TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích19.96 Kb.
#8954


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Sè: 1551/Q§-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yªn B¸i, ngày 02 th¸ng 10 n¨m 2008.
QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS

tỉnh Yên Bái do Ngân hàng Thế giới tài trợ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BYT ngày 04/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đầu tư dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại;

Căn cứ công văn số 971/YT-DP/AIDS ngày 04/02/2005 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS" cấp tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 91/TTr-BCĐDA, ngày 24/9/2008 về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái do Ngân hàng Thế giới tài trợ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái do Ngân hàng Thế giới tài trợ gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Sở Y tế: Giám đốc Ban QL Dự án.

2. Ông Lường Văn Hom - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý Dự án.

3. Bà Triệu Bích An - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS: Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

4. Ông Nguyễn Văn Hà: Điều phối viên.

5. Ông Nguyễn Khắc Bình: Cán bộ chương trình.

6. Ông Nguyễn Văn Chiến: Cán bộ chương trình.

7. Ông Trịnh Hồng Tuấn - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, Sở Y tế: Kế toán trưởng.

8. Bà Trần Thị Thanh Hiền: Kế toán viên.

9. Ông Hoàng Văn Tiệp: Cán bộ mua sắm đấu thầu.

10. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: Thủ quỹ.

11. Ông Dương Tuấn Anh: Thư ký.

12. Ông Phan Duy Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS: Chuyên gia tư vấn các chương trình.

- Các thành viên còn lại của Ban quản lý Dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Giám đốc Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyển chọn và bổ sung theo quy trình tuyển dụng của văn kiện Dự án Trung ương.

- Giao Giám đốc Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh quyết định về tổ chức của Ban quản lý Dự án tỉnh theo đúng hướng dẫn của văn kiện Dự án Trung ương và phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

- Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đặt trụ sở tại Sở Y tế, có con dấu và mở tài khoản riêng.Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban quản lý Dự án tỉnh:

- Quản lý toàn diện các hoạt động Dự án theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn tỉnh sau khi được Ban chỉ đạo phê duyệt.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động của Dự án.

- Chịu trách nhiệm mua sắm, tiếp nhân hàng hoá theo quy định của Chính phủ Việt Nam và hướng dẫn của Ban quản lý Dự án Trung ương.

- Quản lý, chi tiêu kinh phí cho các hoạt động của Dự án theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động, tài chính cho Ban quản lý Dự án Trung ương và Ban chỉ đạo Dự án tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban quản lý dự án Trung ương và Ban chỉ đạo Dự án tỉnh yêu cầu.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Giám đốc Dự án phân công.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 261/QĐ-UB, ngày 24/5/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái./.Nơi nhận:

- Bộ Y tế (B/cáo);

- Ban QLDA Trung ương;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ Dự án tỉnh;

- Như điều 3;

- Trung tâm công báo tỉnh;- Lưu: VT- VX.

KT.CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


Ph¹m ThÞ Thanh Trµ
Каталог: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 19.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương