Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNGtải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.93 Kb.
#870
Phụ lục số 3

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :……../ GGT …….., ngày …..tháng ……năm……TÓM TẮT HỒ SƠ

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. THÔNG TIN CHUNG :

Họ và tên :……………………………………….. giới tính : Nam □ Nữ □

Sinh ngày…….tháng……năm………………….Số sổ BHXH :……………

Số CMND :………………, cấp ngày……..tháng……..năm……tại…………..

Địa chỉ hiện tại :………………………………………………………………

Nghề nghiệp :…………………………………Chức vụ :……………………..

Bậc nghề :…………………………………….Mức lương :…………………..

Đơn vị công tác :……………………………………………………………….

Thời gian tham gia BHXH : Số năm………….số tháng……………………..

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (Nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng dến sức khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)

STT

Năm

Tên bệnh

Đã được điều trị tại

Thời gian điều trị

1

2

3
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN Y TẾ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Nếu có) (Ký, ghi rõ chức danh) QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG( Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Каталог: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> BẢn khai cá nhâN
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị

tải về 9.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương