NGÂn hàng nhà NƯỚc việt namtải về 6.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích6.68 Kb.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3947/NHNN-CSTT
V/v đánh giá tình hình thực hiện Quy chế cho vay 1627

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/5/2005, Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005 (sau đây gọi chung là Quy chế cho vay 1627), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) cung cấp tài liệu và báo cáo một số nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế cho vay 1627 và đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung; trong đó, tập trung một số quy định về: (1) Điều kiện cho vay; (2) Thể loại cho vay; (3) Quản lý dòng tiền; (4) Giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với từng loại khách hàng vay vốn; (5) Các nhu cầu vốn cho vay và không được cho vay; cho vay cơ cấu lại khoản nợ theo thời hạn, đồng tiền, tổ chức tín dụng cho vay; (6) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng và khách hàng vay…

2. Cung cấp các tài liệu của tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng, hướng dẫn thực hiện Quy chế cho vay 1627, Sổ tay tín dụng của các tổ chức tín dụng ban hành.

Đề nghị quý đơn vị gửi tài liệu và văn bản báo cáo những nội dung nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 30/5/2011 để tổng hợp (Địa chỉ gửi: Vụ Chính sách tiền tệ 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội; Điện thoại: (04) 38246955; Fax: (04) 38246953; Email: phongcstd@sbv.gov.vn).

Kính mong sự hợp tác của quý đơn vị.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Ngọc Bảo


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương