TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.44 Kb.
#22623


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 523/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và thí điểm

tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện

tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006 - 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái - Khoá XVI, Kỳ họp thứ 9 về việc Phê chuẩn Đề án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và thí điểm tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 21/TTr-LĐTBXH ngày 05/3/2007; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 82/TTr-KHĐT ngày 10/4/2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và thí điểm tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực thực hiện Đề án có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ 6 tháng và hàng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ký./.Nơi nhận:

- TT H§ND tØnh;

- TT UBND tØnh;

- Nh­ §iÒu 3;- TT C«ng b¸o tØnh;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCHHoàng Xuân Lộc

- Lưu: VT, VX.Каталог: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008

tải về 11.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương