Khoa sư pham độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 11.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích11.28 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SƯ PHAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày30 tháng 3 năm 2009

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

 2. Giới tính: Nữ

 3. Ngày sinh: 13/11/1982

 4. Nơi sinh: Hải Phòng

 5. Quyết định công nhận học viên số: ………ngày………tháng …….....năm………….

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

 7. Tên đề tài luận văn:

“ Sử dụng công nghệ thông tin để đánh giá và xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan phần Hoá cơ sở góp phần nâng cao năng lực tự học của học sinh chuyên Hoá”

 1. Chuyên nghành: Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hoá học)

 2. Ngành: Sư phạm Hoá học Mã số: 601410

 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Oanh

 4. Tóm tắt kết quả của luận văn:

 • Lựa chọn, xây dựng hệ thống Bài tập trắc nghiệm khách quan (BTTNKQ) phần Hoá cơ sở gồm 420 BTTNKQ (dạng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn) chia làm 6 chuyên đề.

 • Đánh giá và xử lý thống kê về độ khó, độ phân biệt, độ giá trị của từng câu hỏi. Từ đó, hoàn thiện hệ thống BTTNKQ phần Hoá cơ sở chương trình Hoá chuyên.

 • Lựa chọn, sử dụng phần mềm Adobe Flash thiết kế phần mềm kiểm tra hệ thống BTTNKQ phần hoá cơ sở đã đánh giá và điều chỉnh ở trên.

 • Thực nghiệm đánh giá việc sử dụng phần mềm kiểm tra trên tại nhà trường PT (thông qua phiếu điều tra), từ đó khẳng định tính khả thi của đề tài.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả của luận văn có thể áp dụng trong dạy học ở nhà trường phổ thông.

 2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu phần Hoá vô cơ và Hoá hữu cơ

 3. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không


Cán bộ hướng dẫn Học viên


PGS. TS Đặng Thị Oanh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương