QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ TỊch uỷ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 76.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích76.43 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2005 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 536/STC-TTr ngày 24 tháng 3 năm 2016 và theo Công văn số 3584/BTC-PC ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND thành phố việc thực hiện Chương trình này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tp;
- UBMTTQVN TPĐN và các hội, đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thuộc thành phố;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Lưu: VTLT, KTTH.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016

của UBND thành phố Đà Nẵng)


Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau:I. MỤC TIÊU, YỀU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) nhằm đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, vừa thực hiện chống lãng phí trong chi tiêu công, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội.2. Yêu cầu

- THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của CBCC,VC và nhân dân về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát THTK, CLP của công dân, cơ quan, tổ chức; tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức có hành vi gây lãng phí.

- Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực chi xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện bố trí kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên trả nợ gốc và lãi vay, thanh toán nợ đọng, các dự án trọng điểm chuyển tiếp. Sau khi đã bố trí đủ vốn cho các nội dung trên, số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án mới sau khi đã thẩm định tính cần thiết, cấp bách của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt. Triển khai các quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Để triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ có hiệu quả trong năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả cơ quan tổ chức, địa phương trong thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2016.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trên tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, chế độ tiêu chuẩn, định mức.

- Rà soát các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã ban hành trên tất cả các lĩnh vực để làm cơ sở triển khai xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định. Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên được giao theo đúng quy định của nhà nước và các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã được Trung ương và địa phương ban hành đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả chống thất thoát, lãng phí, đặc biệt cắt giảm tối đa, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác; việc mua sắm tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức quy định;tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị.

- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có các nguồn thu được để lại theo quy định thực hiện trích lập nguồn để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo đúng quy định. Ngoài ra, khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo hiệu quả theo nguyên tắc các đơn vị có nguồn thu sự nghiệp, thu dịch vụ phải phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu sự nghiệp, thu phí của mình, để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước.

- Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao, đảm bảo cân đối ngân sách linh hoạt giữa tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách; ưu tiên thực hiện các chương trình mục tiêu của thành phố, chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương. Công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công và đi công tác nước ngoài.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thể thao và dạy nghề trên địa bàn thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí hành chính và cơ chế giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tập trung cải cách tài chính công nhằm chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công ích thành công ty cổ phần theo lộ trình. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố thực hiện đúng quy trình, quy định về phương thức đặt hàng, giao kế hoạch tại Quyết định do UBND thành phố ban hành. Xây dựng Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.4. Trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án; thường xuyên thanh tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát; có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, tuân thủ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầy tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, giãn tiến độ các công trình chưa cấp bách, cắt giảm các công trình chưa cần thiết. Tập trung vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thành quyết toán và xây dựng xong, các công trình thiết thực phục vụ an sinh xã hội, vốn đối ứng cho các dự án ODA; đối với các dự án mới chỉ tập trung những công trình thực sự cấp bách và cần thiết.

- Các chủ đầu tư, các cơ quan điều hành dự án tăng cường trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư sát với nhu cầu thực tế, thanh toán vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân theo khối lượng và hoàn tất các thủ tục về quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

- Các Sở, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, ưu tiên tập trung nguồn lực để đẩy nhanh hoàn thành các công trình trọng điểm chuyển tiếp năm 2015, triển khai thực hiện tốt các công trình trọng điểm năm 2016. Hạn chế tối đa khởi công các dự án mới, chỉ bố trí vốn cho các dự án thực sự cấp bách khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định; không bố trí vốn cho các công trình, dự án không đúng quy định tại các Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định dự toán thiết kế, khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm và kiểm định xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư...; thực hiện nghiêm công tác đấu thầu theo đúng các quy định của luật pháp, đảm bảo khách quan, minh bạch, cạnh tranh để phát huy được hiệu quả.

5. Về quản lý tài nguyên khoáng sản, tài sản nhà nước

- Tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích; tăng cường quản lý và thường xuyên quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, công tác kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ để bố trí sử dụng đúng chế độ, tiêu chuẩn; tăng cường công tác quản lý tài sản, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kê khai báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản và kịp thời nhập kê khai tài sản ở các đơn vị vào chương trình quản lý tài sản theo quy định tại Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo quy định đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí tài sản công; đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 và Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện rà soát các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xác định cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án đã hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN.6. Về thực hiện cải cách hành chính nhà nước

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố”.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính (đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai và các thủ tục đầu tư), nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Mở rộng cơ chế một cửa liên thông, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện mô hình một của tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016.

- Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt các lĩnh vực liên quan thường xuyên và thiết yếu đến đời sống của người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản và thuận tiện về phía người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm chủ động quản lý của chính quyền.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Tập trung thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và đầu cơ nâng giá; phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng. Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân THTK, CLP gắn với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Ngoài các nội dung chung tại Chương trình, tập trung triển khai thực hiện một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể sau:

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia; không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, không khả thi; ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả. Ngoài ra tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

- Cắt giảm tối đa việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

 Thực hiện mua sắm tập trung đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung được cấp có thẩm quyền công bố; trang bị phương tiện vận tải, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; tổ chức rà soát, sếp xếp và xử lý số xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hạn chế tối đa việc mua sắm mới.

4. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

Tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên; tăng cường bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng đất.5. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước

Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên), phấn đấu thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng.6. Trong quản lý, sử dụng điện năng, nước sinh hoạt

Các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế sử dụng điện năng, nước sinh hoạt; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc sử dụng điện năng, nước sinh hoạt.

7. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

 Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.IV. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các hội đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND thành phố đến từng cán bộ, công chức, viên chức để có nhận thức và đề ra các biện pháp, việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua việc tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hoặc phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử… trong đó chú trọng đến các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Chính phủ về THTK, CLP; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP.2. Về ban hành chế độ, chính sách liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Rà soát, đối chiếu các văn bản có liên quan đến các quy định của Luật để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành, bãi bỏ các quy định không phù hợp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, chế độ, định mức phải trên cơ sở quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương; các tiêu chuẩn, chế độ, định mức phải được công khai đầy đủ để tăng cường việc giám sát việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP và xử lý các trường hợp vi phạm

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý. Đẩy mạnh thực hiện công khai trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các hành vi lãng phí.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. 2. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành, địa phương mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/2 năm sau liền kề để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện chủ động và thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, kết quả THTK, CLP trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả THTK, CLP theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình này. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố theo quy định.
Trên đây là Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hồ Kỳ Minh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương