Tạ Ơn Dọn Đường Cho Phước Hạnh I. Chúng ta được dạy phải có lòng biết ơntải về 24.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích24.32 Kb.
Tạ Ơn Dọn Đường Cho Phước Hạnh

I. Chúng ta được dạy phải có lòng biết ơn.

1 Têsalônica 5:18 …phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.


Thi thiên 50:23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.

a. Đôi khi chúng ta để mình bị hao mòn bởi hoàn cảnh

Giôna 2:1 Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình…


Giôna 2:2 …mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi.


Giôna 2:9 Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Ðức Giê-hô-va!


Giôna 2:10 Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.

b. Lời cầu nguyện của chúng ta thường giống như của Giôna

Philíp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.

c. Ngược lại cũng giống như vậy

Rôma 1:21 …vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.


Rôma 1:24 Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

Rôma 1:26 Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.


Rôma 1:28 Tại họ không lo nhìn biết Ðức Chúa Trời, nên Ðức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.


Sáng thế 13:12-13 12Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Ðức Giê-hô-va.
II. Chúng ta được dạy phải xây dựng một lối sống biết ơn

Êphêsô 5:20 Hãy thường thường nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta.


Đaniên 6:10 Khi Ða-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Ðức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.


Đaniên 6:19 Ðoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử.


Đaniên 6:23 Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Ða-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Ða-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Ðức Chúa Trời mình.
III. Sự tạ ơn sẽ cứu chúng ta khỏi ưu phiền và sầu khổ

Thi thiên 30:11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng…


Thi thiên 92:1 Hỡi Ðấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Ðức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài…


Thi thiên 92:4 Vì, hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.

Thanksgiving Preparing the Way for Blessings

I. We Are Told To Be Grateful

1 Thessalonians 5:18 …give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.

Psalms 50:23 He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. (NIV)

Psalms 50:23 Who so offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. (KJV)

a. Sometimes We Become So Consumed In A Circumstance

Jonah 2:1 From inside the fish Jonah prayed to the LORD his God.

Jonah 2:2 He said: "In my distress I called to the LORD…”

Jonah 2:9 “But I, with a song of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. Salvation comes from the LORD.”

Jonah 2:10 And the LORD commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land.

b. Often Our Prayers Are Like The Prayers Of Jonah

Philippians 4:6 Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.

c. The Opposite Is Also True

Romans 1:21 For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.

Romans 1:24 Therefore God gave them over in the sinful desires…

Romans 1:26 Because of this, God gave them over to shameful lusts…

Romans 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind

Genesis 13:12 Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom.

Genesis 13:13 Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the LORD.

II. We Are Instructed To Develop A Lifestyle Of Thankfulness

Ephesians 5:20 …always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ.

Daniel 6:10 …Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before.

Daniel 6:19 At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lions' den.

Daniel 6:23 The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him, because he had trusted in his God.

III. Thankfulness Will Bring Us Out Of Sorrow And Depression

Psalms 30:11 You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy…

Psalms 30:12 …that my heart may sing to you and not be silent. O LORD my God, I will give you thanks forever.

Psalms 92:1 It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High…

Psalms 92:4 For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.


November-30-2008

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương