THÀnh phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 26.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích26.99 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1605 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 4-B27 thuộc Khu tái định cư Thanh Lộc Đán Hoà Minh mở rộng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 thánh 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét nội dung Tờ trình số 213/TTr-BQL ngày 03/3/2016 của Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 4-B27 thuộc Khu tái định cư Thanh Lộc Đán Hoà Minh mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 1872/TTr-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 4-B27 thuộc Khu tái định cư Thanh Lộc Đán Hoà Minh mở rộng, kèm theo bản vẽ ký hiệu KT 03/03 do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính như sau:


I. Vị trí và ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

1.Vị trí: Thuộc phường Hoà Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Tây Bắc: Giáp đất ở chia lô.

- Phía Đông Nam: Giáp đất ở chia lô.

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Nguyễn Xí.

- Phía Tây Nam: Giáp đường kiệt hiện hữu.II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch tạo lối đi cho nhân dân khu vực dân cư hiện hữu phía Tây Nam đường Nguyễn Xí

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

- Tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 124 m2.


Bảng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:


TT

Thành phần sử dụng đất

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)


Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)


1

Đất ở chia lô

124

100,00

0

0,00

2

Đất giao thông

0

0,00

124

100,00

Tổng cộng

124

100,00

124

100,00Điều 2.

- Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 cùng các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày. Thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung của các Quyết định trước đây của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến Khu đất số 4-B27 thuộc Khu tái định cư Thanh Lộc Đán Hoà Minh mở rộng, có nội dung không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; Chủ tịch UBND phường Hoà Minh; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban, Ban Quản lý dự án xây dựng số 2; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT và các PCT;- Lưu VT,P.QLĐTh.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương