ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minhtải về 188.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích188.39 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số 140/QĐ-ĐTN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh

_____


BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác cán bộ;

- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TƯĐTN ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới;

- Căn cứ Hướng dẫn số 64-HD/BTC, ngày 10 tháng 02 năm 2004 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TƯĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới;

- Căn cứ Quyết định số 199-QĐ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ;

- Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012) đã được đại hội đại biểu thông qua; Căn cứ yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm công tác cán bộ Đoàn hiện nay;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành Đoàn;

- Căn cứ kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 22 tháng 4 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-TV ngày 20/11/2006 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (khóa VII). Giao cho Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra và Văn phòng Thành Đoàn là bộ phận Thường trực theo dõi quá trình tổ chức thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác cán bộ Đoàn theo quy định về thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành Đoàn.
Điều 3: Các Ban, Trung tâm, Văn phòng Thành Đoàn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các doanh nghiệp có vốn của Thành Đoàn; các Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TW Đoàn: Ban Bí thư, BTC, Ban TNTH,

UBKT, VP, Phòng Công tác phía Nam;

- Thành ủy: Thường trực, BDV, BTC,

BTG, UBKT, VP;

- Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn;

- Quận – Huyện ủy và Cấp ủy cấp trên cơ sở;

- Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn;

- Lưu VP.(Q)


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ


(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2009

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

thành phố Hồ Chí Minh

____
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 của

Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh)
Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Điều 1: Mục đích.

1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quy định này là cơ sở cho công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; tạo môi trường cho cán bộ của Đoàn rèn luyện, phấn đấu; nhận xét, đánh giá định kỳ; xem xét, bố trí cán bộ đúng theo khả năng, đảm bảo cho công tác cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả.
3. Việc triển khai thực hiện quy định này nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành Đoàn đáp ứng yêu cầu – nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong tình hình mới.
Điều 2: Các chức danh cụ thể.

1. Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm, Chánh Văn phòng Thành Đoàn (chưa là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn) trực thuộc Thành Đoàn.
2. Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng trực thuộc Thành Đoàn.
3. Cán bộ các Ban, Trung tâm, Văn phòng trực thuộc Thành Đoàn (gọi tắt là cán bộ phong trào thuộc Thành Đoàn).
4. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn (Thư ký Tòa soạn), Trưởng các phòng, ban chuyên môn các đơn vị báo chí trực thuộc Thành Đoàn.
5. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Thành Đoàn.
6. Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

7. Kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.
8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Thành Đoàn.
9. Cán bộ được phân công đại diện vốn Thành Đoàn tại các doanh nghiệp có vốn Thành Đoàn.
10. Các chức danh trong Ban Chấp hành Quận, Huyện Đoàn và tương đương.
11. Các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở.
Điều 3: Một số nguyên tắc chung.

1. Cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo quy định về công tác cán bộ của Đảng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chung quy định tại Chương II và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo mỗi chức danh của Quy định này.
2. Đối với các chức danh do đơn vị sự nghiệp, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Thành Đoàn; các Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn quản lý: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, Hội đồng thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ban Thường vụ các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn căn cứ tinh thần Quy định này ban hành quy định cụ thể để áp dụng tại đơn vị.
3. Đối với các chức danh chưa được thể hiện trong Quy định, việc xem xét chức danh cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của quy định này. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, Hội đồng thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Thành Đoàn, Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn có trách nhiệm trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Thành Đoàn và Cấp ủy đơn vị để xây dựng tiêu chuẩn cho các chức danh cụ thể theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

4. Đối với các trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét, quyết định.
Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG
Điều 4: Phẩm chất chính trị, đạo đức.

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành và kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất trí và ủng hộ bằng hành động đối với công cuộc đổi mới, ổn định và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Kiên quyết bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh với những tư tưởng biểu hiện sai trái, lệch lạc.

2. Có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, có tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Điều 5: Năng lực công tác.

1. Có năng lực tham mưu, xây dựng các nội dung hoạt động; có khả năng cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác của địa phương, đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao; có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng.
2. Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; được rèn luyện từ thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi, thực tiễn nhiệm vụ được giao; được cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên, quần chúng tín nhiệm.
Điều 6: Kiến thức.

1. Có trình độ về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức về công tác thanh thiếu nhi và công tác vận động quần chúng.
2. Có kiến thức cơ bản về lịch sử, truyền thống, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... của địa phương, đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao.
3. Có trình độ (học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,…) phù hợp với vị trí công tác.
Điều 7: Các tiêu chuẩn, điều kiện khác.

1. Các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn các cấp thì phải là đoàn viên xuất sắc, tùy theo chức danh phải là đảng viên hoặc đủ điều kiện phát triển Đảng.
2. Mỗi đối tượng, chức danh, vị trí và lĩnh vực công tác phải đảm bảo yêu cầu cụ thể tương ứng về trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, thực tiễn công tác, tuổi đời và sức khỏe.
Chương III

TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN;

PHÓ TRƯỞNG BAN, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM,

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG VÀ CÁN BỘ PHONG TRÀO THÀNH ĐOÀN
Điều 8: Cán bộ phong trào Thành Đoàn.

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: đạt tiêu chuẩn chung tại Chương II Quy định này.
2. Năng lực, hiệu quả công tác.

a. Am hiểu phong trào thanh thiếu nhi, cơ sở Đoàn và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.
b. Có khả năng phát hiện mô hình và nhân tố mới ở cơ sở trong phạm vi phân công; có khả năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc xây dựng nội dung hoạt động cấp thành và cơ sở.
c. Có sự tham gia nhất định vào việc đúc kết kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn, tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động cấp thành và cơ sở.
d. Tham mưu thực hiện tốt từng nội dung, chương trình hoạt động cụ thể.
e. Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
3. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ).

a. Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
b. Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A và tin học văn phòng.
c. Thực tiễn: Đã hoặc đang là cán bộ cơ sở Đoàn, cán bộ chủ chốt cơ sở Hội hoặc Tổng phụ trách Đội trở lên.
d. Lý luận chính trị: Tối thiểu là Sơ cấp trở lên.
e. Tuổi đời: Không quá 28 đối với cán bộ cơ sở luân chuyển về Thành Đoàn, trường hợp tuyển dụng mới không quá 25.
f. Sức khoẻ: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
g. Là Đảng viên hoặc đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển Đảng.
Điều 9: Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

1. Đạt tiêu chuẩn cán bộ phong trào Thành Đoàn.
2. Có năng lực chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hoạt động cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; phải có thành tích tốt trong quá trình công tác.
3. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ).

a. Thực tiễn: Đã hoặc đang là cán bộ phong trào Thành Đoàn hoặc cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.
b. Lý luận chính trị: Đã hoặc đang học Trung cấp trở lên. Tham gia học Cao cấp (hoặc tương đương) khi tổ chức phân công.
c. Tuổi đời: Không quá 30 ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu.
d. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

e. Được cơ sở và đoàn viên, thanh niên tín nhiệm. Không bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.
Điều 10: Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn.

1. Đạt tiêu chuẩn Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn (trừ các trường hợp quy định tại điểm a, mục 3 điều này).
2. Am hiểu phong trào thanh thiếu nhi và cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; có khả năng phát hiện mô hình và nhân tố mới ở cơ sở, có khả năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc xây dựng nội dung hoạt động cấp thành và cơ sở; có sự tham gia nhất định vào việc đúc kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tham mưu thực hiện tốt từng nội dung, chương trình cụ thể; có năng lực chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hoạt động cơ sở Đoàn; phải có thành tích xuất sắc, nổi bật trong quá trình công tác.
3. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ).

a. Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên (trừ trường hợp cơ cấu là học sinh Trung học phổ thông và công nhân trực tiếp sản xuất).

b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc là cán bộ chủ chốt, cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu ở cơ sở Đoàn phù hợp với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Thành Đoàn.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên, trừ trường hợp cơ cấu học sinh Trung học phổ thông, cơ cấu công nhân trực tiếp sản xuất và cơ cấu ngoài quốc doanh.
d. Độ tuổi: Không quá 30 ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt có thể lớn hơn nhưng không quá 32.
Chương IV

TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH TRONG BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN; TRƯỞNG BAN, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM, CHÁNH VĂN PHÒNG THÀNH ĐOÀN
Điều 11: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm, Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

1. Đạt tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có năng lực thực tiễn, am hiểu phong trào và cơ sở Đoàn; có khả năng phát hiện vấn đề, tham mưu xây dựng và tổ chức đưa nội dung, chương trình hoạt động vào thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách cho phù hợp.
b. Có khả năng sơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, tiếp thu, truyền đạt và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào hoạt động thực tiễn; có năng lực chỉ đạo hoạt động cơ sở Đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động.
c. Có năng lực điều hành, tổ chức lao động tập thể; phối hợp, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tổ chức Đoàn để tổ chức hoạt động. Phong cách làm việc dân chủ, tập thể, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng đi đôi với tinh thần trách nhiệm và quyết đoán trong công việc. Không định kiến, hẹp hòi, trù dập người dám nói thẳng, nói thật.
d. Có đóng góp nhất định trong việc phát triển các phong trào hành động của thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội vững mạnh; kết quả thực tiễn góp phần nhất định vào việc xây dựng thành lý luận hoặc có tác dụng như một phương thức, mô hình, điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
3. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương trở lên.
c. Tuổi đời: Không quá 30 ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 33, trừ các đồng chí không có yêu cầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành Đoàn.
Điều 12: Phó Bí thư Thành Đoàn.

1. Đạt tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn.
2. Có khả năng nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương Đoàn, Thành ủy vào thực tiễn công tác; có khả năng phát hiện, khái quát, phân tích, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
3. Có khả năng chỉ đạo toàn diện hoạt động của cơ sở Đoàn các khu vực, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, đặc biệt là các đối tượng, lĩnh vực phụ trách.
4. Có năng lực điều hành hoạt động của các bộ phận có liên quan đến lĩnh vực, khối phụ trách của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn.
5. Có kinh nghiệm và khả năng tham gia, đề xuất về công tác cán bộ. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy vững mạnh đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đảm đương nhiệm vụ.
6. Có mối quan hệ tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, cấp ủy Đảng cơ sở; có khả năng phối hợp, liên kết trong và ngoài hệ thống Đoàn để tổ chức hoạt động liên quan đến các lĩnh vực, khu vực phụ trách.
7. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Lý luận chính trị: Đã hoặc đang học cao cấp hay tương đương.
b. Thực tiễn: Là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn đương nhiệm.
c. Tuổi đời: Không quá 32 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 35.
Điều 13: Bí thư Thành Đoàn.

1. Đạt tiêu chuẩn Phó Bí thư Thành Đoàn.
2. Có khả năng chỉ đạo toàn diện hoạt động tất cả các khu vực, đối tượng thuộc các lĩnh vực công tác: xây dựng Đoàn - tập hợp thanh niên, công tác giáo dục, phong trào thanh thiếu nhi, công tác chỉ đạo; am hiểu và có khả năng định hướng hoạt động của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội.
3. Biết phát huy sức mạnh của tập thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng cán bộ Thành Đoàn; có năng lực chỉ đạo và điều hành tổng thể hoạt động của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn. Đóng góp có hiệu quả vào sự lãnh đạo chung và các quyết định của Thành ủy.
4. Có kinh nghiệm và năng lực về công tác cán bộ, có khả năng phát hiện, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, bố trí - sử dụng, chính sách chăm lo và đãi ngộ, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ có phẩm chất, năng lực từ cơ sở.
5. Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc tương đương.
b. Thực tiễn: Là Phó Bí thư Thành Đoàn đương nhiệm.
c. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 37.
Chương V

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN QUẢN LÝ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
Điều 14: Tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý tại các cơ quan báo chí (báo Tuổi Trẻ, báo Khăn Quàng Đỏ).
1. Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Thư ký tòa soạn và Trưởng các phòng, ban chuyên môn.

Ngoài tiêu chuẩn chung cho các chức danh cán bộ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Thư ký tòa soạn và Trưởng các phòng, ban chuyên môn của các đơn vị thuộc lĩnh vực báo chí cần đảm bảo các tiêu chuẩn như sau:


1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của Đảng, Đoàn, đơn vị, lợi ích chung và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quần chúng nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

b. Bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, Đoàn, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, lệch lạc; có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, có lối sống trung thực, lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
c. Không tham nhũng và kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
d. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, lý lịch chính trị và phẩm chất đạo đức đảm bảo bố trí được chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước.
1.2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có năng lực chuyên môn tốt; có khả năng nắm bắt và phát hiện vấn đề, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình công tác của đơn vị gắn với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực phụ trách cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
b. Có khả năng sơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, tiếp thu, truyền đạt và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào hoạt động thực tiễn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ - công nhân viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị; tham gia các phong trào do Đoàn thể tổ chức.
c. Có năng lực điều hành, tổ chức lao động tập thể; Xây dựng mối quan hệ phối hợp, liên kết với các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Có phong cách làm việc dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng đi đôi với tinh thần trách nhiệm cao và quyết đoán trong công việc.
1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Đối với Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Tòa soạn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí hoặc lĩnh vực khoa học xã hội và được bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí (trừ đồng chí phụ trách trị sự)

- Đối với Trưởng các phòng, ban chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, được bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và tham gia học Đại học chuyên ngành báo chí khi được phân công (trừ các đồng chí không liên quan đến nội dung báo chí).
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó các phòng ban và tương đương trở lên (kể cả ở các đơn vị khác trong khối cơ quan Thành Đoàn hoạt động cùng lĩnh vực) hoặc đã từng giữ chức vụ từ Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc Phó Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương.
c. Lý luận chính trị: Tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị và tham gia học Cao cấp hoặc tương đương khi được phân công.
d. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
e. Sức khỏe: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
f. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm, đạt lao động tiên tiến ít nhất 02 năm liên tục trước khi bổ nhiệm và không bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.
g. Có năng lực huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Phát huy sức mạnh tập thể và từng cá nhân trong điều hành công việc.
2. Phó Tổng Biên tập.

2.1. Đạt tiêu chuẩn Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn và các chức danh tương đương tại các phòng, ban chuyên môn.
2.2. Năng lực, hiệu quả công tác: Có khả năng phân tích, lý luận tốt; góc nhìn toàn diện các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực phụ trách.
2.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng các phòng, ban và tương đương (kể cả các đơn vị khác trong khối cơ quan Thành Đoàn hoạt động cùng lĩnh vực) hoặc đã là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban của Thành Đoàn. Có kinh nghiệm 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan báo chí.
b. Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc tương đương.
c. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
3. Tổng Biên tập.

3.1. Đạt tiêu chuẩn Phó Tổng Biên tập.
3.2. Năng lực, hiệu quả công tác:

- Có khả năng chịu được áp lực công việc ở cường độ cao.

- Linh hoạt, nhạy bén trong điều hành công việc.

- Có kiến thức và nắm vững các quy định về công tác tài chính, kinh tế.

- Có thành tích cụ thể trong quá trình lãnh đạo, điều hành tại đơn vị.
3.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó Tổng Biên tập hoặc các chức danh tương đương tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Thành Đoàn hoạt động trong cùng lĩnh vực hay đã là Thường trực Thành Đoàn. Có kinh nghiệm 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan báo chí.
b. Lý luận chính trị: Cao cấp.
e. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.

Điều 15: Tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý tại các trường học thuộc Thành Đoàn (Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Trường Bổ túc Văn hóa Thành Đoàn).

1. Phó Hiệu trưởng.

Ngoài tiêu chuẩn chung cho các chức danh cán bộ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, Phó Hiệu trưởng các trường thuộc Thành Đoàn cần đảm bảo các tiêu chuẩn như sau:


1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: như điểm 1.1, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
1.2. Năng lực, hiệu quả công tác: như điểm 1.2, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm hoặc lĩnh vực khoa học xã hội (trừ đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức hành chính quản trị có thể tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác).
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Trưởng phòng, khoa, và tương đương trở lên (kể cả ở các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực) hoặc đã giữ chức vụ Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc Phó Bí thư tại các Quận – Huyện Đoàn và tương đương trở lên.
c. Lý luận chính trị: Đã hoặc đang học cao cấp hay tương đương.
d. Tuổi đời: Không quá 40 ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu.
e. Sức khoẻ: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
f. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm và không bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.
2. Hiệu trưởng.

2.1. Đạt tiêu chuẩn Phó Hiệu trưởng.
2.2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có khả năng chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy chế lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn đối với đơn vị. Linh hoạt, nhạy bén trong điều hành công việc.
b. Biết phát huy sức mạnh của tập thể Ban Giám hiệu và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; có năng lực chỉ đạo và điều hành tổng thể hoạt động của đơn vị.
c. Có kinh nghiệm và năng lực về công tác cán bộ, có khả năng phát hiện, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, bố trí - sử dụng, có chính sách chăm lo và đãi ngộ, đặc biệt là công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực nhằm tạo nguồn cán bộ kế thừa.
d. Có kiến thức và nắm vững các quy định về công tác tài chính.
e. Có thành tích cụ thể trong quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị.
2.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tham gia và hoàn tất việc học sau Đại học trong thời gian giữ nhiệm vụ.
b. Thực tiễn: đã hoặc đang là Phó Hiệu trưởng hoặc các chức danh tương đương hoạt động trong cùng lĩnh vực, trưởng thành từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hay đã là phó trưởng ban, phó giám đốc các trung tâm, Bí thư quận, huyện Đoàn và tương đương.
c. Lý luận chính trị: Cao cấp.
d. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
Điều 16: Tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý tại các đơn vị sự nghiệp (danh sách đính kèm).

1. Phó Giám Đốc.

Ngoài tiêu chuẩn chung cho các chức danh cán bộ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn và các chức danh tương đương (nếu có) cần đảm bảo các tiêu chuẩn, cụ thể sau:


1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: như điểm 1.1, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
1.2. Năng lực, hiệu quả công tác: như điểm 1.2, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách).
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Trưởng phòng, ban và tương đương trở lên (kể cả các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực) hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn, Phó Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương trở lên.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp hoặc tương đương. Tham gia học chương trình cao cấp (hoặc tương đương) trong thời gian giữ nhiệm vụ được phân công.
d. Tuổi đời: Không quá 40 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu.

e. Sức khoẻ: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
f. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm và không bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.
2. Giám Đốc.

2.1. Đạt tiêu chuẩn Phó Giám đốc.
2.2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và sự chỉ đạo của Thành Đoàn trên lĩnh vực công tác của đơn vị, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu phát triển của Thành phố để đề ra kế hoạch dài hạn, trung hạn của đơn vị.
b. Có kiến thức về pháp luật nói chung, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Thành Đoàn và các Sở quản lý nhà nước ban hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị hoạt động đúng hướng và hiệu quả.
c. Có khả năng chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy chế lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn đối với đơn vị. Linh hoạt, nhạy bén trong điều hành công việc.
d. Biết phát huy sức mạnh của tập thể Ban Giám đốc và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; có năng lực chỉ đạo và điều hành tổng thể hoạt động của đơn vị.
e. Có kinh nghiệm và năng lực về công tác cán bộ, có khả năng phát hiện, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, bố trí - sử dụng, có chính sách chăm lo và đãi ngộ, đặc biệt là công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực nhằm tạo nguồn cán bộ kế thừa.
f. Có mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể các cấp có liên quan trong phạm vi lĩnh vực chức năng phụ trách nhằm phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, điều hành đơn vị.
g. Có kiến thức và nắm vững các quy định về công tác tài chính.
h. Có thành tích cụ thể trong quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị.

2.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các trường hợp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
b. Thực tiễn: đã hoặc đang là Phó Giám đốc hoặc các chức danh tương đương trong cùng lĩnh vực; Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc đã giữ chức vụ Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương.
c. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.

d. Lý luận chính trị: đã hoặc đang học chương trình Cao cấp hoặc tương đương.
e. Đạt thành tích cụ thể, phát triển đơn vị trong quá trình lãnh đạo quản lý.
Điều 17: Tiêu chuẩn chức danh Kế toán trưởng tại tất cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: như điểm 1.1, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
2. Năng lực, hiệu quả công tác: như điểm 1.2, mục 1, Điều 14, Chương V Quy định này.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, được bồi dưỡng chức danh Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là kế toán của đơn vị hoặc có kinh nghiệm là kế toán tại các đơn vị liên quan.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp hoặc tương đương.
d. Sức khoẻ: Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
e. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhận chức vụ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
f. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm cao, đạt thành tích xuất sắc trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.
Chương VI

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ

THÀNH ĐOÀN QUẢN LÝ ĐANG CÔNG TÁC TẠI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Điều 18: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ngoài tiêu chuẩn chung cho các chức danh cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Thành Đoàn và các chức danh tương đương (nếu có) cần đảm bảo các tiêu chuẩn như sau:


1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

a. Hiểu biết sâu sắc các quan điểm kinh tế của Đảng; tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng với quan điểm, đường lối đổi mới kinh tế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ công ty.

b. Có ý thức bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Người lao động.
c. Không tham nhũng và kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong công ty. Tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
d. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, lý lịch chính trị và phẩm chất đạo đức đảm bảo bố trí được chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước.
e. Không lợi dụng chức vụ và không để cho cơ quan đơn vị xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có kiến thức về quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp, hiểu biết khoa học, công nghệ, pháp luật và thông lệ quốc tế.
b. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ và đạt hiệu quả kinh tế – xã hội. Đảm bảo duy trì và phát triển doanh nghiệp; bảo toàn và phát triển đồng vốn của doanh nghiệp, khẳng định uy tín của đơn vị trên thương trường.
c. Có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động tại đơn vị; đời sống cán bộ, công nhân, người lao động luôn được cải thiện.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành có liên quan đến kinh tế, tài chính hoặc gắn với chuyên ngành của đơn vị). Am hiểu lĩnh vực kinh tế, được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và luật pháp.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó phòng, ban và tương đương trở lên, hoặc từng hoạt động, tham gia quản lý trong một doanh nghiệp cụ thể hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn hoặc từng giữ chức vụ Phó Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương trở lên.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp hoặc tương đương.
d. Tuổi đời: đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
e. Sức khỏe: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
f. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm cao, đạt thành tích xuất sắc trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận nhiệm vụ.

Điều 19: Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

1. Đạt tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có kiến thức sâu, vững vàng về quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp, hiểu biết khoa học, công nghệ, pháp luật và thông lệ quốc tế.
b. Có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động tại đơn vị. Chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động luôn được cải thiện và nâng lên so với mặt bằng chung của thành phố.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn nghiệp vụ: Được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và luật pháp.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Trưởng phòng và tương đương trở lên (kể cả các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực) hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn.
c. Lý luận chính trị: trung cấp (hoặc tương đương). Tham gia học chương trình cao cấp (hoặc tương đương) khi tổ chức phân công.
d. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
e. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhận chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Điều 20: Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

1. Đạt tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động tại đơn vị. Được cán bộ, công nhân viên tín nhiệm. Có thành tích trong phát triển đơn vị trong quá trình điều hành.
b. Thông hiểu và nắm vững pháp luật về kinh tế, tài chính; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt sự kết hợp trong việc triển khai các quy định của nhà nước và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong định hướng phát triển doanh nghiệp.
c. Có năng lực quán triệt và hành xử đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật; biết tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho doanh nghiệp, có khả năng tổ chức công việc, theo dõi giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đảm bảo sự phát triển bền vững.

3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Thực tiễn: Đã từng hoạt động hoặc tham gia quản lý trong một đơn vị cụ thể với chức danh Trưởng phòng và tương đương trở lên ít nhất 03 năm hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn trở lên.
b. Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc tương đương hay tham gia chương trình cao cấp khi được tổ chức phân công.
c. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
Điều 21: Tiêu chuẩn Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

1. Đạt tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có kiến thức sâu, vững vàng về quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp, hiểu biết khoa học, công nghệ, pháp luật và thông lệ quốc tế.
b. Có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động tại đơn vị. Chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động luôn được cải thiện và nâng lên so với mặt bằng chung của thành phố.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn nghiệp vụ: Được bồi dưỡng nghiệp vụ về: quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và luật pháp.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Trưởng phòng và tương đương trở lên (kể cả các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực) ở các đơn vị hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp (hoặc tương đương). Tham gia học chương trình cao cấp (hoặc tương đương) khi tổ chức phân công.
d. Tuổi đời: đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
e. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhận chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Điều 22: Tiêu chuẩn Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

1. Đạt tiêu chuẩn Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Năng lực, hiệu quả công tác:

a. Có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động tại đơn vị.
b. Được cán bộ, công nhân viên tín nhiệm. Có thành tích trong phát triển đơn vị trong quá trình điều hành.
c. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị theo điều lệ hoạt động, đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao. Đảm bảo duy trì và phát triển doanh nghiệp; bảo toàn và phát triển đồng vốn của doanh nghiệp, khẳng định uy tín của đơn vị trên thương trường.
d. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc tương đương trở lên; Đã từng hoạt động hoặc tham gia quản lý trong một đơn vị cụ thể với chức danh Trưởng phòng và tương đương trở lên ít nhất 03 năm hoặc Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn trở lên.
b. Lý luận chính trị: Đã hoặc đang học Cao cấp hay tương đương. Đối với Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc lĩnh vực xuất bản phải có trình độ cao cấp hoặc tương đương.
c. Tuổi đời: Đảm bảo thời gian bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm.
d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhận chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Điều 23: Tiêu chuẩn Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc lĩnh vực xuất bản.

1. Đối với chức danh Phó Tổng Biên tập trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc lĩnh vực xuất bản, phát hành băng đĩa, sản xuất chương trình truyền hình, truyền thanh: như Điều 21 Quy định này.
2. Đối với chức danh Tổng Biên tập trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc lĩnh vực xuất bản: như Điều 22 Quy định này.
Chương VII

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN QUẢN LÝ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN

CỦA THÀNH ĐOÀN
Điều 24: Tiêu chuẩn cán bộ được phân công đại diện vốn của Thành Đoàn tại Công ty Cổ phần.
Ngoài tiêu chuẩn chung cho các chức danh cán bộ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ được phân công đại diện vốn của Thành Đoàn tại các công ty cổ phần cần đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: như mục 1, Điều 18 Quy định này.
2. Năng lực, hiệu quả công tác: như mục 2, Điều 18 Quy định này.
3. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ):

a. Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành có liên quan đến kinh tế, tài chính hoặc gắn với chuyên ngành của đơn vị). Am hiểu lĩnh vực kinh tế, được bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và luật pháp.
b. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Phó phòng, ban và tương đương trở lên. Đã từng hoạt động hoặc tham gia quản lý trong một doanh nghiệp cụ thể, có kiến thức và kinh nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
c. Lý luận chính trị: Trung cấp hoặc tương đương.
d. Sức khỏe: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
e. Được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tín nhiệm và không bị kỷ luật tại thời điểm nhận nhiệm vụ.
Chương VIII

TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH TRONG BAN CHẤP HÀNH

QUẬN – HUYỆN ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Điều 25: Năng lực công tác.
1. Đạt tiêu chuẩn chung tại Chương II Quy định này.
2. Có khả năng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ở phạm vi địa phương, đơn vị; chỉ đạo hoạt động cơ sở, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.
3. Có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất các chủ trương, giảp pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành.
Điều 26: Các tiêu chuẩn khác (tại thời điểm nhận nhiệm vụ).
1. Học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Ủy viên Ban Chấp hành: Tốt nghiệp trung học phổ thông (trừ trường hợp cơ cấu cán bộ Đoàn là học sinh trung học phổ thông), được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi. Đối với Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn và Bí thư Đoàn cơ sở khu vực công nhân lao động khi cơ cấu vào Ban Chấp hành phải đang học hoặc tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
b. Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đang học đại học; được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi.

- Riêng Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn tối thiểu đang học Đại học năm thứ ba và đảm bảo hoàn thành chương trình Đại học trước khi được bố trí chức vụ cao hơn.

- Trường hợp cơ cấu cán bộ Đoàn là học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ở khu vực trường học, là công nhân trực tiếp sản xuất ở khu vực Công nhân lao động thì phải đã hoặc đang học trung cấp trở lên.
c. Bí thư, Phó Bí thư: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng; được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi. Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B và tin học văn phòng.
2. Lý luận chính trị:

a. Ủy viên Ban Chấp hành: Sơ cấp. Trường hợp cơ cấu cán bộ Đoàn là học sinh trung học phổ thông hoặc học sinh, sinh viên các hệ Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp ở khu vực trường học: phải hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.
b. Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương hay đang học trung cấp. Riêng khu vực trường học khi cơ cấu học sinh, sinh viên và khu vực Công nhân lao động khi cơ cấu công nhân trực tiếp sản xuất thì tối thiểu phải hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.
c. Bí thư, Phó Bí thư: Đã hoặc đang học Trung cấp hoặc tương đương. Riêng Bí thư các Quận, Huyện Đoàn phải là Trung cấp và tham gia học cao cấp khi nhận nhiệm vụ.
3. Tuổi đời:

a. Khu vực quận huyện: Không quá 28 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 32 tuổi.
b. Khu vực Công nhân lao động: Không quá 30 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 34 tuổi.
c. Khu vực trường học: Không quá 22 tuổi ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, trường hợp đặc biệt không quá 28 tuổi.
4. Là Đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển Đảng. Riêng đối với Bí thư, Phó Bí thư phải là đảng viên; đối với khu vực quận, huyện: Ủy viên Ban Thường vụ phải là đảng viên.
5. Sức khỏe: đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6. Thực tiễn: đã hoặc đang là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở trở lên.
7. Đối với Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương: Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, cần phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

a. Về phẩm chất đạo đức cách mạng:

- Không tham nhũng và kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đơn vị.

- Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ của địa phương, đơn vị.
b. Về kiến thức và năng lực:

- Hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố và của quận – huyện, đơn vị mình đang công tác; nắm vững nguyên tắc, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng, am hiểu cơ bản về quản lý Nhà nước.

- Có năng lực tham mưu, đề xuất và trước hết là đóng góp vào sự lãnh đạo chung của quận – huyện ủy, cấp ủy cấp trên cơ sở theo lĩnh vực công tác được phân công; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
c. Về phong cách lãnh đạo:

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, biết phát huy trí tuệ tập thể; có tính quyết đoán và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có khả năng đoàn kết, quy tụ được đội ngũ cán bộ.


Chương IX

TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 27: Năng lực công tác.

1. Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, thực hiện công tác Đoàn ở phạm vi Đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động Chi đoàn.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn viên, nhiệm vụ cán bộ Đoàn trước khi bầu chọn vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở.
Điều 28: Các tiêu chuẩn khác.
1. Học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Ủy viên Ban chấp hành: Tốt nghiệp Trung học phổ thông, được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi.
b. Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành bán chuyên trách: Tốt nghiệp trung học phổ thông, được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi. Tham gia học Đại học, Cao đẳng trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ.
c. Bí thư: Đối với Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn và Bí thư Đoàn cơ sở khu vực công nhân lao động phải đang học từ đại học, cao đẳng; được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi.

2. Lý luận chính trị:

a. Ủy viên Ban Chấp hành: Tối thiểu là hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.
b. Ủy viên Ban Thường vụ: Đã hoặc đang học sơ cấp. Trường hợp cơ cấu học sinh, sinh viên, công nhân trực tiếp sản xuất: tối thiểu là hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.
c. Bí thư, Phó Bí thư: Tối thiểu là sơ cấp, riêng Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn phải là trung cấp hoặc tương đương hay đang học trung cấp.
3. Tuổi đời: Không quá 25 ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, riêng Bí thư, Phó Bí thư không quá 30.
4. Đối với Bí thư phải là Đảng viên. Đối với Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư: là Đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển Đảng.
5. Sức khỏe: đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6. Thực tiễn: Đã hoặc đang là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, đội nhóm trưởng, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trở lên.
Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 29: Các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ. Giao cho Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra và Văn phòng Thành Đoàn là bộ phận Thường trực theo dõi quá trình tổ chức thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác cán bộ Đoàn theo quy định về thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng thời tham mưu việc bổ sung, sửa đổi Quy định này khi cần thiết.


BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
: vanphong -> data -> news -> 2009
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
2009 -> Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
2009 -> THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
2009 -> THÔng báo v/v tổ chức hành trình
2009 -> THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
2009 -> THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
2009 -> THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
2009 -> Bch tp. HỒ chí minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương