Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY


B¶n theo dâi diÔn biÕn cña héi chøng caitải về 295.28 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích295.28 Kb.
1   2   3   4   5

B¶n theo dâi diÔn biÕn cña héi chøng cai
TT

Thời gian

Ngµy ..................

Ngµy ..................

Ngµy ..................

Biểu hiện

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

.....giê

A

C¸c triÖu chøng
ThÌm chÊt ma tuý

Ng¸p

Sãt

Næi da gµ

Ch¶y n­íc m¾t, n­íc mòi

To¸t må h«i

MÊt ngñ

§au nhøc c¬ b¾p

DÞ c¶m (dßi bß trong x­¬ng)

§ång tö d·n

Buån n«n, n«n

Tiªu ch¶y

M¹ch (ghi cô thÓ)

HuyÕt ¸p (ghi cô thÓ)B

BiÓu hiÖn nÆng

VËt v·

ý ®Þnh tù tö

Co giËt

Khã thë

Truþ tim m¹ch

H«n mªC. Tæng kÕt bÖnh ¸n

1. DiÔn biÕn l©m sµng cña héi chøng cai vµ c¸c bÖnh phèi hîp:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................3. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm ma tuý sau ®iÒu trÞ: ..........................................................................

4. T×nh tr¹ng sau ®iÒu trÞ (T©m thÇn, thÓ tr¹ng):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.1. Ra ...... giê .... ngµy ..... th¸ng ...... n¨m .......

4.2. Tæng sè ngµy ®iÒu trÞ ..............

4.3. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ héi chøng cai:

- HÕt 

- Gi¶m 


- ChuyÓn ®Õn .........................................................

- Tö vong 

- Tö vong håi ..... giê .... phót ngµy .... th¸ng ..... n¨m .........

* Do bÖnh , * Do tai biÕn ®iÒu trÞ ,

* Do sèc ma tuý , * Kh¸c 

- Nguyªn nh©n tö vong: ..................................................5. H­íng ®iÒu trÞ tiÕp theo: .....................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................Tr­ëng tr¹m y tÕ

(Ký ghi râ hä tªn)
Ngµy.... th¸ng .... n¨m .........

Y, B¸c sÜ ®iÒu trÞ

(Ký, ghi râ hä tªn)Phụ lục 5

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH NGHIỆN MA TUÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

............. (1) ngày ..... tháng ....... năm 201...

: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương