Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.45 Kb.
#660ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1946 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán

Mua sữa để thực hiện Đề án Sữa học đường cho năm 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án Sữa học đường giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 62/BC-STC ngày 21 tháng 3 năm 2016 về dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sữa để thực hiện Đề án Sữa học đường cho năm 2016 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm với các nội dung như sau:

1. Tên dự toán: Mua sữa để thực hiện Đề án Sữa học đường cho năm 2016.

2. Giá trị dự toán: 9.351.600.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, vận chuyển giao hàng tại Đà Nẵng và với điều kiện nhà thầu trúng thầu hỗ trợ 20% kinh phí thực hiện theo Đề án Sữa học đường. Đặc tính, thông số, tiêu chuẩn và chất lượng của hàng hóa theo Chứng thư thẩm định giá số 30/TĐG-CT ngày 01/3/2016 được Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thẩm định. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Nguồn kinh phí: 80% từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục; nhà thầu trúng thầu cung cấp sữa hỗ trợ 20% kinh phí theo Đề án Sữa học đường.

Điều 2. Căn cứ dự toán mua sắm được duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: VT, KTTH.


CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ


tải về 13.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương