Tập Trung Vào Cương Vị Làm Chatải về 25.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích25.9 Kb.
#39627
Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha
Thi thiên 37:23 Chúa Hằng Hữu xếp đặt bước đi của người công chính, Ngài ưa thích đường lối người (BDY)
Êphêsô 5:22-24 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
Sáng 26:23-25 Y-sác ở đó đi, dời lên Bê-e-Sê-ba. 24Ðêm đó Ðức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha ngươi; chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Áp-ra-ham là tôi tớ ta. 25Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Ðức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Ðoạn, các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy.

I. Đặt Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống của bạn
A. Việc ưu tiên của Ysác khi dời đến Bêesêba là lập một bàn thờ.
B. Quý ông, thứ tự ưu tiên bạn đặt Chúa trong cuộc đời mình sẽ uốn nắn đời sống của con cái.

II. Nâng gia đình lên ưu tiên hàng thứ nhì
A. Việc thứ nhì Ysác đã làm là đóng trại cho gia đình mình.
Sáng thế 18:19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Ðức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.

B. Đặt gia đình ưu tiên hàng thứ nhì đòi hỏi thời gian, năng lực và sự cam kết


Phục 6:6-7 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.
Phục 6:7 Cũng phải ân cần dạy dỗ những lời nầy cho con cái mình khi ở nhà, lúc ra ngoài, khi đi ngủ, lúc thức dậy. (BDY)
Êphêsô 6:4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.

III. Đặt việc làm đúng chỗ theo ưu tiên thứ ba
A. Sau khi lập một bàn thờ, dựng lều, Ysác đã tổ chức các đầy tớ người đào giếng
Mathiơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

B. Làm việc là một phần của chương trình của Chúa


2 Têsalônica 3:10 Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.

C. Làm việc là điều cần, nhưng không để nó vượt cao hơn hẳn trong đời sống chúng ta


Xuất 20:3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

Focused Fatherhood

Psalms 37:23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.(KJV)

Ephesians 5:22-24 Wives, submit to your husbands as to the Lord. 23For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 24Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. (NIV)
Genesis 26:23-25 From there he went up to Beersheba. 24That night the LORD appeared to him and said, “I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you; I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham.” 25Isaac built an altar there and called on the name of the LORD. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. (NIV)

I. Give God first priority in your life
A. Isaac's first priority when he settled in Beersheba was to build an altar

B. Men, the priority you put on God is going to shape your childrenII. Elevate family to your second priority
A. Isaac's second priority was to build a tent for his family
Genesis 18:19 “For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the LORD by doing what is right and just, so that the LORD will bring about for Abraham what he has promised him.”(NIV)

B. Making your family your second priority takes time, energy, and commitment


Deut. 6:6-7 These commandments that I give you today are to be upon your hearts. 7Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. (NIV)


Deut. 6:7 “You must teach these commandments to your children and talk about them when you are at home or out for a walk; at bedtime and the first thing in the morning.” (LB)
Ephesians 6:4 And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.

III. Place career in its rightful place at third priority
A. After building an altar and a tent he organized his servants to dig a well
Matthew 6:33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. (NIV)

B. Work is part of God's plan2 Thessalonians 3:10 For even when we were with you, we gave you this rule: “If a man will not work, he shall not eat.” (NIV)

C. Work is necessary, but it was not meant to dominate our lives


Exodus 20:3 You shall have no other gods before Me.

June-15-2008


tải về 25.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương