CÔng ty tnhh chứng khoán acb (acb securities) 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q. 1, Tp hcmtải về 89.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích89.15 Kb.

ẢNH


(Photo)

3X4


CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACB Securities)

41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP HCM (41 Mac Dinh Chi, W Dakao, Dist 1, HCMC)


LÝ LỊCH ỨNG VIÊN


(INFORMATION OF CANDIDATE)

(Những mục được in đậm là mục bắt buộc phải điền/the bold is required)
Chức danh dự tuyển (Position): 1 ……………………............................ …… 2 ……………………………………

Nơi làm việc mong muốn (Expected workplace): 1……………… .……………. 2………………………………

Loại hình dự tuyển:  Toàn thời gian Thực tập  Cộng tác viên

(Job type) (Full time) (Intership) (Collaborator)Thu nhập mong muốn (Expected Salary):

........................................................


THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (Full name):
ĐT (Tel):

Email:

Quốc tịch (Nationality):Ngày sinh :…………………..

(Date of birth)

Nơi sinh : ……………………

(Place of birth)Giới tính

(Gender):

………..


Chiều cao:…………

Cân nặng:…………Số CMND (ID number):

Ngày cấp (Date of issue):

Nơi cấp (Place of issue):


Địa chỉ hộ khẩu (Permanent resident address):.....................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc (Contact address): ......................................................................................................................................

Anh/Chị có đang là khách hàng của ACBS ?

(Are you a client of ACBS?) Có

Yes


 Không

No


Anh/Chị có người quen đang làm việc tại ACBS?

(Do you have relatives in ACBS?) Có

Yes


 Không

No


Nếu có, vui lòng cho biết tên, đơn vị và mối quan hệ (Your relationship beetween you and her/him):.......................................

.......................................................................................................................................................................................................


TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN (EDUCATION BACKGROUND)
(chỉ liệt kê các khóa học chính quy sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học/The courses following high shool)

Năm bắt đầu

(Begin)

Năm

Kết thúc (End)

Bằng cấp

(Level)

Chuyên ngành

(Major)

Tên trường (Name of University/School)

(ghi rõ nước nếu học ở nước ngoài – The country abroad)

Xếp loại/ Hạng


(Rank)

Các khóa đào tạo khaùc/Other trainings (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC, vui lòng cho biết số điểm) (If you have IELTS, TOEFL or TOEIC, please indicate your score)

Thời gian

(Period)

Tên khóa học/ Chứng chỉ (Name of courses/Certificates)

Trường đào tạo/ Nơi cấp

(Name of university/ Place of issue)
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước) (WORK EXPERIENCE (Please list out the job in the reverse order))

Từ (from):

Đến (to):

Công ty (Company’s name):

Chức vụ (Title):


Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc vaø caùc thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc (neáu coù kinh nghieäm quaûn lyù, xin ghi roõ soá nhaân vieân ñaõ quaûn lyù) (Brief job description and achivements (if you have management experience, please list of the number of employees))


Teân vaø chöùc vuï caáp treân tröïc tieáp (Name and title of your direct manager):


ĐT lieân laïc (Tel):

Thu nhập khởi điểm (Starting Salary):


Thu nhập cuối cùng/hiện tại (Ending/Curent Salary):


Lý do nghỉ việc (Reason of termination):Anh/Chị có đồng ý ACBS liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:

(Do you agree to let ACBS contact this company for identify the informations?) Đồng ý  Không đồng ý

Yes No

Từ (from):

Đến (to):

Công ty (Company’s name):

Chức vụ (Title):


Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc vaø caùc thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc (neáu coù kinh nghieäm quaûn lyù, xin ghi roõ soá nhaân vieân ñaõ quaûn lyù) (Brief job description and achivements (if you have management experience, please list of the number of employees))


Teân vaø chöùc vuï caáp treân tröïc tieáp (Name and title of your direct manager):


ĐT lieân laïc (Tel):

Thu nhập khởi điểm (Starting Salary):


Thu nhập cuối cùng/hiện tại (Ending/Curent Salary):


Lý do nghỉ việc (Reason of termination):Anh/Chị có đồng ý ACBS liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:

(Do you agree to let ACBS contact this company for identify the informations?) Đồng ý  Không đồng ý

Yes No

Từ (from):

Đến (to):

Công ty (Company’s name):

Chức vụ (Title):


Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc vaø caùc thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc (neáu coù kinh nghieäm quaûn lyù, xin ghi roõ soá nhaân vieân ñaõ quaûn lyù) (Brief job description and achivements (if you have management experience, please list of the number of employees))


Teân vaø chöùc vuï caáp treân tröïc tieáp (Name and title of your direct manager):


ĐT lieân laïc (Tel):

Thu nhập khởi điểm (Starting Salary):


Thu nhập cuối cùng/hiện tại (Ending/Curent Salary):


Lý do nghỉ việc (Reason of termination):Anh/Chị có đồng ý ACBS liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:

(Do you agree to let ACBS contact this company for identify the informations?) Đồng ý  Không đồng ý

Yes No

THOÂNG TIN BOÅ SUNG (Additional information)


Tại sao bạn muốn làm việc tại ACBS? (Why do you want to work for ACBS?)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mô tả về tính cách và sở thích của bạn (Describe your characteristic and behavior): ..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


Bạn đồng ý việc thay đổi nơi làm việc (You agree to change workplace):  Trong tỉnh,thành (in city/province)  Ngoài tỉnh, thành (out of city/province)  Không đồng ý (Don’t agree)

Lý do không đồng ý (the reason for not):
Bạn đã từng (Have you ever):  Nộp hồ sơ xin việc tại ACBS (applied for ACBS)  Thi sơ tuyển vào (Preliminary examination) in tháng (month) năm (year) , chức danh (position):

 Dự phỏng vấn (interviewed) in vào tháng (month) năm (year) , chức danh (position):Bạn biết được nhu cầu tuyển dụng của ACBS thông qua (You know ACBS’s recruitment advertising by:  Trang web của ACBS (ACBS’s website)  Các trang web khác (other website)

 Bạn bè (friend)  Báo chí (paper/magazine)  Người thân (relatives)  Khác (other)Kế hoạch phát triển cá nhân trong vòng 03 năm tới? (What’s your goal in the next 3 years?)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thông tin gia đình (Family information)

Quan hệ

(Relationship)

Họ và tên

(Full name)

NTNS

(Date of birth)

Số điện thoại

Chức vụ, Đơn vị công tác

(Title and Company’s name)

Địa chỉ cơ quan

(Company’s address)

Cha ruột
Mẹ ruột
Cha vợ/chồng
Mẹ vợ/chồng
Vợ/chồng
Con
Anh/chị/em ruột
Anh/chị/em vợ/chồng
Bạn bè, người thân của Anh/Chị hiện đang làm việc cho các tổ chức tài chính tín dụng khác?

(Your friends, relatives working for other financial organizations?

Quan hệ

(Relationship)

Họ và tên

(Full name)

Chức vụ, Đơn vị công tác

(Title and Company’s name)Hai người tham khảo (không phải người thân) biết rõ về bản thân, quá trình học tập/ làm việc của Anh/Chị.

(Please provide two referees (other than relatives) who can provide objective reference on your profile)

Họ và tên (Full name):

Nơi công tác (Workplace):

Điện thoại (Tel):

Email:


Họ và tên (Full name):

Nơi công tác (Workplace):

Điện thoại (Tel):

Email:


Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

(I, the undersigned, certify that all the information stated above is true. I agree to authorise you to check all the information ralated about me).

Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên) NgàyCandidate (sign and write full name) Date

QF-13/TD – 10.14


: upload -> images -> Support
images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
images -> 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản
images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Support -> Mẫu 01/cqsh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Support -> Mẫu 08A/lk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương