Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

KINH

TÖÔNG ÖNG BOÄ

TAÄP I


VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU PHAÄT HOÏC VIEÄT NAM

AÁn haønh - 1997
HOÄI ÑOÀNG CHÖÙNG MINH

cuûa

HOÄI ÑOÀNG PHIEÂN DÒCH vaø AÁN HAØNH

ÑAÏI TAÏNG KINH VIEÄT NAM

 1. Hoøa thöôïng THÍCH ÑÖÙC NHUAÄN

 2. Hoøa thöôïng THÍCH ÑOÂN HAÄU

 3. Hoøa thöôïng THÍCH TRÍ TÒNH

 4. Hoøa thöôïng THÍCH MAÄT HIEÅN

 5. Hoøa thöôïng THÍCH HUEÄ THAØNH

 6. Hoøa thöôïng THÍCH GIAÙC NHU

 7. Hoøa thöôïng KIM CÖÔNG TÖÛ

 8. Hoøa Thöôïng THÍCH TAÂM THOÂNG

 9. Hoøa thöôïng THÍCH SIEÂU VIEÄT

 10. Hoøa thöôïng THÍCH MAHAØ SARAY

 11. Hoøa thöôïng THÍCH TRÍ NGHIEÂM


HOÄI ÑOÀNG CHÆ ÑAÏO

PHIEÂN DÒCH vaø AÁN HAØNH

ÑAÏI TAÏNG KINH VIEÄT NAM

– Chuû tòch: Hoøa thöôïng THÍCH MINH CHAÂU

– Phoù chuû tòch: Hoøa thöôïng THÍCH THIEÄN SIEÂU

– Phoù chuû tòch: Hoøa thöôïng KIM CÖÔNG TÖÛ

– Phoù chuû tòch: Hoøa thöôïng THÍCH THANH KIEÅM

– Phoù chuû tòch: Thöôïng toïa THÍCH THANH TÖØ

– Phoù chuû tòch: Thöôïng toïa THÍCH THIEÄN CHAÂU

– Tröôûng ban thö kyù: TT. THÍCH CHÔN THIEÄN

– Tröôûng ban Taøi chaùnh: TT. THÍCH GIAÙC TOAØN

– Tröôûng ban In aán vaø Phaùt haønh: Cö só VOÕ ÑÌNH CÖÔØNG

– Tröôûng ban Töø vöïng Phaät hoïc: Cö só MINH CHI

Nguyeân baûn: PALIVieät dòch: Hoøa thöôïng THÍCH MINH CHAÂU

KINH TÖÔNG ÖNG BOÄ

TAÄP I : THIEÂN COÙ KEÄ

CHÖÔNG I : TÖÔNG ÖNG CHÖ THIEÂN

I. PHAÅM CAÂY LAU

I. BOÄC LÖU (S.I,1)


Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi (Xaù-veä), Jetavana (Thaéng Laâm), taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc).

Roài moät vò Thieân, khi ñeâm ñaõ gaàn taøn, vôùi nhan saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy baïch Theá Toân:

– Thöa Toân giaû, laøm sao Ngaøi vöôït khoûi boäc löu ?

– Naøy Hieàn giaû, khoâng ñöùng laïi, khoâng böôùc tôùi, Ta vöôït khoûi boäc löu.

– Thöa Toân giaû, laøm sao khoâng ñöùng laïi, khoâng böôùc tôùi, Ngaøi vöôït khoûi boäc löu ?

– Naøy Hieàn giaû, khi Ta ñöùng laïi, thôøi Ta chìm xuoáng. Naøy Hieàn giaû, khi Ta böôùc tôùi, thôøi Ta troâi giaït; do vaäy, naøy Hieàn giaû, khoâng ñöùng laïi, khoâng böôùc tôùi, Ta vöôït khoûi boäc löu.

(Vò Thieân):Töø laâu, toâi môùi thaáy.

Baø-la-moân tòch tònh.

Khoâng ñöùng, khoâng böôùc tôùi,

Vöôït chaáp tröôùc ôû ñôøi.

Vò Thieân aáy noùi nhö vaäy vaø baäc Ñaïo Sö chaáp nhaän. Vò Thieân aáy bieát ñöôïc: “Theá Toân ñaõ chaáp nhaän ta”. Vò aáy ñaûnh leã Theá Toân, thaân phía höõu höôùng veà Ngaøi, roài bieán maát taïi choã.II. GIAÛI THOAÙT (Si.2)


... ÔÛ Saøvatthi. Roài moät vò Thieân, khi ñeâm ñaõ gaàn taøn, vôùi nhan saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân. Sau khi ñeán, vò aáy ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy baïch Theá Toân:

– Thöa Toân giaû, Ngaøi coù bieát giaûi thoaùt, thoaùt ly, vieãn ly cho caùc chuùng sanh khoâng ?

– Naøy Hieàn giaû, Ta coù bieát giaûi thoaùt, thoaùt ly, vieãn ly cho caùc chuùng sanh.

– Thöa Toân giaû, nhö theá naøo Ngaøi bieát giaûi thoaùt, thoaùt ly, vieãn ly cho caùc chuùng sanh?Hyû, taùi sanh ñoaïn taän,

Töôûng, thöùc ñöôïc tröø dieät,

Caùc thoï dieät, tòch tònh,

Nhö vaäy naøy Hieàn giaû,

Ta bieát söï giaûi thoaùt,

Thoaùt ly vaø vieãn ly,

Cho caùc loaïi chuùng sanh.

III. ÑÖA ÑEÁN ÑOAÏN TAÄN - (Taïp 36.9. Ñaïi 2,262b. Bieät Taïp 8.7, Ñaïi 2,427b). (S.i,2)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Maïng soáng bò daét daãn,

Tuoåi thoï chaúng laø bao,

Bò daãn ñeán giaø nua,

Khoâng coù nôi döøng böôùc.

Ai ñem taâm quaùn töôûng,

Sôï haõi töû vong naøy,

Haõy laøm caùc coâng ñöùc,

Ñöa ñeán chôn an laïc.

(Theá Toân):Maïng soáng bò daét daãn,

Tuoåi thoï chaúng laø bao,

Bò daãn ñeán giaø nua,

Khoâng coù nôi döøng böôùc.

Ai ñem taâm quaùn töôûng,

Sôï haõi töû vong naøy,

Haõy boû moïi theá lôïi,

Taâm höôùng caàu tòch tònh.

IV. THÔØI GIAN TROÂI QUA (Bieät Taïp 8.8, Ñaïi 2,427b) (S.i,3)

... (Nhaân duyeân ôû Saøvatthi), ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Thôøi gian (laëng) troâi qua,

Ñeâm (ngaøy luoân) di ñoäng,

Tuoåi taùc buoåi thanh xuaân,

Tieáp tuïc boû chuùng ta.

Nhöõng ai chòu quaùn saùt,

Sôï haõi töû vong naøy,

Haõy laøm caùc coâng ñöùc,

Ñöa ñeán (chôn) an laïc.

(Theá Toân):(Thôøi gian laëng) troâi qua,

Ñeâm (ngaøy luoân) di ñoäng,

Tuoåi taùc buoåi thanh xuaân,

Tieáp tuïc boû chuùng ta.

Nhöõng ai chòu quaùn saùt,

Sôï haõi töû vong naøy,

Haõy boû moïi theá lôïi,

Taâm höôùng caàu tòch tònh.

V. BAO NHIEÂU PHAÛI CAÉT ÑOAÏN. (S.i,5)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Phaûi caét ñoaïn bao nhieâu,

Phaûi töø boû bao nhieâu,

Tu taäp theâm bao nhieâu,

Vöôït qua bao troùi buoäc,

Ñeå ñöôïc coù danh xöng,

Tyû-kheo vöôït boäc löu ?

(Theá Toân):Phaûi caét ñoaïn ñeán naêm,

Phaûi töø boû ñeán naêm,

Tu taäp theâm naêm phaùp (löïc),

Vöôït qua naêm troùi buoäc,

Ñeå ñöôïc coù danh xöng,

Tyû-kheo “vöôït boäc löu”.

VI. TÆNH GIAÙC (S.i,5)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Coù bao phaùp meâ nguû,

Khi phaùp khaùc tænh giaùc ?

Coù bao phaùp tænh giaùc,

Khi phaùp khaùc meâ nguû ?

Coù bao nhieâu vieäc laøm

Ñöa ta ñeán traàn caáu ?

Coù bao nhieâu vieäc laøm

Khieán ta ñöôïc thanh tònh?

(Theá Toân):Coù naêm phaùp meâ nguû,

Khi phaùp khaùc tænh giaùc,

Coù naêm phaùp tænh giaùc,

Khi phaùp khaùc meâ nguû.

Chính coù naêm vieäc laøm

Ñöa ta ñeán traàn caáu,

Chính coù naêm vieäc laøm

Khieán ta ñöôïc thanh tònh.

VII. KHOÂNG LIEÃU TRI (S.i,4)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Nhöõng ai vôùi caùc phaùp,

Khoâng lieãu tri thaáu suoát,

Bò höôùng daãn laàm laïc,

Voøng quanh caùc dò giaùo.

Hoï meâ nguû trieàn mieân,

Hoï khoâng coù tænh giaùc,

Nay thaät ñaõ ñeán thôøi,

Hoï caàn phaûi thöùc tænh.

(Theá Toân):Nhöõng ai vôùi caùc phaùp,

Kheùo lieãu tri saùng suoát,

Khoâng bò daãn laàm laïc,

Voøng quanh caùc dò giaùo,

Hoï chöùng Chaùnh ñaúng giaùc.

Hoï lieãu tri vieân maõn,

Treân ñöôøng khoâng thaêng baèng,

Hoï böôùc thaät thaêng baèng.

VIII. MEÂ LOAÏN (Taïp 22.5, Ñaïi 2,154b. Bieät Taïp 9.5, Ñaïi 2,435c) (S.i,4)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Nhöõng ai ñoái caùc phaùp,

Quaù ñaém say meâ loaïn,

Bò höôùng daãn laàm laïc,

Voøng quanh caùc dò giaùo,

Hoï meâ nguû trieàn mieân,

Hoï khoâng coù tænh giaùc,

Nay thaät ñaõ ñeán thôøi,

Hoï caàn phaûi thöùc tænh.

(Theá Toân):Nhöõng ai ñoái caùc phaùp,

Khoâng ñaém say meâ loaïn,

Khoâng bò daãn laàm laïc,

Voøng quanh caùc dò giaùo,

Hoï chöùng Chaùnh ñaúng giaùc.

Hoï lieãu tri vieân maõn,

Treân ñöôøng khoâng thaêng baèng,

Hoï böôùc thaät thaêng baèng.

IX. MONG MUOÁN KIEÂU MAÏN (Taïp 36.4, Ñaïi 2,261a. Bieät Taïp 8.2, Ñaïi 2,426a) (S.i,4)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Ñoái vò öa kieâu maïn,

ÔÛ ñaây khoâng ñieàu phuïc,

Khoâng trí tueä saùng suoát,

Khoâng ñònh tænh nhieáp taâm,

Ñoäc thaân truù röøng nuùi,

Soáng vôùi taâm phoùng daät,

Vò aáy khoâng vöôït khoûi,

Söï chi phoái ma löïc.

(Theá Toân):Töø boû moïi kieâu maïn,

Taâm tö kheùo nhieáp ñònh,

Vôùi taâm kheùo tö saùt,

Giaûi thoaùt moïi phieàn tröôïc,

Ñoäc thaân truù röøng nuùi (giôùi),

Vôùi taâm khoâng phoùng daät,

Vò aáy vöôït thoaùt khoûi,

Söï chi phoái ma löïc.

X. RÖØNG NUÙI (Taïp 36.3, Ñaïi 2,260c. Bieät Taïp 8.1, Ñaïi 2,426a) (S.i,5)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Thöôøng soáng trong röøng nuùi,

Baäc Thaùnh soáng Phaïm haïnh,

Moät ngaøy aên moät buoåi,

Sao saéc hoï thuø dieäu ?

(Theá Toân):Khoâng than vieäc ñaõ qua,

Khoâng mong vieäc saép tôùi,

Soáng ngay vôùi hieän taïi,

Do vaäy, saéc thuø dieäu.

Do mong vieäc saép tôùi,

Do than vieäc ñaõ qua,

Neân keû ngu heùo moøn,

Nhö lau xanh rôøi caønh.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương