Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích34.27 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1527 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh TMB quy hoạch chi tiết TL 1:500

Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến

(phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt TMB điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến;

Căn cứ Quyết định số 7292/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh TMB quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi);

Căn cứ Quyết định số 8597/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh TMB quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi);

Xét nội dung Tờ trình số 54/TTr-BGTCC ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 1704/TTr-SXD ngày 10 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi), kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500, ký hiệu KT03/03 do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính sau:

I. Vị trí, ranh giới và quy mô điều chỉnh quy hoạch:

1. Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới sử dụng đất:

- Ranh giới quy hoạch sử dụng đất được xác định bởi các điểm: R'26, R'27, R28, R29,..., R34 (có bản vẽ đính kèm) và được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp : Khu đất B2-10 thuộc Khu TĐC thôn Lệ Sơn 1

+ Phía Đông giáp: Khu đất B2-12 Khu TĐC thôn Lệ Sơn 1

+ Phía Nam giáp : Đất ở hiện trạng

+ Phía Tây giáp : Đất ở hiện trạng

- Ranh giới đất thu hồi để xử lý hạ tầng kỹ thuật được xác định bởi các điểm A21, A22,.., A25.

3. Quy mô:

- Diện tích đất trước và sau khi điều chỉnh quy hoạch: 2.142 m2.

- Diện tích thu hồi để xử lý hạ tầng kỹ thuật: 117 m2.

II. Nội dung Quy hoạch sử dụng đất:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

Điều chỉnh giảm chiều dài 06 lô đất khu B2-11 để đảm bảo không ảnh hưởng đến tuyến đường đất hiện trạng rộng 2,0m.2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
Stt

Thành phần sử dụng đất

Quy hoạch

trước điều chỉnh

Quy hoạch

điều chỉnh

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Số lô

(lô)

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Số lô

(lô)

1

Đất ở chia lô liền kề (B2)

1.839

85,85

11

1.776

82,91

11

2

Đất giao thông, mương kỹ thuật

303

14,15

-

366

17,09

-

Tổng cộng

2.142

100,00

11

2.142

100,00

11
Điều 2.

- Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC có trách nhiệm phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo ranh giới được duyệt và lập hồ sơ thiết kế thi công - dự toán điều chỉnh trước khi triển khai thi công nhằm đảm bảo xử lý khớp nối giao thông giữa khu vực vỉa hè nhánh đường 5,5m đã thi công và tuyến đường đất hiện trạng.

- Giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại các Quyết định trước đây liên quan đến Khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương