Lời mở đầu 1 Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động 3tải về 0.73 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

mh = 1

Case 1: al22(0).Visible = Trueal22(1).Visible = False

mh = 0


End Select

End Sub
Private Sub Timer17_Timer()

Select Case nk

Case 0: al23.Visible = False

nk = 1

Case 1: al23.Visible = Truenk = 0

End Select

End Sub
Private Sub Timer18_Timer()

Dim i As Integer

z8 = z8 + 1

If ml > 2 Then

For nl = 0 To 2

m23(nl).Visible = False

ml = 0

Next nl


Exit Sub

End If


m23(ml).Visible = True

ml = ml + 1

Select Case z8

Case 0:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 1:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

Case 2:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 3:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

Case 4:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 5:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

End Select

If z8 = 5 Then

Timer19.Enabled = True

Timer18.Enabled = False

For i = 0 To 2

m23(i).Visible = False

Next i


img9(0).Visible = False

img9(1).Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer19_Timer()Dim i As Integer

z9 = z9 + 1

If mq > 5 Then

For nq = 0 To 5

m24(nq).Visible = False

mq = 0


Next nq

Exit Sub


End If

m24(mq).Visible = True

mq = mq + 1

Select Case z9

Case 0:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 1:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 2:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 3:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 4:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 5:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 6:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 7:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 8:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

End Select

If z9 = 8 Then

Timer19.Enabled = False

Timer20.Enabled = True

Timer8.Enabled = False

img6(0).Visible = False

img6(1).Visible = False

For i = 0 To 5

m15(i).Visible = False

m24(i).Visible = False

Next i


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = False

End If

End Sub


Private Sub Timer20_Timer()

Dim i As Integer

z10 = z10 + 1

If mr > 5 Then

For nr = 0 To 5

m25(nr).Visible = False

m16(nr).Visible = False

mr = 0


Next nr

Exit Sub


End If

m25(mr).Visible = True

m16(mr).Visible = True

mr = mr + 1

Select Case z10

Case 0:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 1:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 2:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 3:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 4:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 5:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 6:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 7:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 8:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

End Select

If z10 = 8 Then

Timer20.Enabled = False

Timer21.Enabled = True

Timer23.Enabled = True

cmdtd.Enabled = True

For i = 0 To 5

m25(i).Visible = False

m16(i).Visible = False

Next i


img11(0).Visible = False

img11(1).Visible = False

End If

End Sub


Private Sub Timer21_Timer()
If mw > 11 Then

For nw = 0 To 11

m7(nw).Visible = False

mw = 0


Next nw

Exit Sub


End If

m7(mw).Visible = True

mw = mw + 1

If z13 < 9 Then

z13 = z13 + 1

If u = 0 Then

img12(0).Visible = True

img12(1).Visible = False

u = 1

Else: img12(1).Visible = Trueimg12(0).Visible = False

u = 0


End If

End If


If z13 = 9 Then

img12(1).Visible = False

img12(0).Visible = False

End If
End Sub


Private Sub Timer22_Timer()

z11 = z11 + 1

If my > 5 Then

For ny = 0 To 5

mn1(ny).Visible = False

my = 0


Next ny

Exit Sub


End If

mn1(my).Visible = True

my = my + 1

If z11 = 8 Then

Timer22.Enabled = False

Timer24.Enabled = True

For i = 0 To 5

mn1(i).Visible = False

Next i

End If


End Sub
Private Sub Timer23_Timer()

If mu > 11 Then

For nu = 0 To 11

m8(nu).Visible = False

mu = 0

Next nu


Exit Sub

End If


m8(mu).Visible = True

mu = mu + 1

img15.Visible = True

End Sub
Private Sub Timer24_Timer()

Dim i As Integer

z12 = z12 + 1

If mo > 5 Then

For no = 0 To 5

mn2(no).Visible = False

mo = 0


Next no

Exit Sub


End If

mn2(mo).Visible = True

mo = mo + 1

If z12 = 8 Then

Timer23.Enabled = False

img15.Visible = False

For i = 0 To 11

m8(i).Visible = False

Next i

Timer24.Enabled = FalseFor i = 0 To 2

mn2(i).Visible = False

Next i

For i = 0 To 11m8(i).Visible = False

Next i


Timer15.Enabled = False

Timer16.Enabled = False

Timer17.Enabled = False

For i = 0 To 1

al22(i).Visible = False

Next


al21.Visible = False

al23.Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer3_Timer()Dim k As Integer

z1 = z1 + 1

If ma > 2 Then

For na = 0 To 2

m1(na).Visible = False

ma = 0


Next na

Exit Sub


End If

m1(ma).Visible = True

ma = ma + 1

Select Case z1

Case 0:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 1:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

Case 2:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 3:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

Case 4:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 5:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

End Select

If z1 = 5 Then

z1 = 0

ma = 0


Timer3.Enabled = False

Timer4.Enabled = True

For t1 = 0 To 2

m1(t1).Visible = False

Next t1

img1(0).Visible = Falseimg1(1).Visible = False

End If


End Sub

Private Sub Timer4_Timer()

Dim i As Integer

z2 = z2 + 1

If mb > 2 Then

For nb = 0 To 2

m11(nb).Visible = False

mb = 0


Next nb

Exit Sub


End If

m11(mb).Visible = True

mb = mb + 1

Select Case z2

Case 0:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 1:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

Case 2:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 3:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

Case 4:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 5:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

End Select

If z2 = 5 Then

Timer5.Enabled = True

Timer4.Enabled = False

For i = 0 To 2

m11(i).Visible = False

Next i

img2(0).Visible = Falseimg2(1).Visible = False

End If


End Sub
Private Sub Timer5_Timer()

Dim i As Integer

z3 = z3 + 1

If mc > 5 Then

For nc = 0 To 5

m12(nc).Visible = False

mc = 0

Next nc


Exit Sub

End If


m12(mc).Visible = True

mc = mc + 1

Select Case z3

Case 0:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 1:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 2:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 3:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 4:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 5:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 6:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 7:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 8:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

End Select

If z3 = 8 Then

Timer6.Enabled = True

Timer5.Enabled = False

For i = 0 To 5

m12(i).Visible = False

Next i

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = False

End If


End Sub

Private Sub Timer6_Timer()

Dim i As Integer

z4 = z4 + 1

If md > 5 Then

For nd = 0 To 5

m13(nd).Visible = False

md = 0


Next nd

Exit Sub


End If

m13(md).Visible = True

md = md + 1

Select Case z4

Case 0:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 1:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 2:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 3:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 4:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 5:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 6:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 7:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 8:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

End Select

If z4 = 8 Then

Timer6.Enabled = False

Timer7.Enabled = True

For i = 0 To 5

m13(i).Visible = False

Next i


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer7_Timer()Dim i As Integer

z5 = z5 + 1

If mf > 5 Then

For nf = 0 To 5

m14(nf).Visible = False

mf = 0


Next nf

Exit Sub


End If

m14(mf).Visible = True

mf = mf + 1

Select Case z5

Case 0:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 1:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 2:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 3:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 4:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 5:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 6:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 7:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 8:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

End Select

If z5 = 8 Then

Timer7.Enabled = False

Timer8.Enabled = True

Timer9.Enabled = True

For i = 0 To 5

m14(i).Visible = False

Next i

img5(0).Visible = Falseimg5(1).Visible = False

End If


End Sub
Private Sub Timer8_Timer()

If mg > 5 Then

For ng = 0 To 5

m15(ng).Visible = False

mg = 0

Next ng


Exit Sub

End If


m15(mg).Visible = True

mg = mg + 1

If h = 0 Then

img6(0).Visible = True

img6(1).Visible = False

h = 1


Else: img6(1).Visible = True

img6(0).Visible = False

h = 0

End If


End Sub

Private Sub Timer9_Timer()

Dim i As Integer

z6 = z6 + 1

If mi > 5 Then

For ni = 0 To 5

m21(ni).Visible = False

mi = 0


Next ni

Exit Sub


End If

m21(mi).Visible = True

mi = mi + 1

Select Case z6

Case 0:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 1:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 2:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 3:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 4:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 5:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 6:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 7:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 8:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

End Select

If z6 = 8 Then

If opt(0).Value = True Then

Timer15.Enabled = True

End If


If opt(1).Value = True Then

Timer16.Enabled = True

End If

If opt(2).Value = True ThenTimer17.Enabled = True

End If


Timer14.Enabled = True

Timer9.Enabled = False

For i = 0 To 5

m21(i).Visible = False

Next i

img7(0).Visible = Falseimg7(1).Visible = False

End If


End Sub


  • SVTH : Nguyễn Hải Quân –ĐTVT28 GVHD :Th.S Đặng Thị Từ Mỹ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương