1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sảntải về 10.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.34 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1698/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 242/CT-THNVDT ngày 11/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị trả lời vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các chính sách quy định tại Thông tư này."

- Tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-B TC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về chính sách ưu đãi thuế như sau:8. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khai thác hải sản xa bờ được miễn thuế là: thu nhập từ hoạt động vận chuyển nhiên liệu, xăng dầu; đá bảo quản hải sản; vật tư sửa chữa nhỏ tàu thuyền, ngư lưới cụ; nước ngọt, lương thực, thực phẩm thiết yếu để cung ứng cho các tàu cá của Việt Nam khai thác hải sản xa bờ.

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế quy định tại khoản này. Trường hợp không hạch toán riêng thì thu nhập miễn thuế được phân bổ theo tỷ lệ chi phí của hoạt động khai thác hải sản, hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ, hoạt động đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản trong tổng chi phí của toàn doanh nghiệp (bao gồm cả chi phí quản lý, chi phí bán hàng) trong kỳ tính thuế.

- Tại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều khoản thi hành như sau:

2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 (ngày Nghị định số 67/2014/NĐ - CP có hiệu lực).

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh tại đăng ký kinh doanh có ngành nghề đóng mới tàu thuyền và phát sinh thu nhập từ hoạt động đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản thì thuộc thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 25/8/2014 (ngày Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành). Công ty phái hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c):
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ CST (BTC):
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

: upload -> images
images -> 1. tcvn 2287-78. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
images -> Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012
images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
images -> Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương