BẢn khai cá nhâNtải về 17.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích17.43 Kb.
MẪU 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên:...................................... Bí danh: .................................................... Nam/nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: .........../....../............ Số CMND: ...............................................

Quê quán: .......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................

Vào Đảng: ...................................................... Chính thức: ............................................

Nhập ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ..........................................

Nơi nhập ngũ: Xã .................................... huyện ............................ tỉnh ........................

Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ..............................................

Phục viên, xuất ngũ: Ngày …… tháng …… năm ...........................................................

Nơi phục viên, xuất ngũ: Xã......................... huyện .......................... tỉnh ......................

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f…):.........................................

...........................................................................................................................................

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ: .......................................................................

...........................................................................................................................................

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ....................................................................................

Các giấy tờ còn lưu giữ: ...................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị
(c,d,e,f)

Địa bàn công tác
(huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội là:…….. năm…….. tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.….., ngày… tháng… năm 20..…

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương