dây trung thế 35KV dài khoảng L=150m; đường dây hạ thế 0,4KV dài khoảng L=70m; thiết bị điện động lực trạm bơm, điện chiếu sáng cho nhà quản lý vận hành.

- Nguồn điện: Cột 19 nhánh rẽ Giắt-Đà thuộc lộ 371-E9.17

4.2.5. Cống tiêu Hoàng Đồng 1: Hoành triệt cống cũ, xây dựng mới tại vị trí cũ; khẩu diện cống bxh=(2,0x2,0)m, thân cống kết cấu bằng BTCT, nền móng gia cố bằng cọc tre; sân trước, cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng, sau tiêu năng kết cấu bằng bê tông và BTCT; đóng mở cống bằng ổ khoá V5 đặt ở phía hạ lưu cống.

4.2.6. Kênh và công trình trên kênh tiêu:

a). Kênh chính: Dài L=2.158m

- Lưu lượng thiết kế Qtk=(1,75÷4,4)m3/s; chiều rộng đáy kênh Bk=(2÷3,2)m; Hk= (1,6÷2,3)m; hệ số mái kênh m=1,5.

- Giải pháp kỹ thuật: Nạo vét lòng kênh đủ mặt cắt thiết kế; bờ kênh đắp đất, bề rộng bờ hữu B=1,5m, bờ tả B=4m, bờ tả kết hợp đường giao thông nội đồng, mặt bờ kênh gia cố bằng bê tông trên lớp cấp phối đá dăm lu lèn chặt. Riêng đoạn từ K0K0+734 mái kênh lát tấm BTCT đúc sẵn kích thước (80x80x10)cm trên lớp đá 1x2 và vải địa kỹ thuật, chân khoá mái gia cố bằng bê tông.

- Công trình trên kênh: gồm 06 cầu dân dụng; 06 cống điều tiết; 08 cống đầu kênh nhánh đường kính (60-100)cm kết cấu bằng bê tông và BTCT.

b). Kênh nhánh: Gồm 08 tuyến với tổng chiều dài L=3.815m (Kênh T1 dài L=256m; kênh T2 dài L=500m; kênh T3 dài L=452m; kênh T4 dài L=495m; kênh T5 dài L=381m; kênh T6 dài L=502m; kênh T7 dài L=422m; kênh T8 dài L=807m)

- Lưu lượng thiết kế Qtk=(0,3÷0,624)m3/s; chiều rộng đáy kênh Bk=(0,7÷1,1)m; Hk= (0,9÷1,15)m; hệ số mái kênh m=1,5.

- Giải pháp kỹ thuật: Nạo vét lòng kênh đủ mặt cắt thiết kế; bờ kênh đắp đất rộng B=1,0m

4.2.7. Nâng cấp tuyến đê tả sông Nhơm từ cầu Lâm Nghiệp đến cầu Nhơm dài L=2.078m (kết hợp đường thi công kết hợp quản lý):

- Cao trình đỉnh đê +8.60+9.80; bề rộng mặt đê B=5m; hệ số mái đê m=2.

- Thân đê đắp đất núi đầm chặt đảm bảo K≥0,95; mặt đê gia cố bằng bê tông trên lớp cấp phối đá dăm lu lèn chặt; mái đê trồng cỏ chống xói lở.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6. Diện tích sử dụng đất: 3,1ha.

7. Loại cấp công trình: Công trình thuỷ lợi, cấp IV.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Tổng mức đầu tư: 30.725,0 triệu đồng

( Ba m­¬i tû b¶y tr¨m hai m­¬i l¨m triÖu ®ång )

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 21.355,0 triệu đồng;

+ Chi phí thiết bị 2.894,0 triệu đồng;

+ Chi phí QLDA: 443,0 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.947,0 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 293,0 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính): 1.000,0 triệu đồng;

+ Chi phí dự phòng: 2.793,0 triệu đồng.(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước đầu tư theo kế hoạch và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Không quá 3 năm.


§iÒu 2. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng LuËt X©y dùng 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12; LuËt §Êu thÇu n¨m 2005 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ph¸p luËt.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, X©y dùng, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; kho b¹c Nhµ n­íc tØnh; Chñ tÞch UBND huyÖn TriÖu S¬n vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; Phã Chñ tÞch

- Chñ tÞch UBND tØnh ( ®Ó b/c);

- L­u: VT, Dg NN (2).qd §AT tram bom tieu Hoang Dong TS
NguyÔn §øc QuyÒn (®· ký)


PHỤ BIỂU CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án: Trạm bơm tiêu Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(Kèm theo Quyết định số: 1744 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung chi phí

Cách tính
Thành Tiền

I

Chi phí xây dựng (Gxd)21.355,0

1

Trạm bơm7.579,0

2

Nhà quản lý456,0

3

Cống tiêu Hoàng Đồng 1863,0

4

Kênh và công trình trên kênh chính7.388,0

5

Kênh và công trình trên kênh nhánh257,0

6

Nâng cấp tuyến đê tả sông Nhơm dài L=2.078m3.988,0

7

Phần điện824,0

II

Chi phí thiết bị (Gtb)2.894,0

-

Thiết bị Máy bơm2.384,0

-

Thiết bị điện510,0

III

Chi phí quản lý dự án (Gqlda)

(Gxd+Gtb)*

2,01%

443,0

IV

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv)1.947,0

1

Khảo sát bước lập DAĐT

Xem chi tiết
646,0

2

Lập dự án đầu tư

(Gxd+Gtb)*

0,529%

128,3

3

Khảo sát bước TKBVTC

Dự kiến

150,0

4

Thiết kế BVTC

Gxd*

2,332%

498,0

5

Thẩm tra TKBVTC

Gxd*

0,131%

28,0

6

Thẩm tra dự toán

Gxd*

0,127%

27,1

7

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Gxd*

0,239%

51,0

8

Lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị

Gtb*

0,219%

6,3

9

Giám sát thi công xây dựng

Gxd*

1,851%

395,3

10

Giám sát lắp đặt thiết bị

Gtb*

0,574%

16,6

V

Chi phí khác (Gk)293,0

1

Bảo hiểm công trình

(Gxd+Gtb)*

0,680%

164,9

2

Thẩm định dự án

TMĐT*

0,017%

5,2

3

Thẩm định thiết kế kỹ thuật

Gxd*0,5*

0,029%

3,1

4

Thẩm định dự toán

Gxd*0,5*

0,029%

3,1

5

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

TMĐT*50%*

0,184%

25,7

6

Kiểm toán

TMĐT*

0,288%

88,4

7

Thẩm định kết quả đấu thầu

(Gxd+Gtb)*

0,010%

2,4

VI

Chi phí bồi thường GPMB

Tạm tính
1.000,0

VII

Dự phòng

(I+II+III+IV+V+VI)*10%

2.793,0
Tổng cộng

( I+II+III+IV+V+VI+VII)

30.725,0: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương