MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙCtải về 2.05 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :3 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 8h 32’

Ñoä saâu: 112 m Naêm khoan gieáng: 2003Nôi laáy maãu: 295/20/39/37 - F An Laïc Teân chuû hoä: Nguyeãn Thò Thuyû


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

206,67

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

100,00

EC

s/cm

1779

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

106,67

Eh

mV

289

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

20,00

DO

mg/l

4,1

Ñoä axit

mg CaCO3/l

35,00

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

29

Caën toång coäng

mg/l

1387

Nhieät ñoä phoøng

0C

31,2

Caën hoaø tan

mg/l

1308

pH ño ôû HT
5,28


pH phoøng
4,72

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

8,02

0,401

2,43

Cl-

565,62

15,933

96,38

Mg2+

25,60

2,133

12,90

SO42-

9,00

0,187

1,13

FeTC

4,72PO43-

0,051

0,002

0,01

Fe2+

2,56

0,091

0,55

NO3-

0,645

0,010

0,06

NH4+

1,453

0,081

0,49

HCO3-

24,40

0,400

2,42

Na+, K+
13,710

82,93

Fe3+

2,16

0,116

0,70

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – (Natri + Kali)

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :4 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 8h 5’

Ñoä saâu: 120 m Naêm khoan gieáng: 1999Nôi laáy maãu: 60 Taäp ñoaøn 6B . F Taân Taïo A Teân chuû hoä: Döông Phöôùc Thoï


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

253,33

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

130,00

EC

s/cm

915

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

123,33

Eh

mV

90

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

32,67

DO
2,6

Ñoä axit

mg CaCO3/l

95,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

31

Caën toång coäng

mg/l

76,7

Nhieät ñoä phoøng

0C

31,9

Caën hoaø tan

mg/l

673

pH ño ôû HT
5,35


pH phoøng
5,26

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

10,42

0,521

5,96

Cl-

270,00

7,606

86,96

Mg2+

29,60

2,467

28,21

SO42-

23,00

0,479

5,48

FeTC

5,08PO43-

0,040

0,001

0,01

Fe2+

1,52

0,054

0,62

NO3-

0,464

0,007

0,08

NH4+

1,419

0,079

0,90

HCO3-

39,86

0,653

7,47

Na+, K+

286,85

5,434

62,13

Fe3+

3,56

0,191

2,18

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – (Natri + Kali) – Magieâ


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương