Lời mở đầu 1 Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động 3tải về 0.73 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.73 Mb.
#1369
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Đồ án tốt nghiệp Mục Lục

MỤC LỤC

Mục lục I

Danh sánh hình vẽ V

Danh sánh bảng biểu VIII

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp(tiếng Việt) IX

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp(tiếng Anh) XI

Thuật ngữ viết tắt XIII

Lời mở đầu 1

Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ I 4

1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ II 6

1.3.1 Đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA 6

1.3.2 Đa truy cập phân chia theo mã CDMA 8

1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ III 10

1.5 Kết luận chương 1 14Chương2:Công nghệ di động thế hệ 3 WCDMA 15

2.1 Giới thiệu công nghệ WCDMA 15

2.2 Cấu trúc mạng WCDMA 18

2.2.1 Mạng truy nhập vô tuyến UTRAN 21

2.2.1.1 Đặc trưng của UTRAN 22

2.2.1.2 Bộ điều khiển mạng vô tuyến UTRAN 22

2.2.1.3 NodeB 23

2.2.2 Giao diện vô tuyến 23

2.2.2.1 Giao diện UTRAN-CN, Iu 24

2.2.2.2 Giao diện RNC – RNC, IUr 25

2.2.2.3 Giao diện RNC – Node B, IUb 26

2.3 Kết luận chương 2: 26Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật trong WCDMA 27

3.1 Giới thiệu 27

3.2 Mã hóa 27

3.2.1 Mã vòng hay mã phát hiện lỗi 27

3.2.2 Mã xoắn 29

3.2.3 Mã Turbo 30

3.3 Kỹ thuật trải phổ 30

3.3.1 Giới thiệu 30

3.3.2 Nguyên lý trải phổ trực tiếp DSSS 31

3.3.3 Mã trải phổ và quá trình đồng bộ mã trải phổ 33

3.3.3.1 Trải phổ và ngẫu nhiên hóa 33

3.3.3.2 Đồng bộ mã trải phổ 39

3.4 Truy nhập gói trong WCDMA 41

3.4.1 Tổng quan về truy nhập gói trong W-CDMA 41

3.4.2 Các phương pháp lập biểu gói 42

3.4.2.1 Lập biểu phân chia theo thời gian 42

3.4.2.2 Lập biểu phân chia theo mã 43

3.5 Tìm nhận ô 43

3.5.1 Phương pháp tìm nhận ô theo ba bước 45

3.5.2 Tìm nhận ô lân cận trong thời gian thông tin ở chế độ tích cực 45

3.5.3 Tìm nhận ô lân cận trong chế độ rỗi 46

3.6 Phân tập đa đường 47

3.6.1 Kỹ thuật thu RAKE 50

3.7 Cấu trúc phân kênh của WCDMA 51

3.7.1 Kênh vật lý 52

3.7.1.1 Kênh vật lý riêng đường lên 52

3.7.1.2 Kênh vật lý chung đường lên 55

3.7.1.3 Kênh vật lý riêng đường xuống (DPCH) 59

3.7.2 Kênh truyền tải 64

3.7.2.1 Kênh truyền tải riêng 64

3.7.2.2 Kênh truyền tải chung 64

3.7.2.3 Sắp xếp kênh truyền tải lên kênh vật lý 66

3.8 Kỹ thuật chuyển giao 67

3.8.1 Mục đích của chuyển giao 67

3.8.2 Chuyển giao mềm 67

3.8.3 Chuyển giao mềm hơn 69

3.8.4 Chuyển giao mềm-mềm hơn 70

3.8.5 Chuyển giao cứng 71

3.8.6 Trình tự của chuyển giao 73

3.9 Điều khiển công suất 75

3.9.1 Điều chỉnh công suất đường lên 75

3.9.1.1.Thăm dò truy nhập 75

3.9.1.2 Vòng điều khiển mở 76

3.9.1.3 Vòng điều khiển khép kín 77

3.9.1.4 Quá trình thực hiện vòng điều khiển mở và

vòng điều khiển khép kín 80

3.9.2 Điều chỉnh công suất trên đường truyền xuống 82

3.9.3 Phương pháp điều khiển công suất theo bước động DSSPC 82

3.9.3.1 Khái niệm và lợi ích của Độ dự trữ, cửa sổ công suất 82

3.9.3.2 Sự hoạt động của mạng 85

3.9.3.3 Sự hoạt động của UE 86

3.9.4Phương pháp điều khiển công suất phân tán DPC 89

3.9.4.1 Mô hình hệ thống 89

3.9.4.2 Thuật toán điều khiển công suất phân tán 90

3.10 Kết luận chương3 91

Chương 4: Mô phỏng quá trình chuyển giao và thủ tục thực hiện cuộc gọi trong WCDMA 92

4.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VB 6.0 92

4.2 Các module 92

4.3 Kết luận chương 4 97Chương 5: Công nghệ HSDPA 98

5.1 Giới thiệu về HSDPA 98

5.2 Những cải tiến quan trọng của HSDPA so với WCDMA 100

5.3 Nguyên lý hoạt động của HSDPA 102

5.4 Cấu trúc HSDPA 104

5.4.1 Mô hình giao thức HSDPA 104

5.4.2 Cấu trúc kênh 105

5.4.2.1 Kênh vật lý chia sẻ đường xuống tốc độ cao: HS-PDSCH 105

5.4.2.2 Kênh điều khiển vật lý tốc độ cao: HS-DPCCH 109

5.5 Các kỹ thuật sử dụng trong HSDPA 111

5.5.1 Điều chế và Mã hoá thích ứng-Kỹ thuật truyền dẫn đa mã  111

5.5.2 Kỹ thuật H- ARQ 113

5.6 Kết luận chương 5 : 116

Kết luận 117

Tài liệu tham khảo 119

Phụ lục

DANH SÁCH HÌNH VẼ

----o00o----

Số hiệu hình

Tên hình

Trang

1.1

Hệ thống điện thoại di động

3

1.2

Khái niệm về hệ thống FDMA

5

1.3

Khái niệm về hệ thống TDMA

7

1.4

Khái niệm về hệ thống CDMA

9

1.5

Lộ trình phát triển của hệ thống thông tin di động lên 3G

10

2.1

Cấu trúc mạng WCDMA

18

2.2

Cấu trúc của UMTS

22

2.3

Mô hình tổng quát các giao diện vô tuyến của UTRAN

24

3.1

Mạch mã hóa vòng với đa thức sinh

g(x) = 1 + g1x + g2x2 + ...+ gn-k-1xn-k-1 + xn-k28

3.2

Quá trình trải phổ và giải trải phổ

32

3.3

Mã OVSF

33

3.4

Mạch thanh ghi dịch tạo chuỗi PN

36

3.5

Đặc trưng của một phiên dịch vụ gói

42

3.6

Lưu đồ tìm nhận ô theo 3 bước

45

3.7

Thuật toán tìm nhận ô tốc độ cao theo chế độ rỗi

47

3.8

Các loại phân tận trong WCDMA

49

3.9

Máy thu quét (Rake receiver)

51

3.10

Cấu trúc khung vô tuyến của DPDCH/DPCCH đường lên

53

3.11

Số thứ tự các khe truy nhập RACH và khoảng cách giữa chúng

56

3.12

Cấu trúc phát truy nhập ngẫu nhiên

56

3.13

Cấu trúc khung vô tuyến phần bản tin RACH

57

3.14

Cấu trúc phát đa truy nhập ngẫu nhiên CPCH

58

3.15

Cấu trúc khung của DPCH đường xuống

59

3.16

Cấu trúc khung của kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp

60

3.17

Cấu trúc khung của S-CCPCH

61

3.18

Cấu trúc khung kênh đồng bộ

62

3.19

Cấu trúc khung của PDSCH

63

3.20

Cấu trúc kênh chỉ thị bắt AICH

63

3.21

Cấu trúc kênh chỉ thị tìm gọi

64

3.22

Sắp xếp các kênh truyền tải lên các kênh vật lý

66

3.23

Chuyển giao mềm 2 đường

68

3.24

Chuyển giao mềm 3 đường

69

3.25

Chuyển giao mềm hơn

70

3.26

Chuyển giao mềm –mềm hơn

71

3.27

Chuyển giao cứng cùng tần số

72

3.28

Chuyển giao cứng khác tần số

73

3.29

Quá trình chuyển giao

75

3.30

Vòng điều khiển trong và vòng điều khiển ngoài

79

3.31

Điều chỉnh công suất đường truyền lên được thực hiện bởi trạm gốc

81

3.32

Điều chỉnh công suất đường truyền lên được thực hiện bởi máy di động

82

3.33

Dự trữ SIR đối với các chất lượng dịch vụ khác nhau

83

3.34

Thuật toán tạo lập TPC trong DSSPC

85

3.35

Mô hình chung của DSSPC đối với điều khiển công suất đường lên

87

4.1

Module Các giải pháp kỹ thuật sử dụng trong WCDMA-HSDPA

92

4.2

Module Cấu trúc mạng WCDMA

93

4.3

Module Road to 3G

94

4.4

Module Thủ tục thực hiện cuộc gọi

95

4.5

Module Quá trình chuyển giao mềm

96

5.1

Biểu đồ cột so sánh thời gian download của các công nghệ

99


5.2

Các tính năng cơ bản của HSDPA khi so sánh với WCDMA

100

5.3

Nguyên lý hoạt động cơ bản của HSDPA

102

5.4

Kiến trúc giao diện vô tuyến của kênh truyền tải HS-DSCH

104

5.5

Giao diện vô tuyến của HSDPA

105

5.6

Thời gian và bộ mã được chia sẻ trong HS-DSCH

106

5.7

Trạng thái kênh của các user

107

5.8

Hệ thống trong trường hợp 1 kênh HS-SCCH và phân chia đa thời gian

109

5.9

Cấu trúc kênh HS-DPCCH

109

5.10

Hoạt động của giao thức SAW 4 kênh

114

5.11

Quá trình truyền lại khối dữ liệu IR

115DANH SÁCH BẢNG BIỂU

----o00o----

Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

1.1

Từ GSM lên 3G

11

1.2

Từ CDMAOne lên 3G

12

1.3

Bảng so sánh các công nghệ di động và tốc độ truyền dữ liệu

13

2.1

Các thông số chính của WCDMA

17

3.1

Bảng tạo ra mã ngẫu nhiên với đa thức tạo mã

G(x) =38

3.2

Bảng tra cứu ứng dụng DSSPC

54

3.3

Cấu trúc các trường của DPDCH

55

3.4

Các trường số liệu của phần bản tin RACH

57

3.5

Trường điều khiển phần bản tin RACH

57

3.6

Bảng tra cứu ứng dụng DSSPC

87

5.1

Lược đồ mã hoá điều chế của HSDPA và tốc độ bit tối đa khả dụng với mỗi mã

113


TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Tiếng Việt)

----o00o----

Đồ án gồm có 5 chương:

Chương 1 : Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động

Chương này em trình bày quá trình phát triển của các hệ thống di động:

Hệ thống thông tin di động ra đời vào cuối năm 1940, đến nay thì trải qua nhiều thế hệ.

Thế hệ di động thứ I là hệ thống thông tin tương tự sử dụng

- Đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA

Thế hệ di động thứ II ra đời đáp ứng kịp thời số lượng thuê bao di động dựa trên công nghệ điều chế số với việc sử dụng 2 phương pháp đa truy nhập:

- Đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA

- Đa truy nhập phân chia theo mã CDMA

Thế hệ di động thứ III là bước đột phá trong công nghệ di động nó nâng tốc độ bit từ 9.5 Kbps lên 2Mbps dựa trên nền tảng là công nghệ trải phổ trực tiếp

Chương 2: Công nghệ di động WCDMA

Nội dung chương này em sẽ trình bày khái quát về công nghệ WCDMA cũng như thay đổi cơ bản về cấu trúc mạng so với GSM.

Hệ thống WCDMA được xây dựng dựa trên cơ sở mang GPRS với cách thêm mạng truy nhập vô tuyến UTRAN. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần trong cấu trúc mang WCDMA đồng thời cũng trình bày một cách khái quát về các giao diện vô tuyến cơ bản trong WCDMA.

Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật trong WCDMA

Chương này em sẽ đền cập đến các giải pháp kĩ thuật được sử dụng để mang tới cho WCDM những ưu điểm so với thế hệ di động trước đây. Đó là các kỹ thuật mã hóa , truy nhập gói, tìm nhận ô và đặc biệt các kỹ thuật trải phổ, chuyển giao và điều khiển công suất.Chương 4: Mô phỏng quá trình chuyển giao và thủ tục thực hiện cuộc gọi trong WCDMA

Trình bày chương trình mô phỏng quá trình chuyển giao mềm và quá trình thực hiện cuộc gọi được sử dụng trong WCDMA…Chương 5 : Công nghệ HSDPA

Nội dung chương này em trình bày khái quát về HSDPA cũng như những thay đổi của công nghệ HSDPA so với WCDMA. Công nghệ HSDPA là công nghệ dựa trên nền tảng WCDMA nhưng được tối ưu hóa cho các ứng dụng dữ liệu chuyển mạch gói.

Công nghệ HSDPA nâng tốc độ truyền dữ liệu lên 14.4Mbps. Để làm được những thay đổi đó thì các công nghệ chuyển giao mềm, điều khiển công suất, truyền với tốc độ thay đổi được thay bằng các công nghệ như điều chế mà mã hóa thích ứng, khe thời gian giảm xuống còn 2ms, Truyền dẫn đa mã, yêu cầu gửi tự động phối hợp HARQ.Abstract Graduation Project (English)

----o00o----

The project includes 5 chapters:

Chapter 1: The development process of mobile communications system

The content of 1st chapter about The development process of mobile communications system

The mobile communications system was born in 1940 and now it has gone through many generations.

The first Generation is analog communitions system and it uses:

- Frequency division multiple access FDMA

The second Generation adapts for increase of subscriber based on digital modulation technique with using two multiple access solutions

- Time division multiple access TDMA

- Code division multiple access CDMA

The third Generation breaks through about mobile technology ,it increases bit rate from 9.5 Kbps to 2Mbps based on Direct Sequence Spreading Spectrum technique.

Chapter 2: WCDMA mobile technology

The content of 2nd chapter about basic problem of third generation mobile communications system :w-cdma and the basic change about network architecture compared with GSM

WCDMA system have been constructed on basis GPRS network with adding UMTS Terrestrial Radio Acces Network(UTRAN)

Let’s learn about components of WCDMA network architecture and presented about radio interface and layers in WCDMAChapter 3 : Technical Solutions in WCDMA

The content of this chapter studies about Technical Solutions in WCDMA with unique advantages compared with previous mobile generations: coding technique, access package…and special is Direct Sequence Spreading Spectrum technique and handover, power controlChapter 4: Emolution progam about handover and calls process are used in WCDMA…

The Chapter presents emolution progam about handover and calls process are used in WCDMA…Chapter 5:HSDPA technology

The content is about basic HSDPA anh changes in technology compared to WCDMA . HSDPA technology based on the WCDMA platform optimized for applications data transfer circuit package.

HSDPA technology improves speed data transfer up to 14.4Mbps. To make the changes that the technology handover, power control, with transmission speed of change is replaced by technologies such as Transmission Time Interval reduced to 2ms,transmission multicode, Hybrid Automatic Repeat Request -HARQ

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

1G 1 Generation

Thế hệ di động thứ 12G 2 Generation

Thế hệ di động thứ 23G 3 Generation

Thế hệ di động thứ 33.5G 3.5 Generation

Thế hệ di động thứ 3.5A
AMC Adaptive Modulation and Coding

Điều chế và mã hóa thích ứngAMPS Advanced Mobile Phone System

Hệ thống điện thoại di động tiên tiếnARQ Automatic Repeat Request

Yêu cầu lặp lại tự động.B

BCCH Broadcast Control Channel

Kênh quảng bá điều khiểnBCH Broadcast Channel

Kênh quảng bá

BER Bit Error Ratio

Tỷ số bit lỗi.BPSK Binary Phase Shift Keying

Khóa dịch pha nhị phân.BS Base Station

Trạm gốc


BSC Base Station Controller

Bộ điều khiển trạm gốcBTS Base Tranceiver Station

Trạm vô tuyến gốc.C

CC Chase Combining

Kết hợp khuôn

CCCH Common Control Channel

Kênh điều khiển chungCCH Common Control Chanel

Kênh điều khiển chungCCH Common chanel

Kênh truyền tải chungCDMA Code Division Multiple Acces

Đa truy cập chia theo mãCN Core network

Mạng lõi


CPCH Common Control Physical Chanel

Kênh vật lý điều khiển chung.CPICH Common Pilot Chanel

Kênh hoa tiêu chung.CQI Channel Quality Indicator

Chỉ thị chất lượng kênhCS Circuit Switch

Chuyển mạch kênhCTCH Common Traffic Chanel

Kênh lưu lượng chungКаталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id24231 50525
UploadDocument server07 id24231 50525 -> ĐẠi học quốc gia thành phố HỒ chí minh trưỜng đẠi học kinh tế luậT
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Dự án vie/61/94 Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu ở Việt Nam nguyên tắc marketing
UploadDocument server07 id24231 50525 -> MỤc lục phòng tổ chức nhân sự VÀ tiền lưƠng 11 phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ 12 trung tâm thông tin và CÔng nghệ tin họC 12
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Tại các thị trường Nhật, eu, Hoa Kỳ
UploadDocument server07 id24231 50525 -> TÀi liệu tham khảo môn học tư TƯỞng hồ chí minh phần: Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh TÀi liệU ĐỌc thêM
UploadDocument server07 id24231 50525 -> THỜi kì SƠ khai củA ĐIỆn từ HỌC: 2 những phát hiệN ĐẦu tiên về ĐIỆn và TỪ CỦa ngưỜi hy lạP: 2
UploadDocument server07 id24231 50525 -> MỤc lục danh mục bảng danh mục hình chưƠng I. TỔng quan về CÔng ty 1 SỰ HÌnh thành và phát triển của công ty
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Nghiên cứU ĐẶC ĐIỂm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh việN Đa khoa trung ƣƠng thái nguyêN

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương