Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG VIII : TÖÔNG ÖNG TRÖÔÛNG LAÕO VANGÌSAtải về 1.75 Mb.
trang22/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

CHÖÔNG VIII : TÖÔNG ÖNG TRÖÔÛNG LAÕO VANGÌSA

I. XUAÁT LY (S.i,185)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Toân giaû Vangìsa truù ôû AØlavi, taïi ngoâi ñeàn ôû Aggaølava, cuøng vôùi Toân giaû Nigrodha Kappa, laø vò giaùo thoï sö.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû Vangìsa laø taân Tyû-kheo, xuaát gia chöa bao laâu, ñöôïc ôû laïi ñeå coi ngoâi tònh xaù.

3) Roài moät soá ñoâng phuï nöõ, sau khi trang ñieåm, ñi ñeán khu vöôøn ñeå xem tònh xaù.

4) Toân giaû Vangìsa thaáy caùc phuï nöõ aáy, taâm sanh baát maõn, bò loøng duïc quaáy phaù.

5) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Thaät baát lôïi cho ta! Thaät khoâng lôïi cho ta! Thaät baát haïnh cho ta! Thaät khoâng may cho ta! Vì raèng taâm sanh baát maõn nôi ta, vaø ta bò loøng duïc quaáy phaù. Laøm theá naøo ngay hieän taïi coù ngöôøi khaùc coù theå ñoaïn tröø baát maõn nôi ta vaø laøm khôûi leân thoûa maõn cho ta? Hay laø ta töï mình ñoaïn tröø baát maõn nôi ta vaø laøm cho thoûa maõn khôûi leân cho ta?”

6) Roài Toân giaû Vangìsa sau khi töï mình ñoaïn tröø baát maõn vaø laøm cho thoûa maõn khôûi leân, lieàn ngay trong luùc aáy, noùi leân nhöõng baøi keä naøy:Vôùi ta ñaõ xuaát gia,

Boû nhaø, soáng khoâng nhaø,

Taâm tö nay chaïy loaïn,

Khôûi leân töø ñen toái.

Con nhaø baäc thöôïng löu,

Thieän xaûo trong cung phaùp,

Ngaøn ngöôøi baén töù phía,

Vaãn khoâng boû chaïy loaïn.

Neáu phuï nöõ coù ñeán,

Daàu nhieàu hôn, ñoâng hôn,

Seõ khoâng naõo loaïn ta,

Vì ta truù Chaùnh phaùp,

Chính ta töøng ñöôïc nghe,

Phaät, doøng hoï maët trôøi,

Thuyeát giaûng Nieát-baøn ñaïo,

ÔÛ ñaây ta öa thích.

Neáu ta truù nhö vaäy,

AÙc ma, OÂng coù ñeán,

Sôû haønh ta laø vaäy,

OÂng ñaâu thaáy ñöôøng ta,

II. KHOÂNG KHOAÙI: Arati (S.i,186)

1) Moät thôøi...,...

2) Toân giaû Vangìsa truù ôû AØlavi, taïi ngoâi ñeàn ôû Aggaøvi cuøng vôùi giaùo thoï sö Toân giaû Nigrodha Kappa.

3) Luùc baáy giôø, Toân giaû Nigrodha Kappa sau buoåi aên, treân con ñöôøng khaát thöïc trôû veà, ñi vaøo tònh xaù vaø khoâng ra khoûi tònh xaù cho ñeán chieàu hay ngaøy mai.

4) Luùc baáy giôø Toân giaû Vangìa taâm sanh baát maõn, bò loøng duïc quaáy phaù.

5) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Thaät baát lôïi cho ta! Thaät baát lôïi cho ta! Thaät khoâng lôïi cho ta! Thaät baát haïnh cho ta! Thaät khoâng may cho ta! Vì raèng taâm sanh baát maõn nôi ta, vaø ta bò loøng duïc quaáy phaù. Laøm theá naøo ngay hieän taïi coù ngöôøi khaùc coù theå ñoaïn tröø baát maõn nôi ta vaø laøm khôûi leân thoûa maõn cho ta? Hay laø ta töï mình ñoaïn tröø baát maõn nôi ta vaø laøm cho thoûa maõn khôûi leân cho ta?”

6) Roài Toân giaû Vangìsa sau khi töï mình ñoaïn tröø baát maõn vaø laøm thoûa maõn khôûi leân, lieàn ngay trong luùc aáy noùi leân baøi keä naøy:

Ta boû laïc, baát laïc,

Moïi taâm tö gia söï,

Khoâng taïo moät choã naøo,

Thaønh cô sôû tham duïc.

Ai thoaùt khoûi röøng tham,

Thoaùt ly moïi tham duïc,

Ly tham khoâng ñaém tröôùc,

Xöùng danh chôn Tyû-kheo.

Phaøm ñòa giôùi, khoâng giôùi,

Caû saéc giôùi trong ñôøi,

Moïi vaät ñeàu bieán hoaïi,

Moïi söï ñeàu voâ thöôøng.

Ai hieåu bieát nhö vaäy,

Sôû haønh seõ chaân chính.

Chuùng sanh thöôøng chaáp tröôùc,

Ñoái vôùi caùc sanh y,

Ñoái vaät hoï thaáy, nghe

Hoï ngöûi, neám, xuùc chaïm.

ÔÛ ñaây, ai ñoaïn duïc,

Taâm tö khoâng nhieãm oâ,

Khoâng maéc dính choã naøy,

Vò aáy danh Maâu-ni.

Ñoái vôùi saùu möôi phaùp,

Thuoäc voïng töôûng phi phaùp,

Phaøm phu thöôøng chaáp tröôùc,

Chaáp thuû vaø tham ñaém.

Tyû-kheo khoâng phieàn naõo,

Khoâng noùi lôøi aùc ngöõ,

Saùng suoát, taâm thöôøng ñònh,

Khoâng doái traù, thaän troïng,

Thoaùt ly moïi tham aùi.

Vò Maâu-ni chöùng ñaït,

Caûnh Nieát-baøn tòch tònh,

Chôø ñoùn thôøi meänh chung,

Vôùi taâm tö vaéng laëng,

Thanh thoaùt nhaäp Nieát-baøn.

III. KHINH MIEÄT KEÛ OÂN HOØA: Pessalaø Atimannanaø (S.i,187)

1) Moät thôøi Toân giaû Vangìsa truù ôû AØlavi, taïi ñeàn Aggaølavi, cuøng vôùi giaùo thoï sö laø Toân giaû Nigrodha Kappa.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû Vangìsa thöôøng hay khinh mieät caùc vò Tyû- kheo oân hoøa khaùc vì khaû naêng bieät taøi cuûa mình.

3) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Thaät baát lôïi cho ta! Thaät khoâng lôïi cho ta! Thaät baát haïnh cho ta! Thaät khoâng may cho ta! Vì raèng ta khinh mieät caùc vò Tyû-kheo oân hoøa khaùc vì khaû naêng bieän taøi cuûa ta”.

4) Roài Toân giaû Vangìsa, töï hoái traùch mình, lieàn ngay khi aáy, noùi leân nhöõng baøi keä naøy:

Ñeä töû Gotama,

Haõy töø boû kieâu maïn,

Vaø cuõng töï boû luoân,

Con ñöôøng ñeán kieâu maïn.

Neáu hoaøn toaøn ñaém say,

Trong con ñöôøng kieâu maïn,

Seõ töï mình hoái traùch,

Trong thôøi gian laâu daøi.

Nhöõng ai khinh khi ngöôøi,

Vôùi khinh khi kieâu maïn,

Ñi con ñöôøng kieâu maïn,

Seõ ñoïa laïc ñòa nguïc.

Nhöõng ngöôøi aáy saàu khoå,

Trong thôøi gian laâu daøi,

Do kieâu maïn daét daãn,

Phaûi sanh vaøo ñòa nguïc.

Tyû-kheo khoâng bao giôø

Phaûi saàu muoän buoàn thaûm,

Thaéng lôïi treân chaùnh ñaïo,

Sôû haønh ñöôïc chaân chaùnh,

Vò aáy ñöôïc thoï höôûng,

Danh döï vaø an laïc,

Chôn thöïc ñöôïc danh xöng,

Laø baäc höôûng Phaùp laïc.

Do vaäy ôû ñôøi naøy,

Khoâng thoâ laäu, tinh taán

Ñoaïn tröø moïi trieàn caùi,

Soáng thanh tònh trong saïch,

Vaø ñoaïn taän kieâu maïn,

Hoaøn toaøn, khoâng dö thöøa,

Chaám döùt (moïi phieàn naõo),

Vôùi trí tueä quang minh,

Ngaøi ñöôïc xem laø baäc

Soáng tòch tònh an laïc.

IV. AØNANDA (S.i,188)

1) Moät thôøi Toân giaû AØnanda truù ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi tònh xaù oâng Anaøthapinkika (Caáp Coâ Ñoäc).

2) Roài Toân giaû AØnanda vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm y baùt, ñi vaøo Saøvatthi ñeå khaát thöïc vôùi Toân giaû Vangìsa laø Sa-moân thò giaû.

3) Luùc baây giôø Toân giaû Vangìsa taâm sanh baát maõn, bò loøng duïc quaáy phaù.

4) Roài Toân giaû Vangìsa noùi leân baøi keä vôùi Toân giaû AØnanda:

Duïc aùi ñoát chaùy toâi,

Taâm toâi bò thieâu chaùy.

Thaät laø ñieàu toát laønh,

Ñeä töû Gotama,

Vì loøng töø thöông töôûng,

Noùi phaùp tieâu löûa höøng.

(AØnanda):5) Chính vì ñieân ñaûo töôûng,

Taâm OÂng bò thieâu ñoát,

Haõy töø boû tònh töôùng,

Heä luïy ñeán tham duïc,

Nhìn caùc haønh voâ thöôøng,

Khoå ñau, khoâng phaûi ngaõ,

Daäp taét ñaïi tham duïc,

Chôù ñeå bò chaùy daøi;

Haõy tu taâm baát tònh,

Nhöùt taâm, kheùo ñònh tónh,

Tu taäp thaân nieäm truù,

Haønh nhieàu haïnh yeåm ly;

Haõy taäp haïnh voâ töôùng,

Ñoaïn dieät maïn tuøy mieân,

Nhôø quaùn saâu kieâu maïn,

Haïnh OÂng ñöôïc an tònh.

V. KHEÙO NOÙI (S.i,188)

1) Taïi Saøvatthi, Jetavana.

2) Taïi ñaáy, Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo:

– Naøy caùc Tyû-kheo.

3) – Thöa vaâng, Theá Toân.

Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

4) Theá Toân noùi nhö sau:

– Ñaày ñuû boán ñöùc taùnh, naøy caùc Tyû-kheo, lôøi noùi ñöôïc xem laø thieän thuyeát, khoâng phaûi aùc thuyeát, voâ toäi vaø khoâng bò ngöôøi coù trí chæ trích. Theá naøo laø boán?

5) ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, Tyû-kheo noùi lôøi thieän thuyeát, khoâng noùi lôøi aùc thuyeát, noùi lôøi ñuùng phaùp, khoâng noùi lôøi phi phaùp, noùi lôøi aùi ngöõ, khoâng noùi lôøi aùc ngöõ, noùi lôøi chôn ngöõ, khoâng noùi lôøi phi chôn. Ñaày ñuû boán ñöùc tính naøy, naøy caùc Tyû-kheo, lôøi noùi ñöôïc xem laø thieän thuyeát, khoâng phaûi aùc thuyeát, voâ toäi vaø khoâng bò ngöôøi coù trí chæ trích.

6) Theá Toân noùi nhö vaäy. Sau khi noùi nhö vaäy, baäc Thieän Theä, Ñaïo Sö laïi noùi theâm:Baäc Thieän Nhôn daïy raèng:

Thöù nhaát laø thieän thuyeát,

Thöù hai noùi ñuùng phaùp,

Chôù noùi lôøi phi phaùp,

Thöù ba noùi aùi ngöõ,

Chôù noùi lôøi aùc ngöõ,

Thöù tö, noùi chôn thöïc,

Chôù noùi lôøi phi chôn.

7) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay höôùng veà Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

– Theá Toân, haõy soi saùng cho con! Thieän Theä, haõy soi saùng cho con!

8) Theá Toân noùi:

– Naøy Vangìsa, mong raèng OÂng ñöôïc soi saùng!

9) Roài Toân giaû Vangìsa tröôùc maët Theá Toân, noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích ñaùng:Ai noùi leân lôøi gì,

Lôøi aáy khoâng khoå mình,

Laïi khoâng laøm haïi ngöôøi,

Lôøi aáy laø thieän thuyeát.

Ai noùi lôøi aùi ngöõ,

Lôøi noùi khieán hoan hyû,

Lôøi noùi khoâng aùc ñoäc,

Lôøi aáy laø aùi ngöõ.

Caùc lôøi noùi chôn thaät,

Laø lôøi noùi baát töû,

Nhö vaäy laø thöôøng phaùp,

Töø thuôû thaät ngaøn xöa.

Baäc Thieän Nhaân ñöôïc xem,

An truù treân chôn thöïc,

Treân nghóa vaø treân phaùp,

Lôøi ñoàn laø nhö vaäy.

Lôøi ñöùc Phaät noùi leân,

Ñaït an oån Nieát-baøn,

Chaám döùt moïi khoå ñau,

Thaät lôøi noùi toái thöôïng.

VI. SAØRIPUTTA (Xaù-lôïi-phaát) (S.i,189)

1) Moät thôøi Toân giaû Saøriputta truù ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn oâng Anaøthapindika.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû Saøriputta vôùi baøi phaùp thoaïi ñang tuyeân thuyeát, khích leä, laøm cho phaán khôûi, laøm cho hoan hyû caùc Tyû-kheo, vôùi lôøi noùi lòch söï, thoâng suoát, khoâng coù pheàu phaøo, vôùi yù nghóa roõ raøng minh baïch. Vaø caùc vò Tyû-kheo aáy chuù yù, chuù taâm, taäp trung taâm löïc, laéng tai nghe phaùp.

3) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Toân giaû Saøriputta vôùi baøi phaùp thoaïi ñang tuyeân thuyeát, khích leä, laøm cho phaán khôûi, laøm cho hoan hyû caùc Tyû-kheo, vôùi lôøi noùi lòch söï, thoâng suoát, khoâng coù pheàu phaøo, vôùi yù nghóa roõ raøng minh baïch. Vaø caùc vò Tyû-kheo aáy chuù yù, chuù taâm, taäp trung taâm löïc, laéng tai nghe phaùp. Vaäy tröôùc maët Toân giaû Saøriputta, ta haõy noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích ñaùng”.

4) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay höôùng veà Toân giaû Saøriputta vaø noùi vôùi Toân giaû Saøriputta:

– Hieàn giaû Saøriputta, moät vaán ñeà ñeán vôùi toâi. Hieàn giaû Saøriputta, moät vaán ñeà ñeán vôùi toâi.

5) – Mong raèng Hieàn giaû Vangìsa noùi leân vaán ñeà aáy!

6) Roài Toân giaû Vangìsa, tröôùc maët Toân giaû Saøriputta, noùi leân nhöõng lôøi keä taùn thaùn thích ñaùng:Trí tueä thaâm, trí giaûi,

Thieän xaûo ñaïo, phi ñaïo,

Ngaøi Saøriputta,

Laø baäc Ñaïi trí tueä.

Chính Ngaøi ñang thuyeát phaùp,

Cho caùc vò Tyû-kheo.

Ngaøi giaûng caùch toùm taét,

Ngaøi cuõng thuyeát roäng raõi.

Nhö aâm thanh vi dieäu,

Cuûa loaïi chim Saøli,

Lôøi Ngaøi giaûng tuoân traøo,

Tieáng Ngaøi nghe ngoït lòm.

Vôùi gioïng ñieäu aùi luyeán,

EÂm tai, vaø myõ dieäu,

Chuùng laéng tai nghe phaùp,

Taâm phaán khôûi hoan hyû,

Naøy caùc vò Tyû-kheo.

VII. TÖÏ TÖÙ (S.i,190)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi, Pubbaøraøma (Ñoâng Vieân), Migara - maøtu paøsaøda (Loäc Maãu giaûng ñöôøng), cuøng vôùi ñaïi chuùng Tyû-kheo khoaûng naêm traêm vò, taát caû ñeàu chöùng quaû A-la-haùn.

2) Luùc baáy giôø, Theá Toân, nhaân ngaøy traêng troøn Boá-taùt Töï töù, Ngaøi ngoài giöõa trôøi, xung quanh chuùng Tyû-kheo ñoanh vaây.

3) Roài Theá Toân, sau khi nhìn quanh chuùng Tyû-kheo im laëng, lieàn baûo caùc Tyû-kheo:

4) – Naøy caùc Tyû-kheo, nay Ta môøi caùc OÂng noùi leân, caùc OÂng coù ñieàu gì chæ trích Ta hay khoâng, veà thaân hay veà lôøi noùi?

5) Ñöôïc nghe nhö vaäy, Toân giaû Saøriputta töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay vaùi chaøo Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, chuùng con khoâng coù chæ trích gì Theá Toân veà thaân hay veà lôøi noùi. Baïch Theá Toân, con ñöôøng chöa sanh khôûi, Theá Toân laøm cho sanh khôûi; con ñöôøng chöa ñöôïc roõ bieát, Theá Toân laøm cho roõ bieát; con ñöôøng chöa ñöôïc thuyeát giaûng, Theá Toân thuyeát giaûng. Theá Toân bieát ñaïo, hieåu ñaïo, thieän xaûo veà ñaïo; vaø baïch Theá Toân, caùc ñeä töû nay laø nhöõng vò soáng haønh ñaïo, vaø seõ thaønh töïu (nhöõng phaùp aáy) veà sau. Vaø baïch Theá Toân, con xin môøi Theá Toân noùi leân, Theá Toân coù ñieàu gì chæ trích con hay khoâng, veà thaân hay veà lôøi noùi?

6) – Naøy Saøriputta, Ta khoâng coù gì chæ trích OÂng veà thaân, hay veà lôøi noùi. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Ñaïi trí. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Quaûng trí. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Toác trí. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Tieäp trí. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Nhueä trí. Naøy Saøriputta, OÂng laø baäc Theå nhaäp trí. Naøy Saøriputta, ví nhö tröôûng töû, con vua Chuyeån luaân vöông, chôn chaùnh vaän chuyeån baùnh xe ñaõ ñöôïc vua cha vaän chuyeån. Cuõng vaäy, naøy Saøriputta, OÂng chôn chaùnh chuyeån vaän phaùp luaân voâ thöôïng ñaõ ñöôïc Ta chuyeån vaän.

7) – Baïch Theá Toân, neáu Theá Toân khoâng coù gì chæ trích con veà thaân hay veà lôøi noùi, vaäy baïch Theá Toân, ñoái vôùi khoaûng naêm traêm Tyû-kheo naøy, Theá Toân coù gì chæ trích hay khoâng, veà thaân hay veà lôøi noùi?

8) – Naøy Saøriputta, ñoái vôùi khoaûng naêm traêm Tyû-kheo naøy, Ta khoâng coù gì chæ trích veà thaân hay veà lôøi noùi. Naøy Saøriputta, trong khoaûng naêm traêm Tyû-kheo naøy, saùu möôi Tyû-kheo laø baäc Tam minh, saùu möôi Tyû- kheo laø baäc chöùng ñöôïc saùu Thaéng trí, saùu möôi Tyû-kheo laø baäc Caâu giaûi thoaùt, vaø caùc vò coøn laïi laø baäc Tueä giaûi thoaùt.

9) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay vaùi chaøo Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

10) – Baïch Theá Toân, moät vaán ñeà ñeán vôùi con. Baïch Thieän Theä, moät vaán ñeà ñeán vôùi con.

11) Theá Toân noùi:

– Naøy Vangìsa, haõy noùi leân vaán ñeà aáy!

12) Roài Toân giaû Vangìsa tröôùc maët Theá Toân noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích öùng:

Nay ngaøy raèm thanh tònh,

Naêm traêm Tyû-kheo hoïp,

Baäc Thaùnh caét kieát phöôïc,

Voâ phieàn, ñoaïn taùi sanh.

Nhö vua Chuyeån luaân vöông,

Ñaïi thaàn haàu xung quanh,

Du haønh khaép boán phöông,

Ñaát naøy ñeán haûi bieân.

Nhö vaäy, caùc ñeä töû,

Ñaõ chöùng ñöôïc Tam minh,

Saùt haïi ñöôïc töû thaàn,

Nhöõng vò naøy haàu haï,

Baäc thaéng traän chieán tröôøng,

Chuû löõ haønh voâ thöôïng.

Taát caû con Theá Toân,

Khoâng ai laø voâ duïng,

Xin chí thaønh ñaûnh leã,

Baäc nhoå teân khaùt aùi,

Xin taâm thaønh cung kính,

Baäc doøng hoï maët trôøi.

VIII. MOÄT NGAØN VAØ NHIEÀU HÔN (S.i,192)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc) cuøng ñaïi chuùng Tyû-kheo 1.250 vò.

2) Luùc baáy giôø Theá Toân vôùi baøi phaùp thoaïi lieân heä ñeán Nieát-baøn, thuyeát giaûng cho caùc Tyû-kheo, khích leä, laøm cho phaán khôûi, laøm cho hoan hyû. Vaø nhöõng Tyû-kheo aáy chuù taâm, chuù yù, taäp trung taát caû taâm tö, laéng tai nghe phaùp.

3) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Nay Theá Toân vôùi baøi phaùp thoaïi lieân heä ñeán Nieát-baøn, ñang thuyeát giaûng cho caùc Tyû-kheo, khích leä, laøm cho phaán khôûi, laøm cho hoan hyû. Vaø nhöõng Tyû-kheo aáy chuù taâm, chuù yù, taäp trung taát caû taâm tö, laéng tai nghe phaùp. Vaäy tröôùc maët Theá Toân, ta haõy noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích öùng”.

4) Roài Toân giaû Vangìsa, töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay höôùng veà Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, moät vaán ñeà ñeán vôùi con. Baïch Thieän Theä, moät vaán ñeà ñeán vôùi con.

5) Theá Toân ñaùp:

– Naøy Vangìsa, haõy noùi leân vaán ñeà aáy!

6) Roài Toân giaû Vangìsa, tröôùc maët Theá Toân, noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích öùng:

Hôn moät ngaøn Tyû-kheo,

Haàu haï baäc Thieän Theä,

Ngaøi thuyeát phaùp voâ caáu,

Nieát-baøn, khoâng sôï haõi.

Hoï nghe phaùp voâ caáu,

Baäc Chaùnh Giaùc thuyeát giaûng.

Thöôïng thuû chuùng Tyû-kheo,

Baäch Chaùnh Giaùc choùi saùng.

Baïch Theá Toân, Thieän Theä,

Ngaøi thaät baäc Long Töôïng,

Baäc AÅn Só thöù baûy,

Trong caùc vò AÂn Só.

Ngaøi trôû thaønh maây lôùn,

Möa moùc ban ñeä töû.

Con töø nghæ tröa ñeán,

Muoán yeát kieán Ñaïo Sö.

OÂi baäc Ñaïi Anh huøng!

Con laø ñeä töû Ngaøi,

Con teân Vangìsa,

Ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi.

7) – Naøy Vangìsa, nhöõng baøi keä naøy cuûa OÂng, coù phaûi OÂng suy nghó töø tröôùc hay ñöôïc khôûi leân taïi choã?

8) – Baïch Theá Toân, nhöõng baøi keä naøy cuûa con khoâng phaûi suy nghó töø tröôùc, chính ñöôïc khôûi leân taïi choã.

9) – Vaäy naøy Vangìsa, haõy cho nhieàu baøi keä nöõa, khoâng suy nghó töø tröôùc, ñöôïc khôûi leân taïi choã.

10) – Thöa vaâng baïch Theá Toân.

Toân giaû Vangìsa vaâng ñaùp Theá Toân vaø noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn Theá Toân; nhöõng baøi keä chöa ñöôïc suy nghó töø tröôùc:Thaéng aùc ma, taø ñaïo,

Ngaøi soáng chöôùng ngaïi ñoaïn.

Haõy thaáy baäc Giaûi Thoaùt,

Thoaùt ly moïi heä phöôïc,

Phaân tích thaønh töøng phaàn,

Haéc, baïch phaùp phaân minh.

Ngaøi noùi leân con ñöôøng,

Nhieàu phaùp moân khaùc bieät,

Muïc ñích giuùp moïi ngöôøi,

Vöôït qua doøng boäc löu,

Chính treân phaùp baát töû,

Ñöôïc Ngaøi (thöôøng) tuyeân thuyeát.

Chuùng con baäc phaùp kieán,

Vöõng truù khoâng thoái chuyeån,

Baäc taïo döïng quang minh,

Ngaøi thaâm nhaäp (caùc phaùp),

Thaáy ñöôïc choã vöôït qua,

Taát caû moïi kieán xöù.

Sau khi bieát vaø chöùng,

Ngaøi thuyeát toái thöôïng xöù,

Phaùp nhö vaäy kheùo giaûng.

Ai coù theå phoùng daät,

Khi ñöôïc bieát phaùp aáy,

Phaùp kheùo giaûng nhö vaäy?

Do vaäy trong giaùo phaùp,

Ñöùc Theá Toân, Thieän Theä.

Luoân luoân khoâng phoùng daät,

Haõy ñaûnh leã, tu hoïc.

IX. KONDANNA: Kieàu-traàn-nhö (S.i,193)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), taïi Veluvanna (Truùc Laâm), choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Roài Toân giaû Annaøsi Kondanna, sau moät thôøi gian khaù daøi, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, cuùi ñaàu ñaûnh leã chaân Theá Toân, mieäng hoân, tay xoa boùp chaân Theá Toân vaø noùi leân teân cuûa mình:

– Baïch Theá Toân, con laø Kondanna. Baïch Thieän Theä, con laø Kondanna.

3) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Toân giaû Annaøsi Kondanna naøy, sau moät thôøi gian khaù daøi, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, cuùi ñaàu ñaûnh leã chaân Theá Toân, mieäng hoân, tay xoa boùp chaân Theá Toân vaø noùi leân teân cuûa mình: ‘Baïch Theá Toân, con laø Kondanna. Baïch Thieän Theä, con laø Kondanna’. Vaäy ta haõy ôû tröôùc maët Theá Toân, noùi leân nhöõng baøi keä thích öùng taùn thaùn Toân giaû Annaøsi Kondanna”.

4) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y veà moät beân vai, chaép tay höôùng veà Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, moät vaán ñeà ñeán vôùi con. Baïch Thieän Theä, moät vaán ñeà ñeán vôùi con.

5) Theá Toân ñaùp:

– Naøy Vangìsa, haõy noùi leân vaán ñeà aáy!

6) Roài Toân giaû Vangìsa, tröôùc maët Theá Toân, noùi leân nhöõng baøi keä thích öùng taùn thaùn Toân giaû Kondanna:Sau ñöùc Phaät hieän taïi,

Tröôûng laõo ñöôïc chaùnh giaùc,

Chính laø Kondanna,

Nhieät taâm vaø tinh caàn,

Chöùng ñöôïc an laïc truù,

Soáng vieãn ly lieân tuïc,

Thöïc haønh lôøi Sö daïy.

Ñeä töû chöùng ñöôïc gì,

Taát caû Ngaøi chöùng ñöôïc,

Nhôø tu hoïc tinh taán,

Ñaïi uy löïc Ba minh,

Thieän xaûo taâm tö ngöôøi.

Phaät töû Kondanna,

Ñaûnh leã chaân Ñaïo Sö.

X. MOGGALLAØNA: Muïc-kieàn-lieân (S.i,194)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû Raøjagaha, treân söôøn nuùi Isigili, taïi nuùi Haéc Sôn, cuøng vôùi ñaïi chuùng Tyû-kheo Taêng khoaûng naêm traêm vò, taát caû laø baäc A-la-haùn. Toân giaû Mahaø Moggallaøna vôùi taâm cuûa mình bieát ñöôïc taâm caùc vò aáy ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coù sanh y.

2) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Theá Toân nay truù ôû Raøjagaha, treân söôøn nuùi Isigili, taïi Haéc Sôn cuøng vôùi ñaïi chuùng Tyû-kheo khoaûng naêm traêm vò, taát caû laø baäc A-la-haùn. Toân giaû Mahaø Moggallaøna vôùi taâm cuûa mình ñöôïc bieát taâm caùc vò aáy ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coù sanh y. Vaäy ta haõy tröôùc maët Theá Toân noùi leân nhöõng baøi keä thích öùng taùn thaùn Toân giaû Mahaø Moggallaøha”.

3) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay höôùng veà Theá Toân vaø baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, moät vaán ñeà ñeán vôùi con. Baïch Thieän Theä, moät vaán ñeà ñeán vôùi con.

4) Theá Toân ñaùp:

– Naøy Vangìsa, haõy noùi leân vaán ñeà aáy!

5) Roài Toân giaû Vangìsa tröôùc maët Theá Toân, noùi leân nhöõng baøi keä thích öùng taùn thaùn Toân giaû Mahaø Moggallaøna:Cao treân söôøn ñoài nuùi,

Nhöõng vò chöùng Ba minh,

Nhöõng vò ñoaïn töû thaàn,

Caùc ñeä töû haàu haï,

Baäc Thaùnh giaû, Maâu-ni,

Ñaõ vöôït qua ñau khoå.

Ñaïi thaàn löïc Muïc-lieân,

Quaùn taâm caùc vò aáy,

Bieát hoï ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoâng coøn coù sanh y.

Nhö vaäy hoï haàu haï,

Maâu-ni Gotama,

Ngaøi vöôït qua ñau khoå,

Moïi sôû haønh ñaày ñuû,

Moïi ñöùc taùnh veïn toaøn.

XI. GAGGARAØ (S,i,195)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Campaø, treân bôø hoà Gaggaraø vôùi ñaïi chuùng Tyû-kheo khoaûng naêm traêm vò, vôùi baûy traêm nam cö só, vôùi baûy traêm nöõ cö só vaø vaøi ngaøn chö Thieân. Giöõa ñaïi chuùng aáy, Theá Toân choùi saùng vöôït baäc veà quang saéc vaø danh xöng.

2) Roài Toân giaû Vangìsa suy nghó: “Nay Theá Toân truù ôû Campaø, treân bôø hoà Gaggaraø vôùi ñaïi chuùng Tyû-kheo khoaûng naêm traêm vò, vôùi baûy traêm nam cö só, vôùi baûy traêm nöõ cö só vaø vaøi ngaøn chö Thieân. Giöõa ñaïi chuùng aáy, Theá Toân choùi saùng vöôït baäc veà quang saéc vaø danh xöng. Vaäy tröôùc maët Theá Toân, ta haõy noùi leân nhöõng baøi keä taùn thaùn thích öùng”.

3) Roài Toân giaû Vangìsa töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, chaép tay höôùng veà Theá Toân vaø baïch:

– Baïch Theá Toân, moät vaán ñeà ñeán vôùi con. Baïch Thieän Theä, moät vaán ñeà ñeán vôùi con.

4) Theá Toân ñaùp:

– Naøy Vangìsa, haõy noùi leân vaán ñeà aáy!

5) Roài Toân giaû Vangìsa tröôùc maët Theá Toân noùi leân nhöõng baøi keä thích öùng taùn thaùn:Nhö maët traêng giöõa trôøi,

Maây muø ñöôïc queùt saïch,

Choùi saùng nhö maët trôøi,

Thanh tònh, khoâng caáu ueá.

Cuõng vaäy Ngaøi thaät laø

Ñaïi Maâu-ni Hieàn Thaùnh,

Danh xöng Ngaøi saùng choùi,

Vöôït qua moïi theá giôùi.

XII. VANGÌSA (S.i,196)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû Saøvatthi, Jetavana taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc).

2) Luùc baáy giôø Toân giaû Vangìsa, chöùng quaû A-la-haùn khoâng bao laâu, thoï höôûng giaûi thoaùt laïc, ngay trong luùc aáy, noùi leân nhöõng baøi keä naøy:

Thuôû tröôùc ta meâ thô,

Boä haønh khaép moïi nôi,

Töø laøng naøy, thaønh naøy,

Qua laøng khaùc, thaønh khaùc,

Ta thaáy baäc Chaùnh Giaùc,

Tín thaønh ta sanh khôûi.

Ngaøi thuyeát phaùp cho ta,

Veà uaån, xöù vaø giôùi,

Sau khi nghe Chaùnh phaùp,

Ta boû nhaø xuaát gia.

Vì haïnh phuùc soá ñoâng,

Vì thaáy ñaïo haønh ñaïo,

Cho Tyû-kheo Taêng-Ni,

Baäc Maâu-ni giaùc ngoä,

Ngaøi ñaõ chaáp nhaän con,

Ñöôïc thaønh ñaïo vôùi Ngaøi,

Con chöùng ñaït Ba minh,

Haønh trì theo Phaät daïy.

Con bieát ñöôïc ñôøi tröôùc,

Chöùng thieân nhaõn thanh tònh,

Ba minh, thaàn thoâng löïc,

Chöùng ñaït tha taâm thoâng.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương