Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 46.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích46.93 Kb.
#365


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2140 / QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Khu Công viên Đại Dương Sơn Trà (Sơn Trà Ocean park)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 8577/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu Công viên Đại Dương Sơn Trà (Sơn Trà Ocean park);

Căn cứ Quyết định số 8832/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Trạm Kiểm soát Biên phòng công trình 15;

Theo Thông báo số 174/TB-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo một số đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn thành phố;

Xét nội dung Tờ trình số 13/TTr-VQH ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Khu Công viên Đại Dương Sơn Trà (Sơn Trà Ocean park);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 610/TTr-SXD ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Khu Công viên Đại Dương Sơn Trà (Sơn Trà Ocean park); kèm theo bản vẽ do Viện Quy hoạch xây dựng lập với những nội dung chính như sau:

I. Vị trí và ranh giới quy hoạch:

1. Vị trí: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm: R1, R2,..., R27 (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp : Đường Hoàng Sa;

- Phía Đông giáp : Trạm Kiểm soát Biên phòng công trình 15 và Biển;

- Phía Nam giáp : Biển;

- Phía Tây giáp : Đường Hoàng Sa.3. Quy mô:

- Tổng diện tích quy hoạch trước điều chỉnh: 1.000.000 m2.

- Tổng diện tích quy hoạch điều chỉnh: 996.381 m2.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ lại chỉnh trang một phần diện tích để xây dựng Trạm Kiểm soát Biên phòng 15 và cầu tàu.

5. Bảng cân bằng sử dụng đất:

STT

Thành phần sử dụng đất

Quy hoạch trước

điều chỉnh

Quy hoạch sau

điều chỉnh

Diện tích


(m2)

Tỉ lệ


(%)

Diện tích

(m2)

Tỉ lệ

(%)

I

Đất công trình

115.701

11,57

115.701

11,61

Khu Công viên chủ đề

64.695

6,47

64.695

6,49

Khu Khách sạn

20.721

2,07

20.721

2,08

Khu Trung tâm thương mại - giải trí

18.594

1,86

18.594

1,87

Khu Cảng du lịch và Bến du thuyền

11.001

1,10

11.001

1,10

Bãi đỗ xe

690

0,07

690

0,07

II

Khu Công viên (cây xanh – khu vui chơi giải trí)

165.680

16,57

164.760

16,54

III

Đất bãi xe

220.881

22,09

217.314

21,81

IV

Mặt nước

305.888

30,59

304.915

30,60

V

Đất giao thông – Quản trường

191.850

19,19

193.691

19,44

Tổng cộng

1.000.000

100,00

996.381

100,00III. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Trước khi tiến hành xây dựng các bước cơ bản tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng và đánh giá tác động môi trường theo quy định. Lưu ý: Bổ sung phần đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (kể cả trạm xử lý nước thải) đảm bảo theo quy định; Có giải pháp thu gom nước mưa, nước thải của các cửa xả hiện trạng trên đường Hoàng Sa đi qua dự án đảm bảo không ngập úng khu vực thượng lưu, không ảnh hưởng đến hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.Điều 2.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan liên quan lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo ranh giới quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức việc bàn giao mốc giới được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý ranh giới quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên - Môi trường căn cứ ranh giới quy hoạch được duyệt, hướng dẫn lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại Quyết định số 8832/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

tải về 46.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương