Làm Thế Nào Để Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành. Những lời rủa sảtải về 109.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích109.82 Kb.
Làm Thế Nào Để Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành.

NHỮNG LỜI RỦA SẢ.

Trước hết chúng ta quay về Châm ngôn 26 : 2 “ Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến”. Điều nầy rất quan trọng. Nếu có một lời rủa sả thì phải có nguyên do. Trong nhiều trường hợp để được giải thoát khỏi sự rủa sả, điều quan trọng là khám phá ra nguyên nhân không có lời rủa sả nào vô cớ cả. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số nguồn gốc của sự rủa sả”I. CHÍNH MÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI :

Nhiều lần Đức Chúa Trời đã công bố một sự rủa sả trên những dân tộc hay trên những cá nhân. Đây là một trong những hình thức phán xét nghiêm trọng nhất của Đức Chúa Trời.

1. Sáng thế ký 12 : 1-3:

Chúng ta hãy nhìn xem sự kêu gọi của Ápramham ( Sáng thế ký 12. Đây là lời kêu gọi của Ápraham khi ông vẫn còn được gọi là Áp - ram, để ra khỏi thành phố của ông là U - rơ ở xứ Canh đê. Thực sự có 7 chặn trong lời kêu gọi nầy : “ Vả, Đức Giêhôva có phán cùng Áp - ram rằng : ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” ( Hãy chú ý lời kêu gọi 7 điểm của Áp - ram).

a) Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn

b) Ta sẽ ban phước cho ngươi

c) Cùng làm nổi danh ngươi.

d) Và ngươi sẽ thành một nguồn phước

e) Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi

f) Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi

g) Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.

Đây là sự kêu gọi 7 điểm của Ápraham và số phận 7 điểm của Đức Chúa Trời dành cho Ápraham. Hãy lưu ý đến điểm thứ 6 là sự rủa sả xảy đến cho người nào rủa sả Ápraham. Điều nầy cùng đi với Ápraham và con cháu ông là Giacốp, Ysơraên và dân tộc Do Thái. Đó là điểm rất quan trọng cho tất cả chúng ta nhìn thấy. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào một chức vụ đặc biệt, thì người đó trở thành mục tiêu cho Satan thủ địch cách đặc biệt. Và vì thế Đức Chúa Trời, đã đưa ra lời bảo vệ cho Ápraham. Ngài phán : “ Ta sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi”. Điều đó là gì trong ngôn ngữ hiện đại. Rủa sả con cháu Ápraham ngày nay gọi là gì? Chúng ta dùng chữ “ Chủ nghĩa bài Do - Thái”. Đức Chúa Trời rủa sả chủ nghĩa bài Do Thái. Nói cách khác, chủ nghĩa “ Bài Do - Thái” đem lại cho họ sự rủa sả từ Đức Chúa Trời. Đó là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái. Chắc chắn bạn đồng ý tôi là dân Do thái cần sự bảo vệ ấy.

Như thế có một yếu tố. Có thể điều nầy có ảnh hưởng đến đời sống một số người đang đọc đến sứ điệp nầy. Có lẽ bạn hay cha mẹ của bạn, hoặc tổ phụ của bạn đã từng là kẻ thù của dân tộc Do thái. Bạn đã nói xấu nghịch lại họ, bạn đã phê bình họ, bạn đã rủa sả họ. Bạn hãy hiểu rằng, điều đó sẽ đem lại sự rủa sả trên bạn làm thể nào để bạn có thể thoát khỏi điều đó được. Nhưng đây chỉ là một ví dụ.

2. Phục truyền 27:11-26.

Trong phục truyền 27, Đức Chúa Trời đã định rằng khi dân Ysơraên đã vào được đất hứa của họ rồi, nếu họ không nghe lời Đức Chúa Trời trong một số phương diện nào đó, họ sẽ tự chuốc lấy cho mình 12 điều rủa sả.

“ Ngày đó, Môi se cũng truyền cho dân sự lệnh nầy : Khi các ngươi đi qua sông Giôđanh rồi, thì Simêôn, Lêvi, Giuđa, Ysaca, Giôsép và Bêngiamin phải đứng trên núi Garixim đặng chúc phước cho dân sự, còn Rubên, Gát, A-se, Sabulôb, Đan và Néptali phải đứng trên núi Ê banh đặng rủa sả” ( Phục truyền 27 : 11 -13).

Họ không thể vào đất Hứa mà không thể phơi bày ra trước cả sự phước lành nếu họ vâng lời, và sự rủa sả nếu họ không vâng lời. Không có con đường nào khác vào Đất Hứa mà không qua con đường đó. Và rồi danh sách 12 sự rủa sả đã được liệt kê ra:

a) Thờ hình tượng và các tà thần:

Người Lêvi sẽ cất tiếng nói lớn cùng mọi người nam Ysơraên mà rằng : Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giêhôva, công việc bởi tay người thợ dựng lên trong nơi kín nhiệm : cả dân sự phải đáp Amen (Phục truyền 27:14- 5).

Toàn dân Ysơraên phải tự chuốc lấy cho mình sự rủa sả nếu họ dính líu đến sự thờ hình tượng, sự thờ phượng các tà thần hoặc như ngày nay ta thường gọi là tà đạo, ngoại giáo. Đó là nguyên nhân trước hết của những sự rủa sả trong đời sống người ta - liên hệ đến sự thờ hình tượng, thờ các tà thần và toàn bộ lãnh vực tà đạo ngoại giáo. Trong xuất Êdíptôký 20 :3 ( Điều răn thứ I ) “ Đức Giêhôva phán : Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.... ngươi chớ qùy lạy trước các hình tượng”. Và Ngài phán : “ Nếu ngươi làm như vậy, Ta sẽ nhơn tôi tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Không phải một đời ngươi chịu phạt, mà ba bốn đời sau ngươi cũng bị phạt”

Vì thế, bạn có thể hiểu rằng bạn đang tranh đấu với một điều gì đó trong đời sống bạn ngay bây giờ mà điều đó lại phát xuất từ ông nội, hoặc ông cố, bà cố, hoặc một số bậc tổ phụ nào khác. Bạn thấy không, việc nhận diện và làm rõ vấn đề quan trọng là dường nào. Tôi sẽ chỉ tóm lược những nguyên nhân khác, chính yếu của sự rủa sả đã liệt kê trong Phục truyền 27.

b) Không hiếu kính cha mẹ:

Không hiếu kính cha mẹ là điều vô cùng quan trọng Tôi không nghi ngờ rằng sẽ có một số người đang đọc cuốn sách nhỏ nầy, đang có những nan đề trong đời sống họ bởi vì những thái độ của họ đối với cha mẹ là không đúng đắn. Hãy nhớ lại điều răn đầu tiên có lời hứa cặp theo : “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất”. Trong tất cả các kinh nghiệm của tôi trong chúc vụ hầu việc Chúa, tôi chưa hề gặp một người nào bất hiếu với cha mẹ mà lại được phước. Không bao giờ. Tôi không tin là có một người nào như thế cả. Điều đó tự động đem lại sự rủa sả trên họ. Tôi không có ý nói là bạn phải đồng ý với cha mẹ của bạn, hoặc thậm chí làm tất cả những gì họ bảo bạn phải làm điều đó tùy thuộc vào cách sống của cha mẹ bạn, nhưng bạn phải hiếu kính với họ như là bậc cha mẹ của bạn. Đó là điều răn thứ nhất có lời hứa phước hạnh kèm theo. Tôi không biết hết có bao nhiêu người tôi đã gặp mà đời sống của họ đã được biến đổi khi hiếu kính với cha mẹ. Và tôi suy nghĩ đến những người khác không bao giờ thay đổi thái độ tốt đẹp của họ đối với cha mẹ, và họ không hề được phước của Đức Chúa Trời bởi vì người đó không bao giờ tái lập mối quan hệ tốt với cha mẹ của mình. Tôi không dạy lý thuyết ở đây, tôi đang dạy về những điều tôi đã kinh nghiệm.

c) Loạn luân hay tình dục phi tự nhiên:

Tất cả những hình thức tình dục phi tự nhiên đều đem lại sự rủa sả. Bất cứ hình thức tình dục đồng giới, hoặc thỏa mãn tình dục với thú vật đều bị rủa sả cũng như có quan hệ tình dục với những thành viên khác trong gia đình ngoài giới hạn cho phép.

d) Bất công đối với người yếu đuối, thế cô:

Trong các loạt bài ghi âm của tôi có nói đến sự kiện người da đỏ Mỹ tại Hoa Kỳ đã gây nên một sự rủa sả cho Tòa Bạch Ốc, bởi vì chính phủ Mỹ đã thường vị phạm các hiệp ước đã ký với người da đỏ Mỹ. Và tôi tin rằng họ biết cách để rủa sả. Đó là lý do tại sao từ năm 1860 đến năm 1980 mỗi một vị Tổng Thống được bầu cử vào năm thứ 20 đều đã chết trong khi còn tại chức. Bạn có thể truy về hai việc : Sự bất tín của chính phủ Mỹ với người Da Đỏ, và sự kiện Abraham Lincoln là Tổng Thống được bầu vào năm 1860 đã cho phép một buổi họp Hội Thông Linh (Spiritist), được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc dưới sự hướng dẫn của bà vợ Tổng thống, là người đã chấm dứt đời mình trong viện tâm thần. Cho nên bạn thấy việc nầy không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà đã ảnh hưởng đến cả dân tộc.

Tôi tin rằng điều tương tự đã xảy ra với Tổng Thống Reagan - như bạn đã biết một cố gắng ám sát ông đã bất thành - nhưng ngay trước khi ông tuyên thề giữ chức Tổng Thống, một số chúng tôi trong buổi nhóm đông người đã hiệp nguyện trong đức tin và đã giải thoát - ông khỏi sự rủa sả, không phải chỉ mình ông mà cả chức vụ Tổng Thống nữa. Bạn thấy không, sự rủa sả gần như là sắp ứng nghiệm. Viên đạn đã nằm cách quả tim Tổng Thống 2, 54 cm (one inch), nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện giải thoát sự rủa sả. Tôi hi vọng rằng bạn có thể thấy rằng đây không phải là lý thuyết trừu tượng. Đây là điều xảy ra trong đời sống của nhiều người và các dân tộc ở khắp nơi.

3. GIÊRÊMI 17:5,6

Một loạt rủa sả khác được tìm thấy ở đây : “ Đức Giêhôva phán như vầy : Đáng rủa sả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giêhôva. ( Và đây là lời rủa sả) : Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trong đất mặn không dân ở” ( Giêrêmi 17 : 5,6).

Đây là một người tiêu biểu đang ở dưới sự rủa sả Mọi người khác đều nhận được sự mưa móc ( tức là phước hạnh và sự thạnh vượng), nhưng giữa tất cả những điều đó anh ta lại sống trong một nơi đồng vắng khô khan không bao giờ thấy mưa đến. Tại sao vậy ? Vì anh bị rủa sả. Điều gì đã gây nên sự rủa sả đó ? Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy nơi loài người và lấy sức mạnh của mình, ( nương dựa trên khả năng loài người và các nguồn vật chất) và lòng họ lìa khỏi Đức Giêhôva.

Tôi tin rằng sự rủa sả đó giáng trên nhiều Hội thánh Cơ đốc vốn đã nếm trải ân huệ của Đức Chúa Trời, đã biết điều gì là ân điển Chúa nhưng rồi lại quay lưng đi, bắt đầu tin cậy nơi những nổ lực riêng của họ, sự thông minh riêng của họ, đã lấy xác thịt làm cánh tay của họ. Phước hạnh của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ, và trên chỗ đó là một sự rủa sả. Bạn đã tranh đấu, đã nổ lực và bạn rao giảng, nhưng ở đó có rất ít kết quả cho đến khi rủa sả được giải quyết.

4. XACHARI 5:1-4

Xachari đã thấy một khải tượng về một cuốn sách chứa đầy sự rủa sả trên cả 2 mặt. Một mặt trên người trộm cắp, mặt khác trên người thề dối trong Danh Chúa và nếu sự rủa sả nầy vào nhà dân chúng, nó sẽ phá hủy các nhà đó. Nhiều nhà đã bị hủy phá bởi vì một sự rủa sả đã bước vào. Các gia đình đã bị tan vỡ bởi vì sự rủa sả. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ bị rủa sả nếu bạn bao gồm tất cả những người ăn cắp và thề dối. Bao nhiêu người chân thành trong việc nộp thuế? Bạn có biết rằng điều đó có thể đem đến sự rủa sả cho bạn không? Ở tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều người trong số đó và nhiều người trong đó là những người thường đi nhà thờ.II. NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI:

Chúng ta sẽ lấy một vài trường hợp. Thứ nhất là Giôsuê. Sau khi dân Ysơraên đã chiếm lấy thành Giêricô một cách lạ lùng, Giôsuê đã công bố một sự rủa trên bất cứ một người nào xây lại thành nầy.

“ Bấy giờ Giôsuê phát thề rằng : Phàm ai chối lệnh xây lại thành Giêricô nầy sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giêhôva, đặt nền nó lại tất con trưởng nam mình phải chết, dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết” (Giôsuê 6 : 26). Lời công bố nầy vào khoảng năm 1. 300 T.C, đến 800 TC, một người đã tái thiết Giêricô : “ Trong đời A-háp ( khoảng chừng 500 năm sau), Hi-ên ở Bê-tên, xây lại thành Giêricô, khi người đặt cái nền thì bị mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng cái cửa thì mất Sê-gúp, con út mình, theo như lời Đức Giêhôva đã cậy Giôsuê, con trai của Nun mà phán ra” ( 1Vua 16 : 34).

Năm trăm năm sau, lời rủa sả do Giôsuê công bố đã thành hiện thực với người đã đứng ra xây lại thành Giêricô. Ông ta đã trả giá mất 2 đứa con trai. Bạn có thể tưởng tượng là các bác sĩ thời bấy giờ đã cố gắng tìm ra căn nguyên cái chết của chúng không? Không có lý do y khoa nào cả, thế nhưng chúng đã chết. Các bác sĩ không biết rằng nguyên nhân gây ra chính là từ 500 năm trước có một sự rủa sả đã được công bố bởi một người của Đức Chúa Trời trên người nào cố tình xây lại thành nầy. Bạn có thể thấy rằng mình đang đối phó với những điều xảy ra trong đời sống bạn mà căn nguyên sâu xa là từ hằng trăm năm trước không?Một thí dụ khác là những lời của Đavít. Trong bài ai ca của ông sau cái chết của Saulơ và Giônathan Đavít là người rủa sả thật kinh khủng. Tôi không ngụ ý là chúng ta sẽ dùng chữ đó trong ngày hôm nay, ông đã rủa sả một số người. Khi bạn đọc một số Thi thiên của ông, có thể bạn sẽ rợn tóc gáy khi bạn suy nghĩ về điều đó. Đây là một phần trong chức vụ của một người Đức Chúa Trời người của Đức Chúa Trời không chỉ ban phước, họ cũng có thể rủa sả. Đây là điều ông nói trong bài ca đẹp đẽ nầy về Saulơ và Giônathan : “ Hỡi núi Ghinh-bô-a !Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và chẳng có đồng ruộng sanh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Saulơ nó sẽ chẳng hề được xức dầu nữa” (2 Sam 1:21).

N


ói với ngọn núi thì có nghĩa lý gì, hay là bạn nghĩ rằng đó là chuyện lạ kỳ? Tôi muốn nói với bạn rằng những lời nói nầy đã được phát biểu độ 1.000 năm trước Đấng Christ, và bây giờ chúng ta đang ở gần hai ngàn năm sau Đấng Christ. Ngày nay bạn có thể dến xem những ngọn núi ở Ghinh-bô-a và ở đó không có cây xanh nào mọc lên được. Cây cối và cỏ xanh mọc được ở tất cả các núi chung quanh. Chính phủ Isơrael rất sốt sắng trong việc trồng rừng và đã cố gắng trồng cây trên núi đó, nhưng chúng không chịu mọc. Lý do gì? Đó là do những lời nói của Đavít từ 3.000 năm trước. Bằng cớ cụ thể vẫn còn đó trên đất nước Israel ngày nay. Đó là thực tế.

Bạn còn nhớ tiên tri Êlisê có một người đầy tớ tên là Ghêhaxi không ? Lúc bấy giờ Ghêhaxi đã không nghe theo lời Êlisê và chạy theo Naaman sau khi ông này được chữa bệnh bằng phép lạ. Anh đã xin tiền và áo của Naaman và giấu không cho tiên tri Êlisê hay. Khi anh trở về nhà, Êlisê đã nói : “...Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào người và dòng dõi ngươi đời đời” Và Ghêhaxi đi ra khỏi Êlisê, bị bệnh phung trắng như tuyết. Hậu quả đó là gì ? Đó là một lời rủa sả do một người của Đức Chúa Trời công bố ra.

Trong Tân ước, Mác 11:12-13 : “Sáng ngày sau, khi đã lìa làng Bêthani rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa có một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, song tới gần rồi chỉ có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả”. Tôi tin nhưng không tuyệt đối lắm rằng trong loại cây vả, trước khi có trái thì đã có những chồi tròn xuất hiện trước. Người Á -rập gọi chữ nầy là trái sắp rơi”. Chúa Jêsus không phải vô lý khi trông mong trái vả khi chưa đến mùa. Nhưng bài học là nếu một cây vả không đâm chồi tròn ra trước thì nó cũng sẽ không có quả. Vì thế, Chúa Jêsus biết rằng cây vả nầy không bao giờ sinh quả. Và Ngài đã làm gì? Ngài đã phán với cây vả. Điều nầy có ý nghĩa không ? Để trả lời, xin hãy nghe Chúa phán : “ Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa”. Và các môn đồ đều nghe lời ấy. Tôi chắc rằng họ đã nghĩ, vì thầy của chúng ta đã đi hơi xa rồi.

Hãy tiếp đến câu 20 : “ Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ”. 24 giờ sau, cây vả đã hoàn toàn khô héo. Bấy giờ Phierơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng : “ Thầy, coi kìa ! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi”. Hãy để ý, ông nói cùng Chúa Jêsus, “ Thầy đã rủa nó”. Kết quả là nó “ đã khô đi rồi”. Chúng ta hãy nhìn lại một đoạn sách tương tự Mathiơ 21 : 20, 21, cùng một câu chuyện:

“ Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy. Đức Chúa Jêsus đáp rằng “ Quả thật, Ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây mà thôi, song đều các ngươi biểu hòn núi nầy rằng Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng làm được”. Điều gì đã làm cho cây vả khô đi? Đó là lời rủa sả. Nhưng hãy để ý, Ngài cũng ban cho họ quyền rủa sả những đồ vật. Ngài phán : “ Chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi....” Nếu chúng ta có thể nhận thức được, thì quyền phép mà chúng ta có thật là kinh khủng. Chúng ta thật sự hơi giống Môise khi Đức Chúa Trời kêu ông trở lại Ai cập và giải cứu dân Ysơraên. Ông nói : “ Tôi không có điều gì hết, tôi sẽ đi với cái gì ?”.

Chúa phán với ông : “ Trong tay ngươi cầm vật chi ? Ông thưa rằng : “ Một cây gậy chăn chiên”. Chúa phán : :Hãy ném xuống đất đi”. Và điều gì xảy ra khi cây gậy chạm xuống đất, nó hóa thành con rắn và Môise chạy trốn khỏi con vật mà ông đã từng cầm trong tay. Và Đức Chúa Trời phán rằng tất cả những điều ông sắp cần là cây gậy của ông. “ Hãy đi Ai cập và làm việc đi”. Nhiều người trong chúng ta giống như vậy, chúng ta đang cầm một cây gậy trong tay chúng ta. Chúng ta không nhận biết rằng nếu chúng ta ném xuống đất, nó có thể biến thành một con rắn.

Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật. Vào năm 1965 tôi là Mục sư phụ tá ở tại Chicagô. Ngay trên góc đường, ngang với nhà thờ, sát tường là một quán rượu. Không chỉ họ bán rượu, nhưng đó con là nơi chứa gái điếm và chích xì ke mà túy bất hợp pháp. Chúng tôi có một buổi nhóm cầu nguyện ở nhà thờ vào độ tháng 10. Lúc đó tôi ở trên tòa giảng, là một trong những người hướng dẫn cầu nguyện, và không hề suy gẫm trước, tôi đứng lên và nói : “ Trong Danh Chúa Jêsus tôi rủa sả quán rượu đó”. Và tôi không nghĩ thêm về điều đó nữa.

Rồi vào dịp lễ giáng sinh, lúc 4 giờ sáng, có một cú điện thoại gọi đến nhà tôi : “ Anh Prince ơi, nhà thờ đang bị cháy, anh muốn đến xem không?” Lúc ấy có lẽ 20 độ dưới số không, và tôi nghĩ : “ Không, tôi không muốn đến xem”. Rồi tôi lại nghĩ : “ Nếu tôi không đi và tỏ ra quan tâm đến việc nhà thờ bị cháy, có thể người ta sẽ nghĩ là tôi hờ hững chăng !. Thế là vợ tôi, bà Ladia và tôi đã lên xe và lái đến đó, Khi đến gần, có nhiều ngọn lửa vươn lên trời và khói bay mịt mù. Đến nơi chúng tôi khám phá ra rằng đó không phải là nhà thờ, đó là quán rượu bị cháy, nhưng gió đang thổi từ hồ Michigan và thổi những ngọn lửa ngay về hướng nhà thờ. Khi chúng tôi đến nơi thì gió đã xoay hướng 180 độ và thổi những ngọn lửa hầu như về hướng khác khỏi nhà thờ. Kết quả là quán rượu đã hoàn toàn bị hủy phá và nhà thờ đã không hề hấn gì ngoài việc bị khói ám. Vị đội trưởng chữa lửa của đội cứu hỏa Chicago đã nói với một trong những vị Trưởng lão của Hội thánh : Người của các ông phải có một mối quan hệ đặc biệt với Đấng ở trên kia”.

Bạn có biết hậu quả của điều gì không? Một lời rủa sả. Khi tôi đã thấy những gì xảy ra, tôi tự nghĩ “ Anh Prince ơi, từ nay trở đi anh phải hết sức cẩn thận về lời cầu nguyện của anh đó”. Tôi giống như Môise, tôi sợ điều tôi đang có trong tay.


III. NHỮNG NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG MỐI QUAN HỆ :

Đây là một nguồn rủa sả khác rất quan trọng. Đức Chúa Trời đã đặt trật tự trong xã hội loài người để trong những hoàn cảnh nào đó, một người có thẩm quyền trên người khác hay nhiều người khác.

Thí dụ rõ ràng nhất là người cha, theo lời Chúa là người có thẩm quyền trên cả gia đình của ông. Dù người ta có thích hay không thích, có chống lại điều đó hay không đều không quan trọng. Sự kiện vẫn là người cha có thẩm quyền trên gia đình của ông. Nếu ông không sử dụng uy quyền đó thì là vấn đề của ông.

Một người khác có uy quyền, đó là chồng có quyền trên vợ mình. Họ có liên hệ mật thiết với nhau. Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời là Đầu Đấng Christ, Đấng Christ là Đầu người chồng, và người chồng là đầu người vợ. Những người chủ trương giải phóng phụ nữ có thể nói những gì họ thích, nhưng sự kiện vẫn là sự kiện, bạn không thể thay đổi bằng cách chống đối nó.

Chúng ta hãy lấy trường hợp của Giacốp và gia đình ông. Gicốp đã phục vụ một thời gian lâu hơn 14 năm với người cần là Laban. Ông đã có 2 vợ, các nàng hầu và 11 người con. Rồi ông quyết định trốn về xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông. Ông bí mật trốn đi vì ông sợ cậu sẽ đòi các vợ của ông lại, họ là con gái của Laban. Laban đã đuổi theo, và cuối cùng ông đã bắt kịp tại sát biên giới xứ Canaan. Khi họ chạy trốn. Rachên con gái của Laban, là vợ thứ hai của Giacốp đã ăn cắp các tượng thờ gia đình của cha. Trước hết đáng ra ông không được phép có các tượng thờ trong gia đình, thứ hai là không được phép ăn cắp các tượng đó, nhưng Rachên đã làm điều đó.

Laban đã rất nóng giận vì các thần trong gia đình đã bị lấy cắp. Vì thế, khi bắt kịp Giacốp, Laban đã hỏi tại sao bỏ đi mà không lời từ biệt, và tại sao lại lấy cắp các thần gia đình của ông. Dĩ nhiên Giacốp không biết Rachên đã lấy những pho tượng đó, và Rachên đã thành công bởi mẹo vặt của bà trong việc không để cho Laban biết các pho tượng đó đang giấu ở đâu. Giacốp rất phẩn nộ, bởi vì ông đã bị tố cáo là ăn cắp các thần tượng của cha vợ và vị thế ông nói : “ Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu, thì ai đó sẽ bị chết đi” ( Sáng 31 : 32). Tiếng Hêbơrơ nói rằng : “ Đừng để người đó sống”. Bấy giờ, đó là một lời rủa sả và lời đó là công bố bởi Giacốp, chồng của Rachên. Và ông có thẩm quyền trên bà Rachên. Đó không phải là những lời trống rỗng, đó là những lời đã ủy thác quyền hành của ông.

Bạn biết việc gì đã xảy ra không? Lần sau đó, Rachên sanh một con trai và bà đã chết trong khi sanh đẻ. Giacốp đã công bố một số phận cho vợ của ông. Điều nầy xảy ra rất gần với gia đình ông.

Một người khác mà tôi đã có nhắc, đó là người cha. Sau lời chúc phước của Đức Chúa Trời, điều đáng mơ ước nhất trong cuộc đời là lời chúc phước của người cha, và một trong những điều đáng sợ nhất là lời rủa sả trên con cái của họ mà họ không biết. Tôi biết điều nầy bởi tôi đã gặp rất nhiều lần và đã giúp họ thoát khỏi điều đó. Một người cha có thể có 3 đứa con. Đứa đầu lòng thì thông minh, đứa út thông minh, nhưng đứa con giữa thì không được thông minh cho lắm Vì vậy người cha không thích đứa con giữa ( Tôi xin lưu ý điều nầy với các bậc phụ huynh, nếu có một đứa con họ không thích thì thường là đứa con giống họ nhất. Tôi nghĩ rằng họ đã không thích điều họ sợ có trong chính mình). Thế là ông cha nói với đúa con rằng : “ Mầy không bao giờ làm được điều gì tốt. Mầy sẽ không bao giờ thành công. Các anh em mầy thì tốt, còn mầy thì suốt đời thất bại”. Các bạn biết đó là gì không. Đó là một lời rủa sả. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu người đã cố gắng thoát ra khỏi những khó khăn trên cuộc đời của họ bởi vì một lời rủa sả cha mẹ đã công bố trên họ.

Một hạng người khác có thể công bố sự rủa sả, đó là thầy giáo. Một thầy giáo có thẩm quyền trên học trò của mình. Có thể một cô giáo có một học trò mà cô không dạy nổi, cô nói những lời như vầy : “ Mầy không bao giờ học được, mầy không bao giờ thành công” ; Điều gì đó? Một lời rủa sả. Lần nữa tôi đã giúp giải quyết cho những người đó phải được giải cứu ra khỏi rủa sả khỏi thầy cô giáo.

Một người khác có thể làm điều nầy là vị Mục sư bởi vì ông có thẩm quyền thuộc linh trên hội chúng của ông. Giả sử có một Mục sư va chạm với một thuộc viên của Hội thánh ông và người đó đã rời bỏ Hội thánh, có thể là trong một tinh thần không được tốt. Vị Mục sư nói : “ Dù ông đi bất cứ đâu, ông sẽ không thành công cho đến khi nào ông làm hòa lại với Hội thánh nầy thì ông sẽ không bao giờ đi tới đâu”. Đó là một lời rủa sả. Các nhóm tôn giáo gặp nhiều kinh khủng theo lối nầy. Nếu bạn cắt đứt khỏi một nhóm nào đó, họ sẽ tự động đổ sự rủa sả trên bạn. Hãy tin tôi đi, đây không phải là điều không có hậu quả đâu. Đó là sự thật.
V. NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO SATAN:

Những thầy phù thủy, thầy pháp là những chuyên gia về sự rủa sả. Đó là nghề của họ là họ rất chuyên môn, họ biết cách làm việc đó. Ở tại Đông Phi châu, khi tôi phụ trách một trường Đại học đào tạo các giáo viên, một trong những sinh viên của tôi từ một vùng núi xa xôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện nầy. Anh nói rằng trong làng của anh có hai gia đình cải lộn nhau và một gia đình đến với thầy phù thủy, trả cho ông ấy một con dê và nói : “ Hãy rủa sả trên gia đình kia”. Thầy phù thủy đáp : “ Được rồi, vào lúc nửa đêm, một con chó rừng sẽ tru lên giữa làng, và con trai của nhà đó sẽ chết”. Vào lúc nửa đêm, một con chó rừng tru lên, và người con trai đã chết. Nếu anh không chết vì điều gì khác, thì anh ấy đã chết vì quá sợ hãi.

Hai vợ chồng chúng tôi gần đây có mặt tại Zambia và một trong những sự phục vụ của chúng tôi là chúng tôi cầu nguyện cho những phụ nữ son sẽ không thể có con. Trong một nhóm đông độ 7.000 người, chúng tôi kêu gọi những nữ ở trong tình trạng son sẻ đến và có khoảng 400 bà đã tiến đến xin cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện cho họ, tôi hỏi xem bao nhiêu người trong số họ đã xin phù thủy cho uống nước bùa để giúp họ có con . Chỉ có 2 người là không giơ tay trong số 400 người.

Nhiều phần lãnh thổ Phi châu hoàn toàn bị thống trị bởi các phù hủy. Mọi sự trong đời sống của họ được kiểm soát bởi quyền lực vô hình thiêng liêng của những thầy phù thủy. Khi chúng tôi đến với sứ điệp nầy về sự giải cứu khỏi sự rủa sả, thì có nhiều sự biến đổi tôi chưa hề thấy xảy ra trong dân chúng như thế. Sau khi họ đã nghe sự dạy dỗ của tôi và đọc lời cầu nguyện theo tôi, thì những người đó đã được biến đổi trông thấy. Trước lúc đó, bạn khó thấy họ vui cười, nhưng từ lúc đó trở đi, họ là một số người sung sướng nhất. Sự thay đổi giống như từ đêm qua ngày. Khi tôi bước xuống tòa giảng, có một người đàn ông ăn mặc khá tươm tất, rõ ràng khá giả, đã bước đi và xoa bụi đất trên mình, đây là cách họ bày tỏ lòng cảm kích biết ơn. Ông ấy nói với thông dịch viên : “ Tôi đã từng là người khốn khổ nhất đời. Tôi đã liên tục bị đau đớn trong nhiều năm, bây giờ tôi được tự do, tôi không còn đau nữa, tôi sung sướng quá”. Gương mặt của ông thật rạng rỡ và điều duy nhất đã xảy ra là ông đã được giải thoát khỏi sự rủa sả. Chúng ta thường sống ở xã hội văn minh nên ít tiếp xúc với những điều thực tế như thế, nhưng đó là những điều có thật cho dù chúng ta không tin nơi những điều đó. Bạn có thể nói rằng bạn không tin ở các vi -rút, nhưng nếu bạn bị nhiễm vi rút thì bạn sẽ mắc !

Một thí dụ trong Kinh thánh là Balaam, một thầy phù thủy. Vua xứ Môáp biết rằng ông không thể đánh bại dân Ysơraên trong chiến tranh nên đã thuê Balaam và đã yêu cầu ông nầy công bố sự rủa sả trên họ. “ Vì tôi biết người nào bị người rủa sả thì bị rủa sả, và người nào ngươi chúc phước thì được chúc phước”. Đây là trường hợp tiêu biểu. Hầu hết các bộ lạc Phi châu trước khi ra trận đều mời một thầy phù thủy để rủa sả kẻ thù của họ, và rồi họ tin rằng họ sẽ đánh bại kẻ thù.


VI. LỜI CẦU NGUYỆN HOẶC LỜI PHÁT BIỂU XUẤT PHÁT TỪ TÂM HỒN:

“Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói đối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ” (Giacơ 3 : 14-15).

Giacơ đang nói về hai loại khôn ngoan, một loại không đến từ Đức Chúa Trời. Ông nói rằng nó có 3 đặc tính : thuộc về đất, thuộc về hồn ( tức là không thuộc về linh), và thuộc về ma quỷ. Có một số người cầu nguyện cho bạn mà tốt hơn không nên có. Nó gây phản ứng, nhưng một số người lại cố cầu nguyện cho bạn theo ý tưởng họ là phải, có thể đó không phải là theo ý Đức Chúa Trời gì cả. Bạn gặp áp lực nầy chống lại bạn mỗi khi bạn cố làm một điều gì đó mà họ đang cầu xin ngược lại. Hoặc, người ta có thể ngồi xuống và nói với bạn Các Cơ đốc nhân phê phán lẫn nhau, bàn tán lẫn nhau, hạ bệ lẫn nhau, tạo nên một năng lực tiêu cực chống lại người được nói đến.

Điều quan trọng là biết rõ nan đề của bạn phát xuất từ đâu. Đôi khi nó đến từ những người rất gần gũi với bạn. Có những người mắc bệnh nhiều năm trời bởi vì người vợ của họ đã mong cho họ chết. Có rất nhiều điều chúng ta không hiểu hết trong hồn loài người vốn có nhiều năng lực cho điều xấu hoặc điều tốt. Nếu nó ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh linh thì nó sẽ tốt , nhưng nếu nó ở dưới những lực lượng khác thì đó chỉ có thể là một năng lực cho sự ác mà thôi.VII. NHỮNG GIAO ƯỚC KHÔNG HỢP KINH THÁNH:

Trong Xuất Êdíptô ký 23 : 32 Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân Ysơraên về những dân tộc mà họ sắp chiếm lấy xứ. Các dân tộc đó tất cả đều gian ác; thờ hình tượng và Đức Chúa Trời đã phán với Ysơraên : “ Người đừng kết giao ước cùng chúng nó, hoặc cùng các thần của chúng nó.Nếu bạn kết giao ước, vốn là một thỏa hiệp rất quan trọng, với những người đang ở dưới quyền lực của sự ác, thì bạn rơi vào quyền lực của sự ác đó. Điều nầy đặc biệt đúng với các hội kín - chẳng hạn ở Mỹ là hội khu klux klan và qui mô toàn cầu là hội Free Maxon. Đó là con đường chắc chắn đi đến sự tai hại cho dòng dõi của các bạn. Không thể nào ước lượng được con số của nan đề của chúng là do cha mẹ chúng theo ta giáo Free Masons. Bạn có thể làm gì bạn thích, nhưng những hậu quả nầy đã được Đức Chúa Trời quy định và bạn không thể thay đổi chúng được. Bạn không được tự do lập giao ước với người ta trên cơ sở của bất cứ điều gì ngoại trừ giao ước trong Huyết Chúa Jêsus. Đó là một giao ước quyền năng và giá trị, nhưng những giao xấu cũng có quyền năng và giá trị ràng buộc của nó.

Làm thế nào để vượt khỏi rủa sả mà đến phước lành.
7 yếu tố cho thấy ở dưới sự rủa sả


 1. Suy nhược tinh thần và đổ vở tình cảm

Nếu sự đổ vở chỉ xảy ra một lần trong đời người thì có thể là những nguyên nhân khác. Nhưng nếu điều nầy xảy ra thường xuyên trong một gia đình, thì bạn có thể biết chắc rằng gia đình đó đang ở dưới sự rủa sả.

 1. Mắc bệnh kinh niên hoặc bệnh tái đi tái lại.

Ở đây càng đặc biệt khi không có triệu chứng y khoa nào. Nếu bạn đi bác sĩ và ông nói bệnh nầy rồi bạn trở lại 6 tháng sau ông nói đó là bệnh khác. Hoặc nếu bạn đi khám bệnh nhiều nơi mà không ai biết tại sao, và đặc biệt nếu điều nầy xảy ra cho nhiều người trong một gia đình thì tôi có thể nói như chắc chắn là gia đình đó ở dưới một sự rủa sả.

 1. Sẩy thai liên tục và mắc bệnh đàn bà.

Nếu có người phụ nữ đến xin cầu nguyện cho vấn đề nầy thì chúng tôi tức khắc xem đó là một sự rủa sả. Không cần điều tra gì thêm vì đã kinh nghiệm nhiều lần như vậy, sau đó đã thấy nhiều người được biến đổi cách lạ lùng.

 1. Hôn nhân đổ vở và bất hoà trong gia đình

Tà thuật là nguyên nhân gây một số đổ vỡ trong gia đình bất cứ nơi nào quyền lực nầy đến hành động trong một gia đình, thì cuối cùng nó sẽ làm đổ vỡ gia đình đó.

 1. Liên tục thiếu thốn tài chánh

Nhất là những nơi mức thu nhập dường như đầy đủ. Có rất nhiều người luôn luôn có tiền nhưng không bao giờ đủ. Có những người đến cho chúng tôi biết họ nghĩ mình đang ở dưới sự rủa sả, họ thu nhập rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ đủ tiền. Tôi tin điều đó ngay. Ðó là một đặc điểm. Nếu có một sự rủa sả trên đời sống của bạn thì không có gì hoạt động trôi chảy cả. Bạn có thể có học vấn cao và có đủ phẩm chất để thành công, nhưng bạn không bao giờ hoàn toàn đạt đến thành công.

 1. Có chiều hướng hay xảy ra tai nạn.

Khi ch úng ta gặp người có chiều hướng hay bị tai nạn thì tôi không cần nhìn thêm gì khác.

 1. Một lịch sử của những người tự tử hoặc chết bất kỳ tử.

Nếu bạn muốn nhìn một gia đình để thấy tất cả những dấu hiệu của một sự rủa sả thì đó là gia đình của Kenedy tại Hoa lỳ.

Quá trình giải cứu

Kiểu mẩu căn bản của quá trình giải cứu được nêu lên trong bốn chữ trong Tiếng Anh, bắt đầu với vần RE:

Recognize: Nhận biết nan đề của bạn và nguyên nhân của nó.

Repent: Ăn năn những gì bạn đã được Chúa nhắc nhở rõ ràng.

Renounce: từ bỏ sự rủa sả

Resist: chống trả mọi nổ lực của Satan giữ bạn dưới sự rủa sả.Những bước cụ thể

 1. Thiết lập một nền tảng Thánh kinh rõ ràng:

Galati 3:13-14. Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta.

Êphêsô 1:7

Côlôse 1:13-14,

1 Giăng 3:8

Luca 10:19.


 1. Xưng nhận đức tin của bạn nơi Ðấng Christ:

Vì Ngài là thầy tế lễ Thượng phẩm của sự tuyên xưng của chúng ta.

 1. Tự quyết tâm vâng lời Chúa:

Bởi vì đây là điều kiện để được tiếp tục ở trong phước hạnh.

 1. Xưng ra mọi tội được biết.

Của chính bạn hay của tổ phụ. Chẳng hạn bà cố tôi là thầy bói, hoặc bà nội tôi là người theo Cơ đốc giáo khoa học (Christian science), hoặc cha tôi là người theo tà giáo. Bạn phải đặt mình vào chổ của những người thân vốn vĩ đã đem lại sự rủa sả đến trên gia đinh bạn.

 1. Tha thứ cho tất cả những người khác

Và có thể cho người gây nên sự rủa sả. Nếu bạn không tha thứ thì sự không tha thứ là hàng rào ngăn trở sự nhậm lời cầu nguyện của bạn. Chúa Jêsus phán: ỡ Khi ngươi đứng cầu nguyện, nếu có gì nghịch cùng một ai hãy thga thứỡ. Ðiều nầy không trừ một điều gì, không trừ một ai. Hãy nhớ rằng sự tha thứ là quyết định, chứ không phải là một cảm giác.

 1. Từ bỏ mọi tiếp xúc với tà giáo:

Mê tín hoặc với những hội kín. Loại bỏ hết những vật dụng dùng để tiếp xúc, thờ cúng. Bạn không thể giữ trong nhà bạn bất cứ những gì ràng buộc, liên hệ bạn với tà giáo: những hình ảnh, những bùa chú, các tượng phật, các con bài... Môi se đã cảnh cáo dân Ysơraên rằng nếu họ mang một vật bị rủa sả vào nhà của họ, thì họ sẽ bị rủa sả như vật đó.

 1. Tự giải thoát mình ra trong danh Chúa Jêsus.

Bởi vì Lời Chúa nói rằng: Bất cứ điều gì chúng ta tháo ở dưới đất sẽ được tháo ở trên trời, và bất điều gì chúng ta cầm buộc ở dưới đất thì sẽ bị buộc trên trời. Nếu bạn chưa hề xưng nhận đức tin của mình nơi Ðấng Christ trước đây, và bạn chưa biết Ðức Chúa Jêsus là Cứu Chúa đời mình, thì bạn có thể biết Ngài khi bạn làm điều nầy. Trong giây phút Ðức Chúa Trời có thể cứu rỗi một người.

Khi bạn đến chổ xưng nhận bất cứ tội lỗi nào của bạn và của tổ phụ mà bạn đã biết, thì tôi sẽ giúp bạn một lời tuyên bố chung và bạn phải nắm lấy cơ hội để công bố sự chiếm hữu, tiếp nhận lấy cho mình. Vả lại, khi bạn đến chổ tha thứ cho một người, thì bạn nên nêu đích danh người liên hệ đó.

Thông thường người thân cận nhất của bạn là người tối cần sự tha thứ. Khi bạn đã làm tất cả những điều đó rồi, thị bạn đã được hợp pháp để nhận được toàn bộ sự giải thoát khỏi mọi sự rủa sả trên bạn hoặc trên gia đình bạn. Tuy nhiên, sự rủa sả không thể được bẻ gảy nếu bạn không đáp ứng với các điều kiện trên.

Ðôi lúc khi bạn nói ra lời cầu nguyện rồi bạn vẫn không cảm thấy thay đổi gì cả. Mặt khác, đôi lúc kết quả thật là kỳ dịu rõ rệt. Dù việc gì xảy ra đi nữa, bạn đừng để ý vào sự biểu hiện, hãy chú ý vào thực tại của Ðấng Christ trong lời cầu nguyện của bạn. Nếu có những biểu hiện, đừng để chúng làm bạn rối trí, chỉ tạ ơn Ðức Chúa Trời vì bạn đã được tự do.


Lời cầu nguyện:

Kính lạy Ðức Chúa Jêsus , con tin rằng Ngài là Con của Ðức Chúa Trời và là con đường duy nhất đễ dẫn đến Ðức Chúa Trời , Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con và Ngài đã từ kẻ chết sống lại.

Con từ bỏ tất cả tội lỗi của con và con quay về cùng Ngài. Lạy Chúa Jêsus, xin thương xót con và tha thứ tội cho con. Con tin rằng Ngài tha tội cho con. Từ nay trở đi con muốn sống cho Ngài, con muốn nghe tiếng Ngài và làm theo những gì Ngài phán bảo con.

Lạy Chúa, để nhận lãnh được phước hạnh của Ngài và để được Ngài giải thoát khỏi bất cứ sự rủa sả nào trên đời sống con, con xin nhận mọi tội lỗi đã phạm do con hoặc các tổ phụ của con, hoặc do những người thân thuộc của con.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con tin rằng Ngài đã tha thứ hết mọi tội mà con đã xưng ra, và bây giờ con muốn thưa rằng con cũng tha thứ tất cả những người khác, bất cứ người nào làm hại con hoặc sai quấy đối với con. Bây giờ con tha thứ cho họ như Ðức Chúa Trời đã tha cho con. Ðặc biệt con tha thứ cho...

Lạy Chúa hơn nữa con từ bỏ bất cứ sự tiếp xúc nào của con hoặc bất cứ người thân thuộc nào của con với Satan, hoặc với mọi hình thức tà giáo, mê tín dị đoan hoặc bất cứ hội kín nào. Và con tự quyết loại nó ra khỏi nhà con bất cứ vật gì thuộc về tà giáo, vốn tôn vinh Satan mà không tôn vinh Ðức Chúa Jêsus Christ. Lạy Chúa, nhờ sự giúp đở của Chúa, con sẽ loại bỏ tất cả.

Lạy Ðức Chúa Jêsus , giờ đây con tạ ơn Chúa thêm nữa vì trên thập tự Ngài đã trở nên một sự rủa sả để con có thể được cứu chuộc khỏi sự rủa sả và có thể nhận lãnh phước lành. Bởi cớ những gì Ngài đã làm cho con trên thập tự giá, bây giờ con tự giải thoát mình ra khỏi mọi sự rủa sả, mọi ảnh hưởng xấu xa và mọi bóng tối trên đời sống con, hoặc gia đình con từ bất cứ nguồn gốc nào. Bây giờ con tự giải thoát chính mình con đây, trong Danh Ðức Chúa Jêsus Christ.
Bẻ gãy sự rủa sả.

Bây giờ, lạy Chúa, vì lời cầu nguyện của người nầy chúng con bẻ gãy mọi sự rủa sả có trên đời sống người nầy. Bây giờ chúng con tiêu hủy những sự rủa sả đó, và chúng con giải thoát họ khỏi mọi sự rủa sả trong Danh Ðức Chúa Jêsus con Ðức Chúa Trời. Trong Danh đắc thắng tối thượng trên hết mọi danh, chúng con tuyên bố người nầy được giải thoát.Hỡi Satan, ta tuyên bố với ngươi rằng ngươi không có cơ sở cũng không có đường nào đến với đời sống người nầy, gia đình người nầy, hoặc công việc làm ăn của người nầy. Họ đã được cất khỏi quyền lực nước tối tăm và đã dời qua Nước của Ðức Chúa Trời yêu thương.

Cảm tạ Ðức Chúa Jêsus , chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tạ ơn Ngài A men!
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương