Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008tải về 14.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích14.15 Kb.
#9729


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1626/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung và thay thế Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dự án phòng, chống lạm dụng ma tuý và HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam tại tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBDT ngày 03/12/2007 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án phòng, chống lạm dụng ma tuý và HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam (VNM J04); Công văn số 03/BQL-CV ngày 07/3/2008 của Ban quản lý Dự án VNM J04, Uỷ ban Dân tộc về việc lựa chọn địa bàn thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo dự án VNM J04;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Dự án phòng, chống lạm dụng ma tuý và HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam tại tỉnh Yên Bái

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 121/TTr-LĐTBXH ngày 13/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung và thay thế các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Dự án phòng, chống lạm dụng ma tuý và HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam tại tỉnh Yên Bái, gồm các ông, bà sau :

1- Bổ sung ông Hoàng Trung Năng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thay ông Phương Trọng Liễu, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh chuyển công tác khác.

2- Bổ sung bà Hoàng Thị Chanh - Phó Chủ tịch UBND Huyện Văn Chấn, thay ông Hoàng Trung Năng, nguyên Chủ tịch UBND Huyện Văn Chấn do chuyển công tác.

Điều 2. Các nội dung và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Dự án phòng, chống lạm dụng ma tuý và HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái thực hiện theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở Y tế; Các thành viên Ban chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- TT UBND Tỉnh (B.cáo);

- Như điều 3 QĐ;

- Các ngành thành viên BCĐ;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu VT-VX-NC.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Ph¹m ThÞ Thanh Trµ
Каталог: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 14.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương