Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.45 Kb.
Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN
Họ và tên người từ trần:........................................................Năm sinh:.................

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ........

...........................................................................................................................................

(ghi rõ họ tên liệt sĩ, nếu là thân nhân liệt sĩ):

Số sổ trợ cấp (nếu có):........................................................................................

Từ trần ngày...........................tháng.........................năm.....................................

Theo giấy khai tử số...................ngày.........tháng .........năm............. của Ủy ban nhân dân xã (phường)................................................................................................

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng..........năm...........Mức trợ cấp:...................................

Họ tên người nhận mai táng phí và 03 tháng trợ cấp, phụ cấp:............................................

...........................................................................Sinh năm................................

Trú quán:............................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:.........................................................


DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TUẤT TỪ TRẦN (nếu có)


TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người chết

Nghề nghiệp hiện tại

1

2

3
............... , ngày tháng năm ................., ngày tháng nămChứng nhận UBND xã (phường) Người khai nhận trợ cấp

Chủ tịch (ký tên, ghi rõ họ tên)

(ký tên, đóng dấu)
: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> BẢn khai cá nhâN
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương