Chúng Ta Tin Những Gì và Tại Sao Tin? Tính Đáng Tin Về Những Gì Đức Chúa Jêsus Nói Về Chính Mìnhtải về 23.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích23.17 Kb.
Chúng Ta Tin Những Gì và Tại Sao Tin?

Tính Đáng Tin Về Những Gì Đức Chúa Jêsus Nói Về Chính Mình
Giăng 10:38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.

I. Đức Chúa Jêsus nói gì về chính Ngài?
1. Đức Chúa Jêsus thừa nhận quyền tha tội
Mác 2:5-7 Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán với kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. 6Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?

2. Kẻ thù của Đức Chúa Jêsus tin rằng Ngài xưng mình là Đức Chúa Trời


Giăng 5:17-18 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. 18Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Ðức Chúa Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Ðức Chúa Trời.

3. Đức Chúa Jêsus công bố Ngài với Chúa Cha là một


Giăng 5:19-23 Vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 20Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. 21Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. 22Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, 23đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Ðấng đã sai Con đến.
Giăng 10:30 Ta với Cha là một.

4. Đức Chúa Jêsus xưng mình với Danh xưng lớn của Đức Chúa Trời


Giăng 8:58-59 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. 59Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Ðức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.
Đức Chúa Jêsus phán: Thật ta nói thật với các ông: trước khi có Ápraham, Ta Hằng Hữu. 59Lúc ấy họ nhặt đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus ẩn mình và ra khỏi đền thờ (KTTƯ)

5. Đức Chúa Jêsus không ngăn cản người trong thời đó thờ phượng Ngài


Giăng 9:35-39 Ðức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi họ ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Ðức Chúa Trời chăng? 36Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến? 37Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là người đương nói cùng ngươi. 38Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. 39Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.

6. Đức Chúa Jêsus công bố Ngài hiện hữu trước khi chưa có thế gian


Giăng 17:5, 24 Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 24Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.

7. Đức Chúa Jêsus không khiển trách khi Thôma gọi Ngài là Đức Chúa Trời


Giăng 20:8 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!


II. Tính Đáng Tin Về Những Gì Đức Chúa Jêsus Nói Về Chính Mình
1. Bằng chứng về tâm thần
Giăng 10:30 Ta với Cha là một.
Giăng 8:58 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.

2. Bằng chứng về thực chất


Giăng 10:37 Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta.
Giăng 10:38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.

3. Bằng chứng về phẩm cách


1 Giăng 3:5 Vả, các con biết Ðức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.
1 Phierơ 2:22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.

4. Bằng chứng về dấu điềm chỉ/dấu tay


Luca 24:44 Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương