Mẫu 01/cqsh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 25.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích25.86 Kb.
Mẫu 01/CQSH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Công ty TNHH Chứng Khoán ACB

Căn cứ vào (Hợp đồng giao dịch mua bán/ Thỏa thuận mua bán)…………………………Bên chuyển quyền sở hữu (bên A):

- Tên đầy đủ:

- Số CMND/Giấy ĐKKD: do TP. HCM cấp ngày:

- Địa chỉ:

- Quốc tịch: Việt Nam. Điện thoại liên hệ: …………………………

- Số TK lưu ký: Nơi mở TK lưu ký: ACBS

- Người đại diện theo pháp luật:

- Số CMND: do: cấp ngày:Đề nghị VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán ……..(ghi mã chứng khoán) của tôi/công ty cho ông/bà/công ty theo các nội dung sau:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu (bên B):

- Tên đầy đủ:

- Số CMND/Giấy ĐKKD: do TP. HCM cấp ngày:

- Địa chỉ:

- Quốc tịch: Việt Nam Số điện thoại liên hệ: ………………………

- Số TK lưu ký: Nơi mở TK lưu ký:

- Người đại diện theo pháp luật:

- Số CMND: do: cấp ngày:Thông tin về chứng khoán chuyển quyền sở hữu:

- Tên chứng khoán :

- Mã chứng khoán :

- Mệnh giá :

- Số lượng CK Bên A chuyển quyền sở hữu: cổ phiếu

(Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu)

- Loại cổ phiếu: tự do chuyển nhượng (ghi rõ tự do chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng có điều kiện).Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:Nhu cầu tài chính

Cam kết của các bên:

 • Số chứng khoán đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A và không bị cấm chuyển nhượng.

 • Việc chuyển quyền sở hữu này không vi phạm các quy định pháp lý liên quan (như quy định chuyên ngành của tổ chức tín dụng, bảo hiểm…).

 • Giao dịch chuyển quyền sở hữu này không thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.

 • Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị chứng khoán chuyển quyền sở hữu do Bên A và Bên B tự thỏa thuận và thực hiện.

 • Nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).

 • Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin).

 • Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyên, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.
, ngày … tháng … năm 20…

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

 • Đã kiểm tra tính chính xác của giấy tờ tùy thân của các bên chuyển quyền sở hữu với thông tin khai báo trên Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu.

 • Bên A có đủ chứng khoán trên tài khoản để chuyển quyền sở hữu theo đề nghị chuyển nhượng nêu trên.

 • Đã phong tỏa số lượng chứng khoán Bên A đề nghị chuyển quyền sở hữu trong thời gian hoàn tất thủ tục tại VSD.

 • Đã thực hiện khấu trừ thuế của bên chuyển quyền sở hữu và chịu trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế theo quy định (nếu có).
……………, ngày …… tháng …… năm 20…
Tổng Giám Đốc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS)

Chúng tôi gồm: 1. Bên chuyển quyền sở hữu (bên A):

 • Tên đầy đủ:

 • Số CMND/Giấy ĐKKD: do cấp ngày:

 • Địa chỉ:

 • Quốc tịch: Số điện thoại liên hệ:

 • Số TK lưu ký: Nơi mở TK lưu ký:

 • Người đại diện theo pháp luật:

 • Số CMND: do: cấp ngày:

 1. Bên nhận chuyển quyền sở hữu (bên B):

 • Tên đầy đủ:

 • Số CMND/Giấy ĐKKD: do cấp ngày:

 • Địa chỉ:

 • Quốc tịch: Số điện thoại liên hệ:

 • Số TK lưu ký: Nơi mở TK lưu ký:

 • Người đại diện theo pháp luật:

 • Số CMND: do: cấp ngày:

Ngày…..tháng…năm….chúng tôi có đề nghị ACBS thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo Hợp đồng Giao dịch mua bán/ Thỏa thuận mua bán……………..ngày …………….(Hợp đồng).

Chúng tôi cam kết rằng giá giao dịch chứng khoán được ghi trên Hợp đồng ………….đồng/cổ phiếu (ghi bằng chữ….............................................) là giá giao dịch thực tế.

Chúng tôi đồng ý ACBS sẽ thực hiện tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật dựa theo giá giao dịch này.

Trong trường hợp cam kết của chúng tôi tại văn bản này là không chính xác, chúng tôi đồng ý chịu trách nhiệm liên đới bồi thường mọi tổn thất và thiệt hại, trực tiếp và gián tiếp, gây ra cho ACBS.

Ngày …… tháng …… năm……

Bên nhận chuyển quyền sở hữu Bên chuyển quyền sở hữu

QF-01/CQSH
: upload -> images -> Support
images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
images -> 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản
images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Support -> Mẫu 08A/lk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Support -> CÔng ty tnhh chứng khoán acb (acb securities) 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q. 1, Tp hcm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương