sites/www.caobang.gov.vn/files/thutuc
  Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
  Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
  ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
  Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BẢn khai cá nhâN
  Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
  Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị
  TÊn doanh nghiệP
  TÊn thưƠng nhâN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn khai nhân khẩU
  Mẫu số C2-05/NS
  BẢn khai cá nhâN (của người hoạt động kháng chiến)
  ĐƠN ĐỀ nghị CẤp chứng minh nhân dâN
directory sites www.caobang.gov.vn  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương